• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Quyết định 1052/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 1052/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1052/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật" giai đoạn 2019-2021 và năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 400/TTr- VPUBND, ngày 21/04/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Kế hoạch xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Long (Kèm theo Kế hoạch xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Long).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh chủ trì, phối hợp với Giám đốc Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 2083/QĐ-UBND , ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” giai đoạn 2019-2021; UBND tỉnh xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YẾU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1347/QĐ-BTP ngày 14/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” giai đoạn 2019 - 2021 và năm 2019 (gọi tắt 1à Đề án), phấn đấu đến năm 2021 đạt được mục tiêu chung là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tiếp tục được đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Bám sát các nội dung đã đề ra theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình PB GDPL giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 1347/QĐ-BTP ngày 14/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm và nhiệm vụ chính trị khác có liên quan đến công tác PBGDPL.

- Triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chất lượng; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện Kế hoạch.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Nội dung trang thông tin

TT

Module chức năng

Diễn giải

1.

Trang chủ

 

2.

Thông tin giới thiệu

Hiển thị các nội dung:

- Công tác PBGDPL.

- Cơ cấu tổ chức, đội ngũ làm công tác PBGDPL.

- Thông tin liên hệ: Số điện thoại, địa chỉ liên hệ của Phòng PBGDPL thuộc Sở Tư pháp

3.

Tin tức - Sự kiện

- Hiển thị tin tức liên quan đến hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh.

- Cho phép người dùng chia sẻ tin tức lên các mạng xã hội phổ biến hiện nay như facebook, twitter, zalo ,...

- Cho phép người dùng gởi email những tin tức có trên trang thông tin.

3.1

Tin tức nổi bật

- Hiển thị tin tức sự kiện nổi bật có liên quan đến hoạt động của ngành, các tin tức và sự kiện có liên quan đến chính sách của tỉnh, của nhà nước.

- Hiển thị các tin tức sự kiện nổi bật liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân.

3.2

Tin hoạt động ở Trung ương

- Hiển thị tin tức liên quan đến hoạt động phổ biến giáo dục của Trung ương.

3.3

Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật

- Hiển thị tin tức liên quan đến các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị đoàn thể, huyện và cấp tỉnh.

- Cho phép người dùng chia sẻ tin tức lên các mạng xã hội phổ biến hiện nay như facebook, twitter, zalo,…

- Cho phép người dùng gởi email những tin tức có trên trang thông tin.

- Cho phép người dùng in chi tiết từng bài viết để lưu trữ hoặc sử dụng cho mục đích tuyên truyền.

4.

Hệ thống văn bản pháp luật

 

4.1

Chính sách mới

- Hiển thị chính sách mới của trung ương, địa phương.

- Cho phép người dùng xem chi tiết các nội dung chính sách.

- Cho phép người dùng chia sẻ chính sách lên các mạng xã hội phổ biến hiện nay như facebook, twitter, zalo,...

- Cho phép người dùng gởi email những chính sách có trên trang thông tin.

- Cho phép người dùng in chi tiết từng bài viết để lưu trữ hoặc sử dụng cho mục đích tuyên truyền.

4.2

Văn bản QPPL trong lĩnh vực PBGDPL

- Hiển thị văn bản QPPL trong lĩnh vực PBGDPL.

- Cho phép người dùng tìm kiếm văn bản theo các tiêu chí khác nhau.

5.

Thông tin chỉ đạo, điều hành

 

5.1

Văn bản chỉ đạo điều hành

- Thực hiện liên kết và hiển thị các văn bản chỉ đạo điểu hành của tỉnh được công bố theo quy định.

5.2

Báo cáo thống kê

- Hiển thị các báo cáo, thống kê thuộc phạm vi PBGDPL của Trung ương và địa phương

- Hiển thị thông tin chi tiết báo cáo, thống kê tương ứng.

- Cho phép người dùng download nội dung báo cáo, thống kê về thiết bị của mình để sử dụng.

5.3

Thủ tục hành chính

- Thực hiện liên kết và hiển thị tất cả Thủ tục hành chính của tỉnh thông qua cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của tỉnh.

6.

Nghiên cứu - trao đổi

- Tiếp nhận các bài viết, hiến kế gửi vể Trang thông tin điện tử PBGDPL để nghiên cứu tra đổi,…

- Cho phép hiển thị các nội dung nghiên cứu trao đổi khi cần thiết.

7.

Hỏi đáp, tư vấn, đối thoại chính sách - pháp luật

- Tiếp nhận yêu cầu cần tư vấn về pháp luật của người dùng thuộc lĩnh vực PBGDPL.

