• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1025/QĐ-UBND năm 2019 về phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về Quyết định 1025/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1025/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 10 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH VÀ ỦY VIÊN UBND TỈNH ĐẮK NÔNG KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1429/QĐ-TTg ngày 19/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 1428/QĐ-TTg ngày 19/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 01/7/2016 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh

1. Ủy ban nhân dân tỉnh hoạt động theo chế độ tập thể UBND kết hợp với trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Chủ tịch UBND tỉnh (gọi tắt là Chủ tịch) chịu trách nhiệm lãnh đạo mọi mặt công tác của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm cá nhân về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch quyết định; cùng tập thể UBND tỉnh chịu trách nhiệm về hoạt động của UBND tỉnh trước HĐND tỉnh và trước cơ quan Nhà nước cấp trên.

3. Chủ tịch phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (gọi tắt là Phó Chủ tịch) giúp Chủ tịch chỉ đạo, giải quyết các công việc hàng ngày trong từng lĩnh vực công tác của UBND tỉnh (trừ các công việc do Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo). Các Phó Chủ tịch sử dụng quyền hạn của Chủ tịch để giải quyết các công việc thuộc phạm vi được phân công.

4. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, Phó Chủ tịch chủ động giải quyết công việc theo lĩnh vực được phân công. Khi vấn đề có liên quan đến lĩnh vực công tác của Phó Chủ tịch khác thì chủ động trao đổi, phối hợp để giải quyết. Trường hợp, có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch đang phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch quyết định.

5. Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm cá nhân về các quyết định liên quan đến việc thực hiện các công việc được Chủ tịch phân công trước HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Chủ tịch; đồng thời, cùng các thành viên khác của UBND tỉnh chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND tỉnh trước HĐND tỉnh và trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

6. Hàng tuần, Chủ tịch và Phó Chủ tịch họp giao ban để xem xét, giải quyết các vấn đề, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, chủ trương, chính sách, kiến nghị của cơ sở và các công việc cần tập trung chỉ đạo. Chủ tịch quyết định các vấn đề đưa ra giao ban.

Các Phó Chủ tịch tổng hợp tình hình công việc được phân công, báo cáo Chủ tịch tại cuộc họp giao ban. Phó Chủ tịch trực tiếp hoặc ủy nhiệm cho Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành chủ trì đề án báo cáo các nội dung công việc được phân công.

7. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và công việc, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND tỉnh có các cuộc họp Ủy ban để quyết định, cho ý kiến về nội dung các đề án quan trọng trình Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

(Mục 6, 7 được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021).

8. Phó Chủ tịch có trách nhiệm và quyền hạn thay mặt Chủ tịch thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi các lĩnh vực được phân công, cụ thể:

- Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương; xây dựng cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền Chủ tịch hoặc trình UBND tỉnh theo quy định.

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật và các nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện.

- Chủ trì xử lý những vấn đề phối hợp liên ngành và xem xét xử lý những kiến nghị của các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền giải quyết được Chủ tịch phân công.

- Theo dõi, chỉ đạo xử lý những vấn đề về công tác nội bộ của các Sở, Ban, ngành, cơ quan được phân công theo dõi và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch khi một trong các Sở, ngành phân công phụ trách không hoàn thành nhiệm vụ.

9. Khi Chủ tịch công tác ngoài tỉnh và nếu xét thấy cần thiết, Chủ tịch ủy quyền cho Phó Chủ tịch thường trực thay mặt Chủ tịch chỉ đạo giải quyết công việc của UBND tỉnh và giải quyết các công việc do Chủ tịch phụ trách.

Trường hợp một hay nhiều Phó Chủ tịch vắng mặt thì Chủ tịch trực tiếp giải quyết hoặc phân công Phó Chủ tịch khác giải quyết công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch đi vắng. Chánh Văn phòng UBND tỉnh thông báo kịp thời các nội dung ủy quyền và kết quả giải quyết công việc cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch đi vắng.

Trường hợp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch vắng mặt thì Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các đồng chí Ủy viên Ủy ban xử lý theo thẩm quyền.

10. Ủy viên UBND tỉnh có trách nhiệm: Thực hiện theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch về công việc theo lĩnh vực được phân công.

