• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã, hộ kinh doanh và đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Quyết định 104/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 15 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH VÀ ĐẤU THẦU THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 49/SKHĐT-TTr ngày 31 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 30 quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh và đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện lập Danh sách đăng ký tài khoản cho công chức, viên chức và người lao động được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tịnh

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC: THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH VÀ ĐẤU THẦU THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

I. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh: (theo Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

1. Nhóm các thủ tục hành chính (5TT):

- Đăng ký thành lập hộ kinh doanh;

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

- Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

- Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

2. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển jộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ và thu phí, lệ phí (nếu có).

04 giờ làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Hồ sơ TTHC

- Sổ theo dõi hồ sơ;

Bước 2

Lãnh đạo Phòng duyệt và phân công hồ sơ cho Chuyên viên xử lý

02 giờ làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

- Chuyên viên chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ; nhập thông tin hồ sơ đăng ký Hộ kinh doanh

- Trình lãnh đạo phê duyệt kết quả

8 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Phòng ký phê duyệt kết quả TTHC.

04 giờ làm việc

Thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ/Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh

Bước 4

Công chức cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện đóng dấu, lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

02 giờ làm việc

Thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Bước 5

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện kiểm tra, thông báo, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC, xác nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa.

4 giờ làm việc

Thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ/Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh

- Sổ theo dõi hồ sơ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

3 ngày (24 giờ) làm việc

 

II. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã: (theo Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

1. Nhóm các thủ tục hành chính (16TT):

- Đăng ký thành lập hợp tác xã

- Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

- Đăng ký khi hợp tác xã chia

- Đăng ký khi hợp tác xã tách

- Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

- Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

- Giải thể tự nguyện hợp tác xã

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

- Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập Hợp tác xã của hợp tác xã

- Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

- Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

- Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

- Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

2. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ và thu phí, lệ phí (nếu có).

02 giờ làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Hồ sơ của tổ chức

- Sổ theo dõi hồ sơ;

Bước 2

Lãnh đạo Phòng duyệt và phân công hồ sơ cho Chuyên viên xử lý

02 giờ làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơjGiấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã

- Chuyên viên chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ; nhập thông tin vào Hệ thống đăng ký hợp tác xã

- Trình lãnh đạo phê duyệt kết quả

05 giờ làm việc

Bước 2.1

Cục thuế - Bộ phận Kê khai và nộp thuế xác nhận thông tin cung cấp mã sj Hợp tác xã, tình trạng Hợp tác xã

08 giờ làm việc

Chấp thuận/từ chối qua giao dịch điện tử

Bước 3

Lãnh đạo Phòng ký phê duyệt kết quả TTHC.

03 giờ làm việc

Thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã

Bước 4

Công chức cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đóng dấu, lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa.

02 giờ làm việc

Thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã

Bước 5

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện kiểm tra, thông báo, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC, xác nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa.

02 giờ làm việc

Thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã

- Sổ theo dõi hồ sơ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

3 ngày (24 giờ) làm việc

 

III. Lĩnh vực đấu thầu

1. Tên TTHC: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (theo Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 16/4/2018)

Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ và thu phí, lệ phí (nếu có).

01 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Hồ sơ của tổ chức

- Sổ theo dõi hồ sơ;

Bước 2

Công chức Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

16 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

Bước 3

Lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét, ký nháy vào dự thảo kết quả TTHC, trình lãnh đạo UBND cấp huyện

2 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

- Dự thảo kết quả TTHC

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, ký văn bản

5 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Bước 5

Văn thư vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

- Kết quả TTHC

Bước 6

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện kiểm tra, thông báo, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC, xác nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa.

0,5 ngày làm việc

- Kết quả TTHC

- Sổ theo dõi hồ sơ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

25 ngày làm việc

 

2. Tên TTHC: Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn (theo Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 16/4/2018)

Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

 

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

 

Bước 1

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ và thu phí, lệ phí (nếu có).

1 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Hồ sơ của tổ chức

- Sổ theo dõi hồ sơ.

 

Bước 2

Công chức Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

15 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

 

Bước 3

Lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét, ký nháy vào dự thảo kết quả TTHC, trình lãnh đạo UBND cấp huyện

3 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

- Báo cáo thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, ký văn bản

10 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

- Quyết định phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Bước 5

Văn thư huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

- Kết quả TTHC

Bước 6

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện kiểm tra, thông báo, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC, xác nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa.

0,5 ngày

- Kết quả TTHC

- Sổ theo dõi hồ sơ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 ngày

 

3. Tên TTHC: Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp (theo Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 16/4/2018)

Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ và thu phí, lệ phí (nếu có).

01 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Hồ sơ của tổ chức

- Sổ theo dõi hồ sơ;

Bước 2

Công chức Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

15 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

Bước 3

Lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét, ký nháy vào dự thảo kết quả TTHC, trình lãnh đạo UBND cấp huyện

03 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

- Báo cáo thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, ký văn bản

10 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

- Quyết định phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp

Bước 5

Văn thư huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

- Kết quả TTHC

Bước 6

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện kiểm tra, thông báo, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC, xác nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa.

