• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Ứng phó với biến đổi khí hậu

 

Quyết định 1052/QĐ-TTg về phân bổ vốn sự nghiệp năm 2018 của Hợp phần Ứng phó với biến đổi khí hậu trong Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1052/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1052/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2018 CỦA HỢP PHẦN ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản số 9265/BTC-HCSN ngày 02 tháng 8 năm 2018 về phân bổ vốn sự nghiệp năm 2018 của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Phân bổ 61.000 triệu đồng (sáu mươi mốt tỷ đồng) từ nguồn dự toán chi sự nghiệp của ngân sách trung ương năm 2018 cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương để thực hiện các nhiệm vụ của Hợp phần ứng phó với biến đổi khí hậu trong Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đi khí hậu và tăng trưởng xanh như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 9265/BTC-HCSN nêu trên (chi tiết tại phụ lục kèm theo). Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo, thực hiện giao dự toán bổ sung cho cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao bổ sung kinh phí thực hiện Hợp phần Ứng phó với biến đổi khí hậu trong Chương trình mục tiêu ng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, NN, TKBT; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). H.Dương

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC

PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2018 CỦA MỤC TIÊU ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH
(Kèm theo Quyết định số 1052/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Bộ, địa phương

Kinh phí phân b

A

Hợp phn Ứng phó với BĐKH

61.000

I

Trung ương

16.900

1

Bộ Tài nguyên và Môi trường

11.200

i

Cập nhật kịch bản BĐKH và nước biển dâng cho Việt Nam

2.000

ii

Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

400

ii

Rà soát, cập nhật yếu tố BĐKH vào quy hoạch sử dụng đất làm cơ sở lập quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia đến năm 2030, quy hoạch nước

1.000

iv

Đánh giá khí hậu quốc gia

600

v

Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

1.500

vi

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về BĐKH của Việt Nam

500

vii

Xây dựng tài liệu, phbiến kiến thức và kỹ năng nhằm nâng cao trách nhiệm của cộng đng về thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ phát thải KNK; cơ hội của BĐKH; Thỏa thuận Paris, cơ hội và thách thức của Việt Nam cũng như nỗ lực cùng cộng đng quốc tế bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất

4.300

viii

Xây dựng mô hình phát triển sinh kế cộng đng cho khu vực ĐBSH thích ứng với BĐKH, sử dụng hiệu quả TNN

-

ix

Triển khai một số hành động chính sách bắt buộc về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính...

600

x

Quản lý giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

300

2

Bộ Công an

400

i

Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH

400

3

Bộ Công Thương

400

i

Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

400

4

Bộ Giao thông vận tải

1.100

i

Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH; Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris

600

ii

Rà soát, cập nhật yếu tố BĐKH vào quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng ĐBSCL đến năm 2030 tầm nhìn 2050

500

5

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

400

i

Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH

400

6

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1.100

i

Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH; Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris

600

ii

Rà soát, cập nhật yếu tố BĐKH vào quy hoạch thủy lợi vùng ĐBSCL đến năm 2030 tầm nhìn 2050

500

7

Bộ Quốc Phòng

400

i

Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH

400

8

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

400

 

Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH

400

9

Bộ Xây dựng

1.100

i

Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH; Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris

600

ii

Rà soát Định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị VN đến 2025 tầm nhìn đến 2050 thích ứng với BĐKH

500

10

Bộ Y tế

400

i

Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH

400

II

Địa phương (63 địa phương)

44.100

i

Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; đánh giá khí hậu của các địa phương (700 triệu đồng x 63 địa phương)

44.100

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1052/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 21/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1052/QĐ-TTg

278

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
414867