• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Giống vật nuôi

 

Quyết định 1020/QĐ-UBND năm 2016 chỉ định và công bố danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi; cung cấp liều tinh và vật tư kỹ thuật chăn nuôi thực hiện Quyết định 50/2014/QĐ-TTg do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Quyết định 1020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1020/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 28 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH VÀ CÔNG BỐ DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG VẬT NUÔI; CUNG CẤP LIỀU TINH VÀ VẬT TƯ KỸ THUẬT CHĂN NUÔI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2014/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện Điểm a Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 205/2015/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định cơ chế tài chính thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ.

Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy định chi tiết thực hiện Điểm b, Khoản 3, Điều 6, Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Xét đề nghị của Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 141/TTr-SNN ngày 22 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định và công bố danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi; cung cấp liều tinh và vật tư kỹ thuật chăn nuôi triển khai thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

(có Danh sách kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trên cơ sở Quyết định này, UBND các huyện, thành phố lựa chọn đơn vị cung cấp liều tinh, con giống và vật tư kỹ thuật chăn nuôi (tinh trâu, bò, lợn; găng tay, dẫn tinh quản, Nitơ lỏng, bình chứa Nitơ; trâu, bò, lợn đực giống, gà giống bố mẹ hậu bị; vật tư kỹ thuật xử lý chất thải chăn nuôi; đào tạo tập huấn thụ tinh nhân tạo gia súc...) để hỗ trợ cho hộ chăn nuôi thuộc đối tượng hưởng chính sách theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục chăn nuôi và thú y) có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức cung ứng liều tinh, con giống và vật tư kỹ thuật chăn nuôi đảm bảo theo đúng quy định.

3. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi; cung cấp liều tinh và vật tư kỹ thuật chăn nuôi được lựa chọn cung ứng, phải cam kết đảm bảo chất lượng theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và các đơn vị (cơ sở) có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- TT UBND tỉnh;
- Viện KSND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, (M01), 23bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 

DANH SÁCH

CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG VẬT NUÔI; CUNG CẤP LIỀU TINH VÀ VẬT TƯ KỸ THUẬT CHĂN NUÔI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2014/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT

Tên đơn vị/cơ sở

Địa chỉ/điện thoại

 Khả năng cung ứng

của các cơ sở

1

Trung tâm giống gia súc lớn Trung ương

Số 6 - Nguyễn Công Trứ - Hà Hội; Tel: 043 9718853; Fax: 043.971.9049; DĐ: 0913.260.645 (ông Quế PGĐ) Email: vinalica@.vnn.vn

Liều tinh, giống trâu, bò, thiết bị TTNT; Tập huấn TTNT gia súc lớn

2

Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Đại Dương

Số 286, đường K2, tổ 14, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội; Điện thoại: 0437632738; fax 0437632739

Liều tinh, giống trâu, bò, vật tư thiết bị TTNT nhập ngoại (bình nitơ, nitơ lỏng, súng bắn tinh, dẫn tinh quản, kìm bấm tai, bút viết thẻ tai...)

3

Trung tâm giống lợn chất lượng cao, Học viện nông nghiệp Hà Nội

Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội; Điện thoại 0438760448; Di động 0975.229.668 (Giám đốc: ông Bùi Hữu Đoàn)

Giống lợn nội, ngoại; giống gia cầm (vịt) bố, mẹ và chế phẩm sinh học Balasa

4

Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương, Viện Chăn nuôi

Xã Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 0438389773, 0438385622, 0437570814; DĐ: 0968.024.819 (ông Tuân), email tuanvan76@gmail.com; fax 0438385804

Giống gia cầm (gà, vịt) bố, mẹ

5

Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương

Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội; ĐT: 043 8389774; Fax: 04.3 7410025; DĐ (ông Phú): 0986.870.615; 0975.793.780 (ông Lan); Email: thuyphuongpig@hn.vnn.vn

Giống lợn nội, ngoại bố, mẹ; thiết bị dẫn tinh lợn

6

DNTN Minh Thúy

Tiểu khu 19/5 xã Cò Nòi huyện Mai Sơn, Sơn La

Điện thoại: 0987.114.488 (Giám đốc ông Minh)

Liều tinh, giống lợn ngoại bố mẹ

7

DNTN TMDV Lộc Phát BLT

Tổ 4, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La; Điện thoại: 0977.345.759 (GĐ ông Bắc)

Liều tinh lợn ngoại

8

Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh công nghệ Hoàng Gia

Số 51ª, ngõ 35, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội; Điện thoại 0975.500.386 (GĐ ông Tuấn)

Cung cấp bể khí sinh học biogas và thiết bị kèm theo

9

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Quang Huy

Số 2C, Ngõ 1, Khu Hà Trì 1, phường Hà Cầu, Quận Hà Đồng, Hà Nội. ĐT: 0433521351; DĐ: 0982.236.638 (ông Hân), 0976.474.472 (bà Lan)

Bể khí sinh học biogas

10

Viện công nghệ Hà Nội

Căn hộ 501 (35 cũ) - nhà K7 - TT Bách Khoa, phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Cung cấp chế phẩm sinh học BIOPAD làm đệm lót sinh học

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Lò Minh Hùng
Ngày ban hành: 28/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1020/QĐ-UBND

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331471