• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 1038/QĐ-UBND năm 2015 về Đề án Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới cấp huyện và bố trí công chức cấp xã chuyên trách về xây dựng nông thôn mới do tỉnh Hà Giang ban hành

Tải về Quyết định 1038/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1038/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 09 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỀ ÁN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI CẤP HUYỆN VÀ BỐ TRÍ CÔNG CHỨC CẤP XÃ CHUYÊN TRÁCH VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

- Căn cứ Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng điều phối giúp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp;

Căn cứ Thông báo số 468-TB/TU ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Tỉnh ủy Hà Giang về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về việc triển khai kiện toàn Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Đề án Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới cấp huyện và bố trí công chức cấp xã chuyên trách về xây dựng nông thôn mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chánh Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- BCĐTW Chương trình MTQG XDNTM;
- Văn phòng điều phối Trung ương;
- Thường Trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành và tương đương;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công an tỉnh;
- Kho bạc NN tỉnh;
- Lưu: VT, NC, NNTNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

ĐỀ ÁN

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI CẤP HUYỆN VÀ BỐ TRÍ CÔNG CHỨC CẤP XÃ CHUYÊN TRÁCH VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1038/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Giang)

Phần I

THỰC TRẠNG VÀ SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI HUYỆN VÀ BỐ TRÍ CÔNG CHỨC CẤP XÃ VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

I. THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

1. Cơ cấu tổ chức và nhân lực

1.1. Về cơ cấu tổ chức

Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện do Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập. Là bộ phận thường trực, giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của cấp huyện.

1.2. Về nhân lực

Tổng số cán bộ, công chức của Tổ giúp việc xây dựng nông thôn mới tại các huyện hiện nay được bố trí 41 cán bộ, công chức, trong đó 24 chuyên trách và 17 kiêm nhiệm. Mỗi Tổ giúp việc gồm: 01 đồng chí Tổ trưởng kiêm nhiệm (là lãnh đạo phòng Nông nghiệp huyện) và 3 - 4 công chức thuộc các phòng ban của huyện kiêm nhiệm hoặc chuyên trách làm công tác xây dựng nông thôn mới (thuộc các phòng: Nông nghiệp, Công thương, Tài nguyên và Môi trường). Chế độ, chính sách và các hoạt động Đảng, đoàn thể, hoạt động khác của cán bộ kiêm nhiệm tại các tổ giúp việc được thực hiện tại cơ quan, đơn vị được giao biên chế.

Về bố trí công chức phụ trách nông thôn mới cấp xã: Tổng số cán bộ giúp việc xây dựng nông thôn mới tại các xã là 176 công chức xã, chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm (các xã bố trí các chức danh kiêm nhiệm công tác phụ trách nông thôn mới cấp xã như: Văn phòng thống kê, Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường).

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện.

- Chức năng: Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện triển khai, thực hiện các nội dung liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

- Nhiệm vụ chủ yếu:

+ Giúp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện quản lý, tổ chức triển khai và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện;

+ Tham mưu cho Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện xác định, định hướng ưu tiên về xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện thực tế và chiến lược phát triển của huyện, của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn;

+ Tham mưu kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới theo quy định và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; tổng hợp xây dựng kế hoạch dài hạn, hàng năm về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện;

+ Tổng hợp nhu cầu vốn Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện; Tham mưu về xây dựng các chính sách cho xây dựng nông thôn mới tại cơ sở, đề xuất các biện pháp tăng cường, củng cố tổ chức hệ thống xây dựng nông thôn mới có hiệu quả từ huyện, đến xã, thôn bản;

+ Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình về thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện; Chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban Chỉ đạo huyện và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo;

+ Tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đánh giá, tổng kết hoạt động và hiệu quả của hoạt động xây dựng nông thôn mới trong toàn huyện;

2.2. Nhiệm vụ của cán bộ giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp xã

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình về thực hiện Chương trình nông thôn mới trên địa bàn xã;

- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Chỉ đạo.

