• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1037/QĐ-UBND năm 2016 về phân công thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh phụ trách cụm, khối thi đua của tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 1037/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1037/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH PHỤ TRÁCH CỤM, KHỐI THI ĐUA CỦA TỈNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP , ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 978/QĐ-UBND , ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập cụm, khối thi đua và phân công nhiệm vụ trưởng, phó cụm, khối thi đua năm 2016;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh tại Tờ trình số 109/TTr-HĐTĐKT ngày 11 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh phụ trách cụm, khối thi đua của tỉnh năm 2016 như sau:

I. CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH:

1. Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh: Lãnh đạo mọi hoạt động của Hội đồng, chủ trì và kết luận các phiên họp của Hội đồng.

2. Ông Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Chủ tịch Hội đồng: Chủ trì, kết luận các phiên họp Hội đồng khi Chủ tịch Hội đồng đi vắng và ủy quyền, thay mặt Chủ tịch Hội đồng ký các văn bản của Hội đồng, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện Quy chế và các quyết định về chủ trương công tác của Hội đồng.

3. Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Thi đua Khen thưởng - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng: Chỉ đạo chuyên môn về công tác thi đua khen thưởng và phụ trách Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố và Cụm xã, phường, thị trấn.

4. Ông Huỳnh Bá Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng: Chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng của công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh; phụ trách khối thi đua số IX, XII, XIV.

5. Ông Nguyễn Văn Sang, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Phó Chủ tịch Hội đồng: Chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các cơ quan tổ chức đảng, hệ thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh và phong trào thi đua trong các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức các hội nghề nghiệp; phụ trách khối thi đua số I, II.

II. CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG:

1. Ông Nguyễn Hoàng Học, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, trực tiếp phụ trách Khối thi đua số III.

2. Ông Trần Văn Khái, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp phụ trách Khối thi đua số XI.

3. Ông Trần Văn Hên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trực tiếp phụ trách Khối thi đua số VI.

4. Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, trực tiếp phụ trách Khối thi đua số IV.

5. Ông Trần Văn Trạch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, trực tiếp phụ trách Khối thi đua số X.

6. Bà Nguyễn Huỳnh Thu, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long, trực tiếp phụ trách Khối thi đua số XV.

7. Ông Lê Việt Hoà, Chánh Thanh tra tỉnh, trực tiếp phụ trách Khối thi đua số VIII.

8. Bà Lê Thị Nhung, Giám đốc Sở Tài chính, trực tiếp phụ trách Khối thi đua số XIII.

9. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, trực tiếp phụ trách Khối thi đua số VII.

10. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, trực tiếp phụ trách Khối thi đua số V.

11. Ông Trần Trung Dũng, Phó Phòng Văn hoá Xã hội - Văn phòng UBND tỉnh trực tiếp phụ trách Khối thi đua XVI. Đồng thời, phối hợp với Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phó Trưởng ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ thư ký Hội đồng.

III. THƯ KÝ HỘI ĐỒNG:

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phó Trưởng ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, báo cáo và thông qua Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh các hình thức đề nghị UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cũng như các nội dung khác tại các cuộc họp Hội đồng.

Điều 2. Nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng:

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức, phát động, theo dõi, đôn đốc thực hiện các phong trào thi đua thiết thực tại các cơ quan, đơn vị địa phương thuộc cụm, khối thi đua do mình phụ trách.

- Tham dự, chỉ đạo việc sơ, tổng kết các phong trào thi đua, việc chấm điểm thi đua, đề nghị các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc cụm, khối thi đua do mình phụ trách.

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng.

- Cho ý kiến về hoạt động của cụm, khối thi đua do mình phụ trách tại các cuộc họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh về việc đề nghị các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cũng như các nội dung khác tại các cuộc họp Hội đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1037/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 09/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1037/QĐ-UBND

183

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329572