- Trình UBND tỉnh, Chủ tịch giải quyết các đề nghị của đơn vị, cá nhân theo lĩnh vực mình phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch ủy quyền và báo cáo kết quả công việc với Chủ tịch.

- Ký văn bản góp ý đối với các dự thảo do Bộ, Ban, ngành Trung ương lấy ý kiến theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị (đóng dấu UBND tỉnh); đối với nội dung có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực thì báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách đơn vị ký; riêng lĩnh vực thuộc nhiệm vụ của Chủ tịch, giao Phó Chủ tịch Thường trực ký.

Hàng tháng, các Ủy viên UBND tỉnh tổng hợp tình hình, kết quả công việc được phân công phụ trách giải quyết, đề xuất kiến nghị và báo cáo UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ.

11. Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch xem xét, điều chỉnh việc phân công công việc giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch để bảo đảm thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ chung của UBND tỉnh.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

1. Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh.

a) Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND tỉnh; lãnh đạo các thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

- Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị, dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm và dài hạn của tỉnh; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm; Quyết định các chủ trương chính sách lớn, quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương.

- Công tác nội chính: Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm, bức xúc thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối ngoại...

- Công tác nội vụ (tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước; công tác cán bộ, công chức, viên chức; công tác xây dựng chính quyền; công tác thi đua khen thưởng; chính sách, kỷ luật cán bộ, công chức); quản lý địa giới hành chính; công tác cải cách hành chính (trừ công tác kiểm soát thủ tục hành chính, một cửa, một cửa liên thông), phân giới cắm mốc.

- Kế hoạch vốn đầu tư phát triển, ngân sách, tài chính, tín dụng, Quỹ đầu tư phát triển Đắk Nông, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; các lĩnh vực ODA, FDI, NGO.

- Chủ trì tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực phụ trách.

- Giữ mối quan hệ làm việc với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Chỉ đạo, quản lý hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông và các doanh nghiệp theo lĩnh vực phụ trách.

c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thuộc tỉnh: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Quỹ đầu tư phát triển Đắk Nông; theo dõi chỉ đạo các đơn vị Trung ương trên địa bàn tỉnh: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước Đắk Nông, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh.

d) Phụ trách địa bàn: Huyện Đắk Mil.

2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

2.1. Đồng chí Trần Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực, thay mặt Chủ tịch chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của UBND tỉnh khi Chủ tịch đi vắng hoặc được Chủ tịch ủy quyền.

b) Giúp Chủ tịch chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc thuộc các ngành, lĩnh vực:

- Công tác xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gồm: giao thông, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị, điện lực, hạ tầng thông tin truyền thông, thủy lợi, thủy điện, xây dựng hạ tầng xã hội...

- Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

- Công tác quản lý thị trường; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án phát triển công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, thương mại dịch vụ, điện; công tác ngoại vụ, tư pháp, thi hành án, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; hoạt động của Ban Chỉ đạo 389/ĐP.

- Ký các văn bản góp ý đối với dự thảo Nghị định, Nghị quyết, Thông tư...do Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương gửi lấy ý kiến, theo lĩnh vực phụ trách và lĩnh vực Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách (trừ các văn bản do Ủy viên UBND tỉnh là Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành ký theo ủy quyền).

- Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện chương trình ký kết hợp tác kinh tế xã hội giữa tỉnh Đắk Nông và tỉnh Mondulkiri, Campuchia; chương trình ký kết hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh.

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực phụ trách; là Chủ tịch Hội đồng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

- Giúp Chủ tịch giữ mối quan hệ làm việc với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Thực hiện mối quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Công an tỉnh (lĩnh vực Ban Chỉ đạo 389, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội,...).

- Trưởng Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh; chỉ đạo, quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác theo lĩnh vực phụ trách.

- Chủ trì tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực phụ trách.

c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Cục Quản lý thị trường, Ban Quản lý các KCN tỉnh, các Ban Quản lý xây dựng chuyên ngành.

d) Theo dõi, phối hợp, phụ trách các Quỹ, Hội, đoàn thể theo phụ lục đính kèm.