- Hiển thị các câu hỏi tư vấn pháp luật và câu trả lời tương ứng với từng câu hỏi theo các 1ĩnh vực khác nhau.

- Hiển thị các câu hỏi tư vấn pháp luật thường gặp và câu trả lời để người dân có thể tìm hiểu và tham khảo thêm.

- Cho phép người dùng chia sẻ hỏi đáp lên các mạng xã hội phổ biến hiện nay như facebook, twitter, zalo,…

- Cho phép người dùng gởi email những hỏi đáp có trên trang thông tin.

- Cho phép người dùng in chi tiết từng hỏi đáp để 1ưu trữ hoặc sử dụng cho mục đích tuyên truyền.

8.

Hướng dẫn nghiệp vụ

- Hiển thị các nội dung và tư 1iệu có liên quan đến các Chương trình, Đề án, Kế hoạch có nội dung liên quan đến phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải cơ sở; Chuẩn tiếp cận pháp luật; Xây dựng tủ sách pháp luật…

8.1

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Hiển thị các nội dung:

- Đề án, chương trình, văn bản triển khai PBGDPL.

- Cuộc thi tuyên truyền phổ biến pháp luật

- Tài liệu in

- Tài liệu phát thanh.

8.2

Hòa giải cơ sở

- Hiển thị các tài liệu, văn bản, nội dung liên quan đến hoạt động hòa giải cấp cơ sở.

8.3

Xây dựng tủ sách pháp luật

- Hiển thị nội dung hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

- Hiển thị các nội dung khác liên quan đến các tổ chức trong việc xây dựng tủ sách pháp luật.

8.4

Chuẩn tiếp cận pháp luật

- Hiển thị các tài liệu, văn bản, nội dung liên quan đến chuyển tiếp cận pháp luật.

- Hiển thị các văn bản hướng dẫn, triển khai, tiêu chí đánh giá,…

9.

Tài liệu tuyên truyền

- Hiển thị các tài liệu pháp luật, video, tiểu phẩm, tình huống pháp luật nhằm giới thiệu, phổ biến văn bản pháp luật mới ban hành thuộc trách nhiệm của địa phương.

9.1

Tình huống pháp luật

 

9.2

Sách - Tài liệu

 

9.3

Tờ gấp, pano, áp phích

 

9.4

Video - hình ảnh

 

10.

Thư viện

- Hiển thị các tài nguyên phục vụ cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật bao gồm:

- Chương trình nghe nghìn, tình huống pháp luật.

10.1

Chương trình nghe nhìn

 

10.2

Tình huống pháp luật

 

11.

Liên kết

- Hiển thị liên kết đến các website của các đơn vị có liên quan, các website của các cơ quan Trung ương.

- Hiển thị các liên kết có liên quan đến hoạt động tuyên truyền và phổ biến pháp luật.

12.

Liên hệ

- Hiển thị thông tin liên hệ đến ban biên tập hoặc chuyên gia khi cần thiết.

- Cho phép người dùng gởi thông tin liên hệ đến ban biên tập.

13.

Tìm kiếm

- Tìm kiếm nội dung, tài liệu thuộc trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

14.

Lượt truy cập

- Hiển thị lượt truy cập vào Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Nội dung chức năng quản lý

STT

Module

Diễn giải

1.

Quản lý chuyên mục tin tức

- Cho phép quản lý chuyên mục tin tức trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép thêm, sửa, xóa chuyên mục tin tức trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép tìm kiếm chuyên mục tin tức trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

2.

Quản lý Tin tức

- Cho phép quản lý tin tức có liên quan thuộc chuyên mục tin tức trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép thêm, sửa, xóa tin tức trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép duyệt nội dung tin tức trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép Cán bộ quản lý xuất bản nội dung tin tức lên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép Cán bộ quản lý tìm kiếm nội dung bản tin trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép Cán bộ quản lý xem chi tiết bản tin và cập nhật các thông tin có liên quan.

3.

Hệ thống văn bản pháp luật

- Cho phép Cán bộ quản lý thêm mới, sửa, xóa đơn vị ban hành trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép Cán bộ quản lý thêm mới, sửa, xóa Đơn vị ban hành trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép Cán bộ quản lý thêm mới, sửa, xóa Loại văn bản trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép Cán bộ quản lý thêm mới, sửa, xóa văn bản chính sách pháp luật trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép Cán bộ tìm kiếm văn bản theo các tiêu chí khác nhau trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

4.

Thông tin điều hành

Quản lý báo cáo thống kê:

- Cho phép quản lý báo cáo thống kê.

