• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước


Văn bản pháp luật về Sử dụng tài sản công

Văn bản pháp luật về Tài sản công của cơ quan

 

Quyết định 1015/QĐ-LĐTBXH năm 2019 bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tải về Quyết định 1015/QĐ-LĐTBXH
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1015/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỔ SUNG DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC, SỬ DỤNG TÀI SẢN, MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC VÀ TRỰC THUỘC BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn c Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 1285/QĐ-LĐTBXH ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phân cấp thẩm quyền Quy định chi tiết hướng dẫn và áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp; tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Công văn số 6261/BTC-QLCS ngày 03/6/2019 của Bộ Tài chính về việc dự thảo Quyết định ban hành bổ sung danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng;

Căn cứ Công văn số 2570/BGDĐT-CSVC ngày 14/6/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành bổ sung danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, Hiệu trưng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định, Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kèm theo Quyết định này (Chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng tài sn, máy móc, thiết bị chuyên dùng theo đúng quy định tại Điều 2 Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Thông tin, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm:

1. Tuân thủ đúng quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức, nguyên tắc trang bị, bố trí sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ chức năng, nhiệm vụ được Bộ giao theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này và các quy định khác tại các văn bản khác có liên quan.

2. Căn cứ danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng ban hành bổ sung tại Điều 1 Quyết định này và các quy định có liên quan, thực hiện rà soát lại, đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền quyết định sắp xếp lại, xử lý hoặc tự quyết định sắp xếp lại, xử lý theo thẩm quyền được phân cấp đối với tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng vượt chế độ, tiêu chuẩn, định mức.

3. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) để theo dõi, quản lý theo quy định.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm:

1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng ban hành tại Điều 1 Quyết định này.

2. Tổng hợp đề xuất báo cáo Bộ trưởng xem xét điều chỉnh, ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng từ năm ngân sách năm 2019.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3, Điều 6;
- Bộ Tài chính;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Trung tâm Thông tin (để đăng tải công khai);
- Lưu: VT, Vụ KH-TC.

BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung

 

DANH MỤC

TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG
(Kèm theo Quyết định 1015/QĐ-LĐTBXH ngày 19/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Mô hình vận hành xe điện 14 chỗ

Bộ

2

2

Mô hình vận hành xe điện 04 chỗ

Bộ

2

3

Mô hình hệ thống thang máy

Hệ thống

1

4

Mô hình hệ thống màn hình Led ngoài trời

Hệ thống

1

5

Hệ thống đào tạo Năng lượng điện mặt trời.

Hệ thống

1

6

Phòng dạy học trực tuyến

Hệ thống

1

7

Máy sấy phun

Cái

1

8

Máy cô quay chân không 10 Lít

Cái

1

9

Bộ thiết bị đào tạo tổng thành xe lai điện

Bộ

1

10

Máy chủ phục vụ ảo hóa

Cái

2

11

Hệ thống mạng lưu trữ với nhiều máy chủ

Bộ

1

12

Máy phay đứng - ngang

Cái

4

13

Máy mài phng

Cái

1

14

Máy mài tròn

Cái

1

15

Máy tôi cao tần

Cái

1

 

DANH MỤC

TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định 1015/QĐ-LĐTBXH ngày 19/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Bộ cảm biến đo độ cao + đồ gá

Bộ

2

2

Đồ gá lắp cảm biến đo góc Camber động và phụ kiện

Bộ

2

3

Hệ thực hành điều khiển nhà thông minh bằng bus KNX/EIB

Hệ

1

3a

Hệ thực hành điều khiển nhà thông minh bằng bus

Hệ

1

4

Bộ cảm biến đo công suất gắn trên vành bánh xe

Bộ

4

5

Bộ cảm biến đo góc Camber động (gồm cảm biến, đồ gá và phụ kiện)

Bộ

2

6

Thiết bị khảo nghiệm vòi phun dầu điện tử HEUI

Bộ

1

7

Thiết bị khảo nghiệm vòi phun dầu điện tử EUI

Bộ

1

8

Mô hình hệ thống phanh ABS khí nén

Bộ

4

9

Hệ thực hành điều khin tòa nhà thông minh sử dụng

Hộ

1

10

Bộ thực hành mô phỏng giả lỗi các sự cố điện trong toàn hệ thống điều hòa không khí

Bộ

1

11

Mô hình hệ thống đào tạo máy làm đá viên (đá ng công nghiệp)

Bộ

1

12

Mô hình điều hòa không khí Multi

Bộ

1

13

Thư viện điện tử s(Chbao gồm Phần mềm và thiết bị đi kèm)

Hệ thống

1

 

DANH MỤC

TÀI SẢN TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN
(Kèm theo Quyết định 1015/QĐ-LĐTBXH ngày 19/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Thiết bị quản trị tập trung của mạng không dây

Thiết bị

5

2

Phần mềm Một cửa liên thông thủ tục hành chính của Bộ LĐTBXH

Phần mềm

1

3

Phần mềm liên thông văn bản điện tử tại Bộ LĐTBXH

Phần mềm

1

 

DANH MỤC

TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
(Kèm theo Quyết định 1015/QĐ-LĐTBXH ngày 19/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số ợng tối đa

1

Mô hình tổng thành xe ô tô (phun xăng điện tử số sàn)

Bộ

3

2

Phòng thực hành đo lường điện tử, cảm biến

Bộ

3

 

DANH MỤC

TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA VĂN PHÒNG BỘ
(Kèm theo Quyết định 1015/QĐ-LĐTBXH ngày 19/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

 

Hệ thống âm thanh

Bộ

1

 

Điền 2. Nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng ban hành tại Điều 1 Quyết định này:

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng.

2. Số lượng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này là mức tối đa. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, người có thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh phí được phép sử dụng để quyết định số lượng và giá mua theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không làm lãng phí, thất thoát tiền, ngân sách, tài sản công.

3. Việc quản lý, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng phải được thực hiện công khai, minh bạch, giám sát, kiểm tra và bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. Nghiêm cấm việc sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng vào việc riêng; bán, trao đổi, tặng cho, cho mượn, cầm cố, thế chấp hoặc điều chuyển cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

4. Tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng đủ điều kiện thanh lý khi đã sử dụng vượt quá thời gian theo chế độ quy định mà không thể tiếp tục sử dụng hoặc bị hư hỏng mà không đảm bảo an toàn khi vận hành theo kiểm định của cơ quan có chức năng, nếu không có tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng điều chuyển thì được mua mới để thay thế tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng đã thanh lý theo quy định.

5. Thực hiện triệt để tiết kiệm trong mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng; chỉ được mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng khi thực sự cấp thiết và đã được bố trí kinh phí (dự toán ngân sách nhà nước được Bộ giao; quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn vốn hợp pháp khác). Việc mua tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và quy định của pháp luật về mua sắm tài sản công.

6. Tuân thủ các quy định khác tại các văn bản có liên quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1015/QĐ-LĐTBXH   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành: 19/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1015/QĐ-LĐTBXH

321

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
419343