• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dữ liệu tài nguyên môi trường


 

Quyết định 1025/QĐ-UBND Kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Bình năm 2020

Tải về Quyết định 1025/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1025/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KHOẠCH THU THẬP DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Quyết định s 07/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019 của UBND tnh về việc ban hành Quy chế thu thập, qun lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 147/TTr-STNMT ngày 30 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Bình năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Lưu: VT, CVTNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

KẾ HOẠCH

THU THẬP DỮ LIỆU VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2020
(kèm theo Quyết định s
ố 1025/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Bình)

Căn cứ Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh, cụ th như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thu thập, cập nhật, chuẩn hóa và bảo quản an toàn dữ liệu về tài nguyên và môi trường, từng bưc đưa công tác thu thập, lưu trữ, khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời.

Chuẩn bị dữ liệu đầu vào cho cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Bình, phục vụ công tác quản lý Nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Nâng cấp kho lưu trữ dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Bình thành kho lưu trữ điện tử.

2. Yêu cầu

Thực hiện thu thập dữ liệu theo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo quy định tại Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh. Việc thực hiện thu thập dữ liệu phải khoa học, phù hp với điều kiện thực tiễn, đúng quy định của pháp luật; đúng các quy định, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật.

Nội dung dữ liệu thu thập, cập nhật phải chính xác, kịp thời, hiệu quả; ưu tiên mục tiêu sử dụng dài hạn; ưu tiên có thể dùng cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

Ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo việc thu thập, xử lý, cập nhật dữ liệu một cách đầy đủ, nhanh chóng, chính xác, đồng thời bảo đảm việc xây dng, lưu trữ an toàn cơ sở dữ liệu.

Phải có sự phối hp chặt chẽ, thống nhất giữa các s, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, đảm bảo thực hiện hiệu quả, hoàn thành dứt điểm từng nội dung Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Thu thập, cập nhật dữ liệu năm 2018

Dữ liệu về tài nguyên và môi trường phải là các bản gốc, bản chính tài liệu, mẫu vật, số liệu về tài nguyên đất, tài nguyên nước, địa chất, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và bản đồ đã được xử lý và lưu trữ theo quy định (dạng giấy hoặc dạng s). Dữ liệu tài nguyên môi trường được thu thập, tiếp nhận và xử lý tại các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tnh Quảng Bình, bao gm:

1.1. Dữ liệu về địa chất và khoáng sản

- Hồ sơ thăm dò, khai thác khoáng sản.

- Hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.

- Hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản.

1.2. Dữ liệu về đất đai

- H sơ cho thuê đất, giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Kế hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phnăm 2018 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1.3. Dữ liu về đo đc và bản đồ

- Hồ sơ thuộc dự án hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh.

1.4. Dữ liệu về môi trường

- Danh sách lưu báo cáo giám sát.

- Hồ sơ lưu đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

- Hồ sơ lưu báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Hồ sơ lưu đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

- Hồ sơ lưu kế hoạch bảo vệ môi trường.

1.5. Dữ liệu về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

- Các hồ sơ dự án liên quan đến khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu.

1.6. Dữ liệu về tài nguyên nước

- Hồ sơ giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

- Hồ sơ giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt.

- Hồ sơ giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

- H sơ giy phép hành nghkhoan nước dưới đt.

1.7. Dữ liệu về biển và hải đảo

- Các hồ sơ dự án liên quan đến biển và hải đảo.

1.8. Hồ sơ, kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, xử phạt vi phạm hành chính, các cuộc thanh tra về tài nguyên và môi trường đã đưc cơ quan Nhà nưc có thẩm quyền giải quyết.

- Hồ sơ các cuộc thanh tra.

- Hồ sơ giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo.

- Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân.

- Hồ sơ các loại đơn thư khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2. Các hình thức giao nộp

Giao nộp trực tiếp.

3. Thi gian giao nộp dữ liệu tài nguyên môi trường

Giao nộp trước ngày 30/8/2020.

4. Giao nộp dữ liệu về tài nguyên và môi trưng

4.1. Cấp tỉnh

Đối với phòng ban, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban, ngành liên quan: Thống kê dữ liệu đã hoàn thành hiện có và tiến hành giao nộp dữ liệu cho Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường trực thuộc STài nguyên và Môi trường theo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Bình.

4.2. Cấp huyện

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch thu thập dữ liệu, trình UBND cấp huyện phê duyệt; từng bước xử lý dữ liệu về tài nguyên và môi trường và đưa vào lưu trữ theo quy định. Bố trí kho lưu trữ dữ liệu bảo đảm yêu cầu kỹ thuật; trang bị đủ phương tiện, thiết bị để lưu trữ, bảo quản đúng quy định, bảo đảm an toàn dữ liệu.

5. Kinh phí

Kinh phí thu thập, cập nhật, xây dựng, xử lý dữ liệu về tài nguyên và môi trường tại cấp tỉnh do ngân sách tỉnh đảm bảo.

Kinh phí thu thập, cập nhật dữ liệu tài nguyên và môi trường tại cấp huyện do ngân sách cấp huyện đảm bảo.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Các s, ban, ngành liên quan căn cứ Kế hoạch này chủ động tổ chức thực hiện và phối hp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện giao nộp dữ liệu về tài nguyên và môi trường theo đúng quy định.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chtrì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tổng hp báo cáo Ủy ban nhân dân tnh kết quả thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2020.

- Lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2020 theo quy định.

- Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường phối hp với các đơn vị có liên quan để thu thập, xử lý, xây dựng, quản lý, cập nhật, lưu trữ, khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, phục vụ các tổ chức, cá nhân khai thác dữ liệu, thu phí khai thác và sử dụng theo quy định.

- Hướng dẫn Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phxây dựng Kế hoạch thu thập, cập nhật dữ liệu về tài nguyên và môi trường cấp huyện; dự trù kinh phí, trình UBND cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch.

3. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1025/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình   Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 06/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1025/QĐ-UBND

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442295