• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1022/QĐ-UBND năm 2015 sửa đổi một số mục của Quyết định 2116/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La

Tải về Quyết định 1022/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1022/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 21 tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ MỤC CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 2116/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về Công tác Văn thư;

Căn cứ Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ;

Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan;

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của HĐND tỉnh Sơn La về việc phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 208/TTr-SNV ngày 20 tháng 5 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số mục của Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu tại Lưu trữ hiện hành đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2017 như sau:

1. Sửa đổi đoạn 2 Khoản 1 Mục I Phần III (phương án thực hiện) như sau:

Tài liệu từ khi hình thành của các cơ quan, tổ chức phải được lập hồ sơ và đưa vào lưu trữ hiện hành theo quy định của Luật Lưu trữ và Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ.

2. Sửa đổi Khoản 2 Mục I Phần III như sau:

Trên cơ sở Đề án được phê duyệt, thời gian thực hiện Đề án trong 03 năm (từ năm 2015 đến năm 2017), cụ thể:

+ Triển khai, hướng dẫn, tập huấn việc thu thập tài liệu, hồ sơ và trực tiếp thực hiện công việc lập hồ sơ đưa vào lưu trữ hiện hành tại các cơ quan thuộc Đề án đối với toàn bộ khối lượng tài liệu hiện có của cơ quan từ khi hình thành đến thời điểm thực hiện Đề án.

+ Hàng năm xây dựng kế hoạch phù hợp, cân đối giữa khối lượng tài liệu, hồ sơ hiện có của các cơ quan để bố trí, sắp xếp số lượng các cơ quan, tổ chức thuộc Đề án để triển khai đảm bảo yêu cầu về thời gian, về kinh phí và nhân lực thực hiện.

3. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ 4 ý 3 Khoản 1 Mục II Phần III như sau:

Giải quyết dứt điểm khối lượng tài liệu hiện có của cơ quan từ khi hình thành đến thời điểm thực hiện Đề án.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc Đề án, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Lịch sử chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, NC, D40b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1022/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 21/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1022/QĐ-UBND

180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279025