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua

Trong những năm qua, tổ giúp việc đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố về công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang, với kết quả đạt được như sau:

Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 3 xã hoàn thành 19 tiêu chí và đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đó là xã Việt Lâm - huyện Vị Xuyên; xã Phương Độ, Phương Thiện - thành phố Hà Giang. Tổng số tiêu chí về nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh đến nay đã đạt 1.088 tiêu chí. Trong đó: xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí là 03 xã (chiếm 1,7%); 16 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí (chiếm 9%); 61 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí (chiếm 34,6 %); đạt dưới 5 tiêu chí là 93 xã (chiếm 53%); không còn xã trắng tiêu chí. Bình quân mỗi xã đạt 6,18 tiêu chí, tăng khoảng 4 tiêu chí/xã so với năm 2010. Năm 2014 tỉnh đã có 3 xã hoàn thành 19 tiêu chí và đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đó là cơ sở, động lực và bài học kinh nghiệm cho các xã đang và tiếp theo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, qua thực hiện triển khai nhiệm vụ của tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới cấp huyện và cán bộ công chức cấp xã về xây dựng nông thôn mới hiện nay vẫn còn một số khó khăn, tồn tại và hạn chế như:

- Là Chương trình lớn, khối lượng công việc nhiều, lĩnh vực rộng, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành; lực lượng tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo các cấp chưa được quan tâm đúng mức nên trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình còn nhiều hạn chế;

- Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới cấp huyện và cán bộ công chức cấp xã làm công tác xây dựng nông thôn mới hiện nay chủ yếu là cán bộ trẻ, kinh nghiệm và kỹ năng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, đồng thời lại hoạt động kiêm nhiệm nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao chưa đáp ứng yêu cầu, việc tham mưu, ban hành văn bản có lúc chưa kịp thời;

- Địa bàn các huyện rộng, giao thông đi lại khó khăn và do khối lượng công việc nhiều, việc đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ công tác chưa được thỏa đáng cho nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn nhiều hạn chế;

- Cán bộ trưng tập từ các phòng ban của huyện, mọi chế độ kinh phí cũng như các hoạt động khác đều ở các phòng ban chuyên môn có người trưng tập quản lý đồng thời có sự thay đổi luân chuyển cán bộ thường xuyên, dẫn đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong tổ giúp việc còn thụ động, chưa yên tâm công tác, việc tham mưu còn hạn chế, thực hiện nhiệm vụ còn mang tính đối phó, làm cho xong việc...;

- Kinh phí hoạt động của tổ giúp việc chưa đáp ứng được nhu cầu công việc, chưa được chủ động cho nên gặp nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Cấp xã: Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp xã còn thiếu và yếu, nhất là khâu tham mưu, theo dõi, tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình, phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề phát sinh từ thực tiễn trong thực hiện Chương trình.

II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI HUYỆN VÀ BỐ TRÍ CÔNG CHỨC CẤP XÃ VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

1. Để đảm bảo tính thống nhất về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng điều phối giúp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp theo Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

2. Thành lập Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới cấp huyện và bố trí cán bộ chuyên trách về xây dựng nông thôn mới cấp xã để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với quy định của cấp trên và theo hướng chuyên sâu, toàn diện có hệ thống để thực hiện tốt hơn công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo các cấp;

3. Đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh phù hợp với thực trạng của tỉnh cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới;

4. Thành lập Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới cấp huyện và bố trí cán bộ chuyên trách về xây dựng nông thôn mới cấp xã nhằm ổn định bộ máy nâng cao năng lực hoạt động đảm bảo đủ năng lực, đủ điều kiện để thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh;

Vì vậy, thành lập Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới cấp huyện và bố trí cán bộ chuyên trách về xây dựng nông thôn mới cấp xã là khách quan và cấp thiết.

Phần II

NỘI DUNG ĐỀ ÁN

I. MỤC TIÊU

1. Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới cấp huyện; bố trí công chức cấp xã chuyên trách về xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao năng lực, trong công tác tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện, xã về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương;

2. Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới cấp huyện; bố trí công chức cấp xã chuyên trách về xây dựng nông thôn mới để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ được giao đồng thời nâng cao vai trò, năng lực trong hoạt động của bộ phận giúp việc, cán bộ, công chức làm công tác xây dựng nông thôn mới;

3. Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới cấp huyện và bố trí công chức cấp xã về xây dựng nông thôn mới để tạo ra hệ thống chuyên trách tham mưu cho Ban Chỉ đạo các cấp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ Trung ương đến địa phương; đồng thời ổn định tổ chức bộ máy tham mưu, giúp việc giúp Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã nâng cao năng lực công tác triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI CẤP HUYỆN

1. Tên gọi: Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới + tên huyện, thành phố (gọi tắt là Văn phòng nông thôn mới huyện).

