• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Quyết định 1027/QĐ-UBND năm 2016 kiện toàn Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Bình Phước

Tải về Quyết định 1027/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1027/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 05 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 482/TTr-SCT ngày 31/3/2016 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 740/TTr-SNV ngày 22/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Bình Phước gm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Trần Ngọc Trai

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Anh Hoàng

- Giám đốc Sở Công Thương

- Phó Trưởng ban;

3. Ông Võ Tri Tâm

- Cục trưởng Cục Hải quan

- Thành viên;

4. Bà Phạm Thị Anh Thư

- Giám đốc Sở Ngoại vụ

- Thành viên;

5. Ông Bùi Minh Soái

- P. Chhuy Trưởng BCH.BĐBP

- Thành viên;

6. Ông Nguyễn Văn Hiếu

- PGĐ. Sở Công Thương

- Thành viên;

7. Ông Nguyễn Gia Hòa

- PCT. UBND huyện Lộc Ninh

- Thành viên;

8. Ông Diệp Hoàng Thu

- PCT. UBND huyện Bù Đp

- Thành viên;

9. Ông Nguyễn Xuân Hoan

- PCT. UBND huyện Bù Gia Mập

- Thành viên.

Điều 2.

1. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với UBND các huyện biên giới trong việc quản lý điều hành hoạt động thương mại biên giới trên địa bàn tnh theo Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Sở Công Thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

3. Ban Chỉ đạo được sử dụng bộ máy của Sở Công Thương để phục vụ các hoạt động điều hành của Ban Chỉ đạo.

4. Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các văn bản trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công Thương, Trưởng Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- LĐVP;
- Sở Nội vụ 02 bản;
- Lưu: VT,
PNC.(H40)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1027/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 05/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1027/QĐ-UBND

112

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
316897