• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật hàng hải


Văn bản pháp luật về Khai thác cảng cạn

 

Quyết định 1041/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Quyết định 1041/QĐ-BGTVT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1041/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC CẢNG CẠN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn;

Căn cứ Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-BGTVT ngày 11/6/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 954/QĐ-BGTVT ngày 16/5/2019 của Bộ Giao thông vận tải công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam;

Xét tờ trình số 1570/TTr-CHHVN ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc đề nghị công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam đã được Bộ Giao thông vận tải công bố mở cảng tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 954/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc Công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- Như Điều 3;
- Tổng cục ĐBVN;
- Các Cục ĐTNĐVN; ĐSVN;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Báo Giao thông;
- Lưu: VT, KCHT (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CẢNG CẠN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1041/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên cảng cạn

Thuộc địa phận tỉnh, TP trực thuộc TW

Quyết định công bố mở cảng cạn của Bộ Giao thông vận tải

1

ICD Hải Linh

Phú Thọ

Số 1617/QĐ-BGTVT ngày 07/5/2015

2

Cảng cạn Km3+4 Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh

Số 3882/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2015

3

Cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng

Hải Phòng

Số 1456/QĐ-BGTVT ngày 12/5/2016

4

Cảng cạn Đình Vũ - Quảng Bình

Số 2200/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2018

5

Cảng cạn Hoàng Thành

Số 60/QĐ-BGTVT ngày 15/01/2020

6

Cảng cạn Long Biên

Hà Nội

Số 711/QĐ-BGTVT ngày 20/4/2020

7

Cảng cạn Tân cảng Hà Nam

Hà Nam

Số 1007/QĐ-BGTVT ngày 24/5/2019

8

Cảng cạn (ICD) Phúc Lộc - Ninh Bình

Ninh Bình

Số 584/QĐ-BGTVT ngày 11/2/2015

9

Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch

Đồng Nai

Số 432/QĐ-BGTVT ngày 04/02/2016

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1041/QĐ-BGTVT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 28/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1041/QĐ-BGTVT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443835