• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 1035/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Long An

Tải về Quyết định 1035/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1035/QĐ-UBND

Long An, ngày 27 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

vỀ viỆc công bỐ thỦ tỤc hành chính bỊ bãi bỎ thuỘc thẨm quyỀn giẢi quyẾt, phẠm vi chỨc năng quẢn lý cỦa UBND cẤp huyỆn trên đỊa bàn tỈnh Long An

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và các báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 218/TTr-TTr ngày 24/3/2015 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 1522/STP-KSTTHC ngày 17/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC-Bộ Tư pháp;
- CT.UBND tỉnh;
- Phòng KSTTHC-Sở Tư pháp;
- Phòng NC-NC;
- Lưu: VT. Oanh

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT, PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 27/03/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT, PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục - hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo

1

207810

Tiếp công dân của Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thành phố

- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2014 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính (vì không đáp ứng đầy đủ các yếu tố cấu thành thủ tục hành chính quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ).

2

207836

Tiếp công dân của các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2014 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính (vì không đáp ứng đầy đủ các yếu tố cấu thành thủ tục hành chính quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ).

3

207967

Xử lý đơn thư

- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2014 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính (vì không đáp ứng đầy đủ các yếu tố cấu thành thủ tục hành chính quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ).

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1035/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An   Người ký: Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành: 27/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1035/QĐ-UBND

207

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286079