• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Quyết định 103/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2018 của Vụ Pháp chế do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA VỤ PHÁP CHẾ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-UBDT ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2018;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2018 của Vụ Pháp chế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Các Thứ trư
ng, Phó Chủ nhiệm;
- C
ng thông tin điện tử UBDT;
- Lưu: VT, PC (12 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Sơn Hải

 

KẾ HOẠCH

CỘNG TÁC NĂM 2018 CỦA VỤ PHÁP CHẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 103/QĐ-UBDT ngày 08 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Nội dung công việc

Lãnh đạo phụ trách

Người trực tiếp thực hiện

Người phối hợp thực hiện

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

I

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO LÃNH ĐẠO ỦY BAN GIAO

1

Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ

1.1

Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”

Chđạo Vụ trưởng Lý Anh Tuấn

Phụ trách trực tiếp:

PVT. Nguyễn Chí Tuấn

PVT. Phan Hồng Thủy

Nguyễn Văn Giang

Trần Đăng Tiến

Chuyên viên Vụ Pháp chế

Quý II, III, IV

Báo cáo

1.2

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ

Chỉ đạo Vụ trưởng: Lý Anh Tuấn Phụ trách trực tiếp; PVT. Phan Hồng Thủy

Trần Đăng Tiến

Nguyễn Văn Giang

Thường xuyên

Báo cáo

2

Nhiệm vụ nghiên cu cơ sở Lý luận, thực tiễn xây dựng Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Chỉ đạo Vụ trưởng Lý Anh Tuấn

Phụ trách trực tiếp:

PVT. Phan Hồng Thủy

PVT. Nguyễn Chí Tuấn

Nguyễn Văn Giang

Vừ Bá Thông

Nhóm chuyên gia, nhà khoa học và chuyên viên Vụ Pháp chế

Quý II, III, IV

Báo cáo

3

Công tác pháp điển

3.1

Nhiệm vụ pháp điển đề mục Công tác dân tộc theo Quyết định 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ

PVT. Nguyễn Chí Tuấn

Đỗ Văn Lâm

Đỗ Thanh Hằng

Phan Lạc Tuấn

Tháng 6/2018

Bộ pháp điển

3.2

Nhiệm vụ pháp điển khác

PVT. Nguyễn Chí Tuấn

Đỗ Thanh Hằng

Đỗ Văn Lâm

Trần Đăng Tiến

Thường xuyên

Công văn của Ủy ban Dân tộc

4

Hệ thống hóa văn bản QPPL về lĩnh vực công tác dân tộc kỳ 2014 - 2018

PVT. Phan Hồng Thủy

Lưu Mai Hương

Đ Văn Lâm

Trn Đăng Tiến

Xong trước ngày 15/9/2018

Quyết định công bố tập hệ thống hóa và báo cáo kết qu

5

Xây dựng Thông tư bãi bỏ Thông tư số 04/2011/TT-UBDT ; Thông tư số 02/2014/TT-UBDT ; Thông tư số 05/2014/TT-UBDT

PVT. Phan Hồng Thủy

Đỗ Văn Lâm

Phan Lạc Tuấn

Vừ Bá Thông

Nguyễn Văn Giang

Trần Đăng Tiến

Đào Ngọc Vân

Tháng 6/2018

Dự thảo thông tư trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm

6

Công tác tham mưu chuẩn bị ý kiến của Bộ trưởng, Chủ nhiệm - Thành viên Chính phủ vào dự thảo VBQPPL

VT. Lý Anh Tuấn

PVT. Phan Hồng Thủy

PVT. Nguyễn Chí Tuấn

Các Vụ, đơn vị liên quan

Quý I, II, III, IV

Văn bản của Vụ Pháp chế tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm

II

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1

Công tác xây dựng pháp luật

1.1

Theo dõi, đôn đốc việc xây dựng, thẩm định dự thảo thông tư, thông tư liên tịch của Ủy ban Dân tộc

