• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Quyết định 1034/QĐ-UBND năm 2014 về quy hoạch đất xây dựng mở rộng Trung tâm bảo trợ xã hội cho đối tượng tâm thần lang thang thành phố Cần Thơ tại phường Phước Thới, quận Ô Môn

Tải về Quyết định 1034/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1034/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 11 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY HOẠCH ĐẤT XÂY DỰNG MỞ RỘNG TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG TÂM THẦN LANG THANG THÀNH PHỐ CẦN THƠ TẠI PHƯỜNG PHƯỚC THỚI, QUẬN Ô MÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 638/TTr-STNMT ngày 03 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thuận quy hoạch khu đất có diện tích khoảng 14.899,0m2 thuộc phường Phước Thới, quận Ô Môn để xây dựng mở rộng Trung tâm bảo trợ xã hội cho các đối tượng tâm thần lang thang thành phố Cần Thơ.

(Đính kèm: Bản trích đo địa chính số 4B/TC/2014 ngày 21/02/2014 do Công ty TNHH tư vấn xây dựng - đo đạc bản đồ Tấn Cường thiết lập).

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân quận Ô Môn phối hợp với Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội công bố quyết định quy hoạch đất và thông báo kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án theo đúng quy định. Cập nhật vị trí nêu trên vào đồ án quy hoạch sử dụng đất của quận.

2. Giao Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Ô Môn lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân theo đúng quy định. Lập thủ tục đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ô Môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Thới, Thủ trưởng các cơ quan và các hộ dân trong khu quy hoạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1034/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Đào Anh Dũng
Ngày ban hành: 11/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1034/QĐ-UBND

199

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237699