0,5 ngày

- Kết quả TTHC

- Sổ theo dõi hồ sơ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 ngày

 

4. Tên TTHC: Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá (theo Quyết định số 941/QĐ- UBND ngày 16/4/2018)

Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ và thu phí, lệ phí (nếu có).

01 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Hồ sơ của tổ chức

- Sổ theo dõi hồ sơ;

Bước 2

Công chức Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

15 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

Bước 3

Lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét, ký nháy vào dự thảo kết quả TTHC, trình lãnh đạo UBND cấp huyện

3 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

- Báo cáo thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, ký văn bản

10 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

- Quyết định phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá

Bước 5

Văn thư huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

- Kết quả TTHC

Bước 6

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện kiểm tra, thông báo, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC, xác nhận kết quả giải quyết thủ tục hành

chính trên phần mềm một cửa.

0,5 ngày

- Kết quả TTHC

- Sổ theo dõi hồ sơ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 ngày

 

5. Tên TTHC: thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn (theo Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 16/4/2018)

Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ và thu phí, lệ phí (nếu có).

01 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và

hẹn trả kết quả;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Hồ sơ của tổ chức;

- Sổ theo dõi hồ sơ;

Bước 2

Công chức Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

15 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

Bước 3

Lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét, ký nháy vào dự thảo kết quả TTHC, trình lãnh đạo UBND cấp huyện

3 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

- Báo cáo thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, ký văn bản

10 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

- Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Bước 5

Văn thư huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

- Kết quả TTHC

Bước 6

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện kiểm tra, thông báo, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC, xác nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa.

0,5 ngày

- Kết quả TTHC

- Sổ theo dõi hồ sơ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 ngày

 

6. Tên TTHC: Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa (theo Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 16/4/2018)

Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

 

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

 

Bước 1

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ và thu phí, lệ phí (nếu có).

01 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Hồ sơ của tổ chức

- Sổ theo dõi hồ sơ;

 

Bước 2

Công chức Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

15 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

 

Bước 3

Lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét, ký nháy vào dự thảo kết quả TTHC, trình lãnh đạo UBND cấp huyện

3 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

- Báo cáo thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa

 

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, ký văn bản

10 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

- Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa

 

Bước 5

Văn thư huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

- Kết quả TTHC

 

Bước 6

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện kiểm tra, thông báo, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC, xác nhận kết quả giải quyết thủ tục hành

0,5 ngày

- Kết quả TTHC

- Sổ theo dõi hồ sơ

 

chính trên phần mềm một cửa.

 

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 ngày

 

 

7. Tên TTHC: Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật ( theo Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 16/4/2018)

Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ và thu phí, lệ phí (nếu có).

01 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Hồ sơ của tổ chức

- Sổ theo dõi hồ sơ;

Bước 2

Công chức Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

15 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

Bước 3

Lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét, ký nháy vào dự thảo kết quả TTHC, trình lãnh đạo UBND cấp huyện

3 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

- Báo cáo thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, ký văn bản

10 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

- Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

Bước 5

Văn thư huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

- Kết quả TTHC

Bước 6

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện kiểm tra, thông báo, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC, xác nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa.

0,5 ngày

- Kết quả TTHC

- Sổ theo dõi hồ sơ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 ngày

 

8. Tên TTHC: Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (theo Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 16/4/2018)

Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Công chức tại Bộ phận Tiếp

nhận và Trả kết quả cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận

hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ và thu phí, lệ phí (nếu có).

01 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Hồ sơ của tổ chức

- Sổ theo dõi hồ sơ;

Bước 2

Công chức Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

15 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

Bước 3

Lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét, ký nháy vào dự thảo kết quả TTHC, trình lãnh đạo UBND cấp huyện

3 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

- Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, ký văn bản

10 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Bước 5

Văn thư huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

- Kết quả TTHC

Bước 6

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện kiểm tra, thông báo, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC, xác nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa.

0,5 ngày

- Kết quả TTHC

- Sổ theo dõi hồ sơ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 ngày

 

9. Tên TTHC: Thủ tục phê duyệt danh sách ngắn (theo Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 16/4/2018)

Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ và thu phí, lệ phí (nếu có).

01 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Hồ sơ của tổ chức

- Sổ theo dõi hồ sơ;

Bước 2

Công chức Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

13 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

Bước 3

Lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét, ký nháy vào dự thảo kết quả TTHC, trình lãnh đạo UBND cấp huyện

3 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

- Dự thảo kết quả TTHC

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, ký văn bản

2 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

- Quyết định phê duyệt danh sách ngắn

Bước 5

Văn thư huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức

- Kết quả TTHC

Bước 6

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện kiểm tra, thông báo, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC, xác nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa.

0,5 ngày

- Kết quả TTHC

- Sổ theo dõi hồ sơ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

20 ngày

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 104/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 15/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 104/QĐ-UBND

185

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
434963