• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 1011/QĐ-UBND-HC năm 2013 công bố danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Tải về Quyết định 1011/QĐ-UBND-HC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1011/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM ĐẦU MỐI KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 690/STP-VB ngày 18 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTT hành chính (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT/UBND tỉnh;
- Lưu: VT,NC/NC (V).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

DANH SÁCH

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM ĐẦU MỐI KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH THUỘC UBND TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Sở Tư pháp

Nguyễn Quốc Thắng

Phó Giám đốc

0673.877.532

0919.028.135

ngquocthang@dongthap.gov.vn

2

Nguyễn Văn Châu

Phó Chánh Văn phòng

01677.966.779

ngvanchau@dongthap.gov.vn

3

Sở Tài nguyên & Môi trường

Võ Minh Tâm

Phó Giám đốc

0903.934.153

vmtam@dongthap.gov.vn

4

Nguyễn Trường Khanh

Chánh Văn phòng

0673.853.146

ntkhanh@dongthap.gov.vn

5

Sở Y tế

Nguyễn Thị Thu Hương

Phó Giám đốc

0972.190.079

ntthuong.soyte@dongthap.gov.vn

6

Huỳnh Thị Phượng

Phó Chánh Văn phòng

0673.877.626

0919.769.664

htphuong.soyte@dongthap.gov.vn

7

Sở Nội vụ

Nguyễn Văn Thuận

Phó Giám đốc

0918.999.595

nvthuan@dongthap.gov.vn

8

Nguyễn Thanh Tú

Phó Chánh Văn phòng

0909.766.757

nttu@dongthap.gov.vn

9

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Đặng Ngọc Lợi

Phó Giám đốc

0913.976.970

ngocloidang@yahoo.com

10

Nguyễn Minh Tâm

Chánh Văn phòng

0918.054.992

ngmtam62@yahoo.com

11

Sở Khoa học & Công nghệ

Huỳnh Văn Quản

Phó Giám đốc

0947.578.781

huynhquang62@yahoo.com

12

Tăng Thị Diệu

Phó Chánh Văn phòng

0944.820072

ttdieu@dongthap.gov.vn

13

Sở Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Thành Giang

Phó Giám đốc

0918.331.969

ntgiang@dongthap.gov.vn

14

Phạm Minh Ngọc

Chánh Văn phòng

0918.533.133

pmngoc@dongthap.gov.vn

15

Sở Giao thông vận tải

Nguyễn Thanh Tuấn

Phó Giám đốc

0673.851.184

pttuan.sgtvt@dongthap.gov.vn

16

Huỳnh Minh Dũng

Phó Chánh Văn phòng

0989.671.585

0673.876.448

hmdung.sgtvt@dongthap.gov.vn

17

Sở Lao động – Thương binh & Xã hội

Nguyễn Văn Thanh

Phó Giám đốc

0918.585.091

nguyenvanthanh@dongthap.gov.vn

18

Thái Bá Việt

Phó Chánh Văn phòng

0673.851.606

tbviet@dongthap.gov.vn

19

Sở Tài Chính

Nguyễn Văn Cả

Phó Giám đốc

0673.877.482

canvstc@dongthap.gov.vn

20

Nguyễn Thị Kim Phượng

Phó Chánh Văn phòng

0946.015.509

phuongntkstc@dongthap.gov.vn

21

Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch

Ngô Quang Tuyên

Phó Giám đốc

0913.887.607

nqtuyen@dongthap.gov.vn

22

Trần Thành Vui

Phó Chánh Văn phòng

0918.375.809

ttvui.svhttdl@dongthap.gov.vn

23

Sở Công Thương

Nguyễn Hữu Dũng

Phó Giám đốc

0913.967.775

nhdung@dongthap.gov.vn

24

Phạm Kim Duyên

Phó Chánh Văn phòng

0673.853.098

0913.698.009

pkduyen@dongthap.gov.vn

25

Ban Quản lý các Khu kinh tế

Nguyễn Hữu Hồng

Trưởng Ban

0918.351.558

nhhong@dongthap.gov.vn

26

Phan Văn An

Chánh Văn phòng

0939.469.998

0673.878.471

pvan.bqlkkt@dongthap.gov.vn

27

Sở Giáo dục &

Huỳnh Thanh Hùng

Phó Giám đốc

0918.055.966

hthung.dongthap@moet.edu.vn

28

Đào tạo

Trần Thị Thu Hà

Phó Chánh Văn phòng

0673.851.025

0983.791.399

tttha.dongthap@moet.edu.vn

29

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Trương Hòa Châu

Phó Giám đốc

0913.972.169

thchau@dongthap.gov.vn

30

Nguyễn Văn Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

0673.851.960

0918.756.778

nvtuan@dongthap.gov.vn

31

Sở Xây dựng

Lê Minh Châu

Giám đốc

0913.887.271

lmchau@dongthap.gov.vn

32

Võ Thành Lưỡng

Chánh Văn phòng

0673.852.707

0918.715.787

vtluong@dongthap.gov.vn

33

Sở Ngoại vụ

Lê Thị Kim Ngân

Phó Giám đốc

0918.626.685

ltkngan@dongthap.gov.vn

34

Nguyễn Thanh Bình

Chánh Văn phòng

0673.878.678

0982.130.999

ntbinh@dongthap.gov.vn

35

Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Văn Hải

Chánh Văn phòng

0913.887.177

nvhai@dongthap.gov.vn

36

Trần Thanh Nam

Trưởng Phòng HC-TC

0939.990.033

ttnam@dongthap.gov.vn

37

Thanh tra Tỉnh

Nguyễn Tân Đông

Phó Chánh Thanh tra

0918.054.090

ntdong@dongthap.gov.vn

38

Trần Hoàng Anh Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

0918.497.737

thatuan.ttr@dongthap.gov.vn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1011/QĐ-UBND-HC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 14/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1011/QĐ-UBND-HC

173

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210309