2. Vị trí, chức năng

- Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới cấp huyện thực hiện chức năng giúp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2010 - 2020 quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp huyện;

- Văn phòng nông thôn mới do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với các huyện), Phòng Kinh tế (đối với thành phố Hà Giang) làm cơ quan thường trực.

- Văn phòng nông thôn mới được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với các văn bản do Chánh Văn phòng ký) hoặc của cơ quan thường trực (đối với các văn bản do Phó Chánh Văn phòng ký) để điều hành hoạt động, giải quyết công việc.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Giúp Ban Chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Chương trình trên địa bàn huyện;

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện;

- Chuẩn bị nội dung, chương trình và các điều kiện cần thiết cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban Chỉ đạo huyện và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo;

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện quy định.

4. Cơ cấu tổ chức bộ máy

- Lãnh đạo Văn phòng gồm: Chánh Văn phòng và 01 Phó Chánh Văn phòng.

+ Chánh Văn phòng do 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện kiêm nhiệm;

+ Phó Chánh Văn phòng do Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với các huyện), Lãnh đạo Phòng Kinh tế (đối với thành phố Hà Giang) kiêm nhiệm;

- Cán bộ Văn phòng nông thôn mới cấp huyện:

+ Về số lượng: Không quá 05 người do huyện tự bố trí, gồm công chức, viên chức làm việc theo chế độ chuyên trách, kiêm nhiệm (trong tổng biên chế được giao, không tăng biên chế mới) và lao động hợp đồng;

+ Ngoài ra tùy thời gian, nhiệm vụ cụ thể Chánh Văn phòng đề xuất trưng tập một số công chức, viên chức của các phòng, ban liên quan có chuyên môn phù hợp để thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm hoặc hợp đồng lao động.

5. Tiền lương và chế độ chính sách

- Lương và chế độ chính sách đối với công chức, viên chức chuyên trách do cơ quan cử đi chi trả.

- Công chức, viên chức làm việc kiêm nhiệm được hưởng mức phụ cấp 10% (vận dụng theo Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức). Kinh phí chi trả phụ cấp kiêm nhiệm do ngân sách huyện thực hiện.

- Đối với hợp đồng lao động thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước, do ngân sách huyện đảm bảo.

6. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Văn phòng nông thôn mới huyện do ngân sách cấp huyện bố trí.

7. Trụ sở làm việc của Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới cấp huyện do UBND huyện, thành phố tự bố trí.

III. BỐ TRÍ CÔNG CHỨC CẤP XÃ CHUYÊN TRÁCH VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

1. Mỗi xã bố trí một công chức chuyên trách về xây dựng nông thôn mới; giao cho chính quyền xã tham mưu, đề xuất cụ thể, báo cáo, trình UBND huyện xem xét, quyết định.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của công chức xã chuyên trách về nông thôn mới:

- Giúp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, UBND xã và Ban Quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới xã xây dựng kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn;

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện và tham mưu cho Ban Chỉ đạo xã về công tác nông thôn mới trên địa bàn;

- Tổng hợp kết quả thực hiện vào hệ thống biểu mẫu theo quy định; tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, UBND xã báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu cấp trên.

- Giữ mối liên hệ và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng nông thôn mới huyện.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, các huyện, thành phố tăng cường phối hợp, thực hiện tốt việc triển khai thực hiện Đề án, giúp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

2. Các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, tạo mọi điều kiện thuận lợi, hướng dẫn các huyện thành lập Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới cấp huyện, bố trí công chức cấp xã chuyên trách về xây dựng nông thôn mới để Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới các huyện, cán bộ công chức chuyên trách nông thôn mới cấp xã hoàn thành nhiệm vụ.

3. Sở Nội vụ

Phối hợp hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện Đề án về các nội dung có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của ngành.

4. Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh

Hướng dẫn các huyện, thành phố về công tác chuyên môn, nghiệp vụ cho Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới cấp huyện.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ điều kiện thực tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới huyện theo Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 04/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối giúp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp và nội dung nêu tại Đề án này;

- Bố trí cán bộ và các điều kiện cần thiết; xây dựng quy chế làm việc để sớm đưa Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới huyện hoạt động có hiệu quả;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã việc thực hiện bố trí công chức nông thôn mới cấp xã theo quy định.

6. Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 20 tháng 6 năm 2015./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1038/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Đàm Văn Bông
Ngày ban hành: 09/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1038/QĐ-UBND

274

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287620