đ) Phụ trách địa bàn: Huyện Đắk R’lấp và huyện Krông Nô.

e) Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch giao.

2.2. Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, Tỉnh Ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

a) Giúp Chủ tịch chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc thuộc các ngành, lĩnh vực:

- Phụ trách lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế, lao động, thương binh và các vấn đề xã hội, xóa đói giảm nghèo, dân số gia đình và trẻ em; thông tin, truyền thông, báo chí, phát thanh truyền hình; công tác dân tộc, tôn giáo, khoa học và công nghệ; công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo.

- Ký các văn bản góp ý đối với dự thảo Nghị định, Nghị quyết, Thông tư...do Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương gửi lấy ý kiến, theo lĩnh vực phụ trách (trừ các văn bản do Ủy viên UBND tỉnh là Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành ký theo ủy quyền).

- Giúp Chủ tịch giữ mối quan hệ làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực phụ trách; là Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến khoa học của tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác theo lĩnh vực phụ trách.

- Chủ trì tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực phụ trách.

b) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ).

c) Theo dõi, phối hợp, phụ trách các Quỹ, Hội, đoàn thể theo phụ lục đính kèm.

d) Phụ trách địa bàn: Huyện Cư Jút và thị xã Gia Nghĩa.

đ) Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch giao.

2.3. Đồng chí Trương Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

a) Giúp Chủ tịch chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc thuộc các ngành, lĩnh vực:

- Theo dõi, chỉ đạo công tác theo lĩnh vực nông - lâm nghiệp, thủy lợi; tài nguyên và môi trường; công tác kiểm soát thủ tục hành chính, một cửa, một cửa liên thông; công tác thanh tra; công tác thanh tra, pháp chế chuyên ngành của các Sở, Ban, ngành; công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; công tác phát triển Hợp tác xã, tổ hợp tác; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,...

- Phụ trách công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo; công tác sắp xếp ổn định dân cư, kinh tế mới, chương trình, chính sách xây dựng buôn, bon; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án phát triển nông lâm nghiệp.

- Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện chương trình ký kết hợp tác với tỉnh Lâm Đồng.

- Ký các văn bản góp ý đối với dự thảo Nghị định, Nghị quyết, Thông tư…do Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương gửi lấy ý kiến, theo lĩnh vực phụ trách (trừ các văn bản do Ủy viên UBND tỉnh là Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành ký theo ủy quyền).

- Giúp Chủ tịch giữ mối quan hệ làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy.

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực phụ trách.

- Trưởng Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh; theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác theo lĩnh vực phụ trách.

- Chủ trì tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực phụ trách.

b) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra tỉnh; Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.

c) Theo dõi, phối hợp, phụ trách các Quỹ, Hội, đoàn thể theo phụ lục đính kèm.

d) Phụ trách địa bàn: Huyện Đắk Song, Tuy Đức và Đắk Giong,

đ) Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch giao.

3. Ủy viên:

3.1. Đồng chí Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh.

a) Phụ trách lĩnh vực công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ mối quan hệ và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Công an chỉ đạo.

b) Phụ trách địa bàn theo sự phân công của Tỉnh ủy.

c) Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch giao.

3.2. Đồng chí Nguyễn Văn An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

a) Phụ trách lĩnh vực công tác quốc phòng, quân sự địa phương; giữ mối quan hệ và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 chỉ đạo.

b) Phụ trách địa bàn theo sự phân công của Tỉnh ủy.

c) Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch giao.

3.3. Các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh khác.

a) Giúp Chủ tịch phụ trách các lĩnh vực được giao tại các Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh.

b) Phụ trách địa bàn theo sự phân công của Tỉnh ủy.

c) Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Các thành viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện và Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Vụ III, Văn phòng Chính phủ;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng tại ĐP;
- Các đơn vị có tên tại phụ lục đính kèm;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh (để đăng tải);
- Lưu: VT, KTTH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH THEO DÕI, PHỐI HỢP, PHỤ TRÁCH CÁC QUỸ, HỘI, ĐOÀN THỂ, HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI TỈNH ĐẮK NÔNG

1. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải:

+ Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

+ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.

+ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

+ Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh.

+ Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh;

+ Các hội, quỹ khác theo lĩnh vực phụ trách (nếu có).

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thi Ngọc Hạnh:

+ Liên Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh.

+ Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh.

+ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

+ Hội Người cao tuổi tỉnh.

+ Hội Nhà báo tỉnh.

+ Hội Khuyến học tỉnh.

+ Hội Điều dưỡng tỉnh.

+ Hội Đông y tỉnh.

+ Hội Tem tỉnh.

+ Hội Thầy Thuốc trẻ tỉnh.

+ Hội Châm cứu tỉnh.

+ Hội Y học tỉnh.

+ Hội Người mù tỉnh.

+ Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

+ Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh.

+ Hội Cựu giáo chức tỉnh.

+ Liên đoàn Cầu lông tỉnh.

+ Liên đoàn Quần vợt tỉnh.

+ Liên đoàn Bóng bàn tỉnh.

+ Quỹ Khuyến học;

+ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa;

+ Quỹ Việc làm dành cho người tàn tật tỉnh;

+ Quỹ Bảo trợ trẻ em;

+ Quỹ Vì người nghèo;

+ Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo;

+ Quỹ Cho vay xóa đói giảm nghèo.

+ Quỹ Xây dựng tượng đài anh hùng N’Trang Lơng và các dân tộc Tây Nguyên;

+ Quỹ Cơ hội cho phụ nữ làm kinh tế tỉnh;

+ Quỹ Quay vòng vốn vệ sinh hộ gia đình.

+ Các hội, quỹ khác theo lĩnh vực phụ trách (nếu có).

3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng:

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

+ Liên đoàn Lao động tỉnh.

+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

+ Hội Nông dân tỉnh.

+ Hội Cựu chiến binh tỉnh.

+ Hội Luật gia tỉnh.

+ Hội Bảo vệ thực vật tỉnh.

+ Hội Làm vườn tỉnh.

+ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng;

+ Quỹ Phòng chống lụt bão;

+ Quỹ Hỗ trợ nông dân;

+ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã;

+ Các hội, quỹ khác theo lĩnh vực phụ trách (nếu có).

- Phụ lục này được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2020

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 1025/QĐ-UB ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể:
...
4. Sửa đổi Phụ lục phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, phối hợp, phụ trách các Quỹ, Hội, đoàn thể như sau:

- Thôi làm nhiệm vụ theo dõi, phụ trách Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh đối với Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải.

- Bổ sung theo dõi, phụ trách Hội Luật gia tỉnh đối với Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải (thay thế Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng); Quỹ Cơ hội cho phụ nữ làm kinh tế tỉnh đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng (thay thế Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh).

Xem nội dung VB
Phụ lục này được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2020
- Điểm này được sửa đổi bởi Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 1 Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2020

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 1025/QĐ-UB ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể:
...
3. Sửa đổi điểm 3.1 và điểm 3.2, khoản 3, Điều 2 như sau:
...
3.2. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

a) Phụ trách lĩnh vực công tác quốc phòng, quân sự địa phương; giữ mối quan hệ và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 chỉ đạo.

b) Phụ trách địa bàn theo sự phân công của Tỉnh ủy.

c) Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Xem nội dung VB
Điểm này được sửa đổi bởi Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 1 Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2020
- Điểm này được sửa đổi bởi Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 1 Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2020

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 1025/QĐ-UB ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể:
...
3. Sửa đổi điểm 3.1 và điểm 3.2, khoản 3, Điều 2 như sau:

3.1. Giám đốc Công an tỉnh:

a) Phụ trách lĩnh vực công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ mối quan hệ và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Công an chỉ đạo.

b) Phụ trách địa bàn theo sự phân công của Tỉnh ủy.

c) Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Xem nội dung VB
Điểm này được sửa đổi bởi Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 1 Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2020
- Điểm này được bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2020

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 1025/QĐ-UB ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể:

1. Bổ sung phân công nhiệm vụ đối với đồng chí Trần Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (điểm 2.1, khoản 2, Điều 2): Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, một cửa, một cửa liên thông.

Xem nội dung VB
Điểm này được bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2020
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1025/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông   Người ký: Nguyễn Bốn
Ngày ban hành: 10/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1025/QĐ-UBND

36

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446343