• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác gia đình


 

Quyết định 1041/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác gia đình tỉnh Tuyên Quang

Tải về Quyết định 1041/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1041/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH TỈNH TUYÊN QUANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 02/2013/NĐ-CP , ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình;

Căn cứ Quyết định số 1340/QĐ-BVHTTDL , ngày 09/4/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 02/2013/NĐ-CP , ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình;

Căn cứ Văn bản số 1316/BVHTTDL-GĐ , ngày 15/4/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 75/TTr-SVHTTDL ngày 16/7/2013 về việc đề nghị thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện công tác gia đình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác gia đình tỉnh Tuyên Quang (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh), gồm các thành viên:

1. Trưởng ban: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, phụ trách khối Văn hoá - Xã hội.

2. Các Phó Trưởng ban:

- Phó Trưởng ban Thường trực: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Phó Trưởng ban: Mời đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

3. Các Ủy viên:

- Mời lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Mời đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ;

- Mời đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh;

- Mời đại diện lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh tỉnh;

- Mời lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

- Mời đại diện lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh;

- Mời đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn;

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính;

- Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Đại diện lãnh đạo Sở Y tế;

- Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp;

- Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ;

- Đại diện Sở Giáo dục - Đào tạo;

- Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học - Công nghệ;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Báo Tuyên Quang.

4. Thư ký: Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Điều 2. Ban Chỉ đạo tỉnh có nhiệm vụ:

1. Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

- Hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện xây dựng gia đình trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện các nội dung công tác theo hướng dẫn của Trung ương.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện công tác gia đình định kỳ 6 tháng, 1 năm và các báo cáo theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các Ủy viên của Ban Chỉ đạo.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Thường trực được sử dụng con dấu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tỉnh theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và các thành viên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; (B/c)
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng VX;
- Lưu: VT, VX (Hà).

CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1041/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Chẩu Văn Lâm
Ngày ban hành: 07/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1041/QĐ-UBND

132

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209858