PVT. Phan Hồng Thủy

Đỗ Văn Lâm

Chuyên viên Vụ Pháp chế

Thường xuyên

Công văn, báo cáo của Vụ Pháp chế

1.2

Tham mưu góp ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

VT. Lý Anh Tuấn

Các Phó Vụ trưng

Các chuyên viên

Thường xuyên

Công văn của UBDT

2

Công tác theo dõi thi hành pháp luật

2.1

Tham mưu xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc

PVT. Phan Hồng Thủy

Hoàng Thị Hà

Trần Đăng Tiến

Vừ Bá Thông

Tháng 12/2017

Kế hoạch của UBDT

2.2

Tổ chức thực hiện kế hoạch; kiểm tra tại địa phương

PVT. Phan Hồng Thủy

Hoàng Thị Hà

Trn Đăng Tiến

Vừ Bá Thông

Xong trước ngày 15/10/2018

Công văn, báo cáo

3

Nhiệm vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

3.1

Công tác tự kiểm tra thông tư, thông tư liên tịch của Ủy ban Dân tộc

PVT. Phan Hồng Thủy

Phan Lạc Tuấn

Lưu Thị Mai Hương

Thường xuyên

Báo cáo của Vụ Pháp chế

3.2

Kiểm tra theo thẩm quyền đối với văn bản QPPL của Bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND, UBND cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc

PVT. Phan Hồng Thủy

Phan Lạc Tuấn

Lưu Thị Mai Hương

Hàng quý

Báo cáo của Vụ Pháp chế

3.3

Tham mưu xây dựng báo cáo công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

PVT. Phan Hồng Thủy

Phan Lạc Tun

Lưu Thị Mai Hương

Tháng 02/2019

Báo cáo của Ủy ban Dân tộc

4

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật

4.1

Ban hành kế hoạch rà soát văn bản QPPL

PVT. Phan Hồng Thủy

Lưu Th Mai Hương

Đỗ Văn Lâm

Trn Đăng Tiến

Phan Lạc Tuấn

Thường xuyên

Quyết định của UBDT

4.2

Tổ chức thực hiện kế hoạch, theo dõi, đôn đốc các Vụ, đơn vị thực hiện công tác rà soát văn bản QPPL

PVT. Phan Hồng Thủy

Lưu Thị Mai Hương

Đỗ Văn Lâm

Trần Đăng Tiến

Phan Lạc Tuấn

Thường xuyên

Báo cáo, công văn

4.3

Báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL, Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực

PVT. Phan Hồng Thủy

Lưu Thị Mai Hương

Phan Lạc Tuấn

Đào Ngọc Vân

6 tháng, 1 năm

Báo cáo; Quyết định của UBDT

5

Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

VT. Lý Anh Tuấn

Phan Lạc Tuấn

Đào Ngọc Vân

Thường xuyên

Văn bản hợp nhất

6

Phổ biến giáo dục pháp luật - thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật

6.1

Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật

PVT. Nguyễn Chí Tuấn

Trần Đăng Tiến

Vừ Bá Thông

Thường xuyên

Kế hoạch, báo cáo của Ủy ban Dân tộc

6.2

Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật (xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện)

PVT. Nguyễn Chí Tuấn

Vừ Bá Thông

Đỗ Văn Lâm

Thường xuyên

Công văn, báo cáo, cuộc họp của hội đồng

6.3

Thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

VT. Lý Anh Tuấn

Vừ Bá Thông

Đỗ Văn Lâm

Theo Kế hoạch của Hội đồng Trung ương

Công văn, báo cáo

7

Cải cách hành chính

7.1

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC

VT. Lý Anh Tuấn

Đào Ngọc Vân

Đỗ Thanh Hằng

Quý I, II, III, IV

Kế hoạch, báo cáo

7.2

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC

VT. Lý Anh Tuấn

Đào Ngọc Vân

Đỗ Thanh Hằng

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ

Báo cáo

7.3

Xây dựng báo cáo CCHC của Vụ

VT. Lý Anh Tuấn

Đào Ngọc Vân

ĐThanh Hằng

Thường xuyên

Báo cáo

8

Công tác thực hiện chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp

 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa UBDT và BTP

PVT. Phan Hồng Thủy

Đỗ Thanh Hằng

Nguyễn Văn Giang

Thường xuyên

Kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 103/QĐ-UBDT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Lê Sơn Hải
Ngày ban hành: 08/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân tộc, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 103/QĐ-UBDT

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376837