• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1010/QĐ-UBND năm 2015 ban hành Quy chế phối hợp hoạt động về thanh tra trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 1010/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1010/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VỀ THANH TRA TRONG LĨNH VỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 122/2014/NĐ-CP , ngày 25/12/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Y tế;

Xét đề nghị của các Sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp hoạt động về thanh tra trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Y tế và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Công an tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VỀ THANH TRA TRONG LĨNH VỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định việc phối hợp hoạt động thanh tra trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh, giữa Thanh tra Sở Y tế với các cơ quan: Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, thanh tra chuyên ngành khác, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan (sau đây gọi chung là các cơ quan liên quan khác), để triển khai thực hiện Nghị định số 122/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Y tế.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị: Thanh tra Sở Y tế và các cơ quan liên quan khác trong hoạt động thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Mục đích, nguyên tắc phối hợp.

1. Mục đích phối hợp:

Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong công tác thanh tra, kiểm tra, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót đối tượng thuộc phạm vi quản lý giữa Sở Y tế với các cơ quan liên quan khác trong hoạt động thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh.

2. Nguyên tắc phối hợp:

- Các hoạt động phối hợp trong Quy chế này được thực hiện trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật; đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên và cùng chia sẻ trách nhiệm giữa các bên liên quan trong thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh;

- Các quy định trong Quy chế này không thay thế cho các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị liên quan, đã được Nhà nước quy định và không tách rời sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Điều 3. Nội dung phối hợp.

1. Phối hợp trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực y tế.

2. Phối hợp trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế.

3. Phối hợp trao đổi thông tin, hỗ trợ nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực y tế.

Chương II

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỤ THỂ

Điều 4. Trách nhiệm của Thanh tra Sở Y tế.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thanh tra Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan khác trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động y tế trên địa bàn tỉnh; cụ thể:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan khác để thống nhất về đối tượng thanh tra, tổng hợp kế hoạch thanh tra của Thanh tra Sở và của các chi cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; xây dựng kế hoạch thanh tra của năm sau, trình Giám đốc Sở Y tế chậm nhất vào ngày 05 tháng 12 của năm. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế điều chỉnh kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt theo chỉ đạo của Thanh tra tỉnh và Thanh tra Bộ Y tế (nếu có);

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khác tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật;

- Cử chuyên viên thanh tra, thanh tra viên tham gia các Đoàn thanh tra của các cơ quan liên quan khác (khi có yêu cầu);

- Kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền được Nhà nước giao khi các cơ quan liên quan khác chuyển hồ sơ đến đề nghị xử lý;

- Cung cấp thông tin, hỗ trợ nghiệp vụ chuyên môn về y tế cho các cơ quan liên quan khác khi có yêu cầu;

- Hỗ trợ về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra trong hoạt động y tế cho Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

- Tổng hợp, báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh xử lý việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra với các cơ quan thanh tra của địa phương. Trường hợp phát hiện chồng chéo giữa các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra y tế thì phối hợp xử lý, báo cáo Chánh Thanh tra Bộ Y tế xem xét, quyết định (khi cần thiết).

- Tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc phối hợp giữa Thanh tra Sở Y tế với các cơ quan liên quan khác trong hoạt động thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Trách nhiệm của Công an tỉnh.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Sở Y tế trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động y tế trên địa bàn tỉnh; cụ thể:

- Cử cán bộ tham gia các Đoàn thanh tra của Thanh tra Sở Y tế, của các chi cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở Y tế (khi có yêu cầu);

- Kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền được Nhà nước giao khi Thanh tra Sở Y tế, các chi cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở Y tế phát hiện, chuyển hồ sơ đến đề nghị xử lý;

- Cung cấp thông tin, hỗ trợ nghiệp vụ chuyên môn cho Thanh tra Sở Y tế, các chi cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở Y tế (khi có yêu cầu);

- Phối hợp tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc phối hợp với Thanh tra Sở Y tế trong hoạt động thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Trách nhiệm của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Sở Y tế trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động y tế trên địa bàn tỉnh; cụ thể:

- Cử cán bộ tham gia các Đoàn thanh tra của Thanh tra Sở Y tế, của các chi cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở Y tế (khi có yêu cầu);

- Kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền được Nhà nước giao khi Thanh tra Sở Y tế, các chi cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở Y tế phát hiện, chuyển hồ sơ đến đề nghị xử lý;

- Cung cấp thông tin, hỗ trợ nghiệp vụ chuyên môn cho Thanh tra Sở Y tế, các chi cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở Y tế (khi có yêu cầu);

- Phối hợp tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc phối hợp với Thanh tra Sở Y tế trong hoạt động thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh.

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan thanh tra chuyên ngành khác thuộc tỉnh.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Sở Y tế trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động y tế trên địa bàn tỉnh; cụ thể:

- Cử cán bộ tham gia các Đoàn thanh tra của Thanh tra Sở Y tế, của các chi cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở Y tế (khi có yêu cầu);

- Kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền được Nhà nước giao khi Thanh tra Sở Y tế, các chi cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở Y tế phát hiện, chuyển hồ sơ đến đề nghị xử lý;

- Cung cấp thông tin, hỗ trợ nghiệp vụ chuyên môn cho Thanh tra Sở Y tế, các chi cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở Y tế (khi có yêu cầu);

- Phối hợp tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc phối hợp với Thanh tra Sở Y tế trong hoạt động thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh.

Điều 8. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Sở Y tế trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động y tế trên địa bàn do địa phương quản lý; cụ thể:

- Thống kê, quản lý các tổ chức, cá nhân được địa phương cấp Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực y tế. Thanh tra, kiểm tra xử lý hoặc phối hợp với Thanh tra Sở Y tế xử lý kịp thời các cơ sở hoạt động theo Chứng nhận Đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cơ quan quản lý nhà nước về y tế cấp Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật;

- Cử cán bộ tham gia các Đoàn thanh tra của Thanh tra Sở Y tế, của các chi cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở Y tế (khi có yêu cầu);

- Kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền được Nhà nước giao khi Thanh tra Sở Y tế, các chi cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở Y tế phát hiện, chuyển hồ sơ đến đề nghị xử lý;

- Tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ thuộc Phòng Y tế tham gia các đợt tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực y tế do Thanh tra Sở Y tế tổ chức;

- Phối hợp tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc phối hợp với Thanh tra Sở Y tế trong hoạt động thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh.

Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Sở Y tế trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động y tế trên địa bàn tỉnh; cụ thể:

- Cử cán bộ tham gia các Đoàn thanh tra của Thanh tra Sở Y tế, của các chi cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở Y tế (khi có yêu cầu);

- Cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho Thanh tra Sở Y tế, các chi cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở Y tế (khi có yêu cầu);

- Phối hợp tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc phối hợp với Thanh tra Sở Y tế trong hoạt động thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Hiệu lực thi hành: Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Thanh tra Sở Y tế, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm:

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế xây dựng dự toán kinh phí tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế của các đơn vị, địa phương trong tỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

3. Các cơ quan liên quan khác, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này; báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế của đơn vị, địa phương mình về Thanh tra Sở Y tế./.

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1010/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Mai Thanh Thắng
Ngày ban hành: 25/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1010/QĐ-UBND

174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272360