- Cho phép thêm, sửa, xóa báo cáo thống kê trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép duyệt nội dung báo cáo thống kê trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép Cán bộ quản lý xuất bản nội dung báo cáo thống kê lên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép Cán bộ quản lý tìm kiếm nội dung báo cáo thống kê trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép Cán bộ quản lý xem chi tiết báo cáo thống kê và cập nhật các thông tin có liên quan.

5.

Hỏi đáp, tư vấn, đối thoại chính sách - pháp luật

- Cho phép Cán bộ quản lý danh mục các lĩnh vực tiếp nhận câu hỏi liên quan đến pháp luật trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép Cán bộ quản lý xem danh sách câu hỏi pháp luật do người dùng gởi đến ban quản trị trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép cán bộ quản lý xem, sửa, xóa câu hỏi pháp luật do người dùng gởi trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép Cán bộ quản lý trả lời các câu hỏi do người dùng gởi đến.

- Cho phép Cán bộ quản lý xuất bản hoặc ngưng xuất bản câu hỏi tư vấn và trả lời trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

6.

Nghiên cứu trao đổi

- Cho phép quản lý nội dung nghiên cứu trao đổi.

- Cho phép thêm, sửa, xóa nghiên cứu trao đổi trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép duyệt nội dung nghiên cứu trao đổi trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép Cán bộ quản lý xuất bản nội dung nghiên cứu trao đổi lên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép Cán bộ quản lý tìm kiếm nội dung nghiên cứu trao đổi trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép Cán bộ quản lý xem chi tiết nghiên cứu trao đổi và cập nhật các thông tin có liên quan.

7.

Chính sách mới

(Quy định mới)

- Cho phép quản lý Qui định mới có liên quan thuộc chuyên mục tin tức trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép thêm, sửa, xóa Qui định mới trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép duyệt nội dung Qui định mới trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép Cán bộ quản lý xuất bản nội dung Qui định mới lên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép Cán bộ quản lý tìm kiếm nội dung Qui định mới trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép Cán bộ quản lý xem chi tiết Qui định mới và cập nhật các thông tin có liên quan.

8.

Hướng dẫn nghiệp vụ

- Cho phép Cán bộ quản lý danh mục chuyên mục Hướng dẫn nghiệp vụ bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng tủ sách pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép Cán bộ thêm, sửa, xóa danh mục thuộc các chuyên mục tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng tủ sách pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Cho phép Cán bộ thêm, sửa, xóa nội dung hướng dẫn nghiệp vụ theo danh mục đã được định nghĩa trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

9.

Tài liệu tuyên truyền

- Cho phép Cán bộ quản lý thêm, sửa, xóa chuyên mục nội dung tuyên truyền trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép Cán bộ quản lý thêm mới, sửa, xóa tài liệu tuyên truyền thuộc các chuyên mục: Chủ trương, chính sách; Sách - Tài liệu; tờ gấp, pano, áp phích

- Cho phép Cán bộ tìm kiếm nội dung có liên quan đến tài liệu tuyên truyền theo các tiêu chí khác nhau.

10.

Thư viện

- Cho phép Cán bộ quản lý thêm mới, sửa, xóa chuyên mục thuộc thư viện trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép Cán bộ quản lý thêm mới, sửa, xóa tài liệu thuộc chuyên mục trên thư viện trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép Cán bộ quản lý tìm kiếm tài liệu thuộc thư viện trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

11.

Liên kết

- Cho phép Cán bộ thêm mới, sửa, xóa liên kết đến các website khác trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép Cán bộ quản lý thêm mới, sửa, xóa các liên kết đến các nội dung cần phổ biến, giáo dục trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

12.

Liên hệ

- Cho phép Cán bộ quản lý cập nhật lại thông tin liên hệ trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép Cán bộ quản lý xem nội dung do người dùng gởi đến trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cho phép Cán bộ quản lý xóa nội dung do người dùng gởi đến trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Giải pháp công nghệ

a) Yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng

Các văn bản áp dụng trong thiết kế

- Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

- Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

- Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật vể ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

- Công văn số 1654/BTTTT-ƯDCNTT ngày 27 tháng 05 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Trang thông tin điện tử;

Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

- Phần mềm phải đáp ứng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

b) Lựa chọn giải pháp công nghệ

Xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật là Trang thành phần trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh với yêu cầu về phần mềm lõi và hệ quản trị cơ sở dữ liệu đồng bộ với Cổng thông tin điện tử của tỉnh, cụ thể như sau:

- Phần mềm Trang lõi (Portal framework): DNNSoftware (DotNetNuke Portal) phiên bản 9.3.2

- Cơ sở dữ liệu để 1ưu trữ nội dung: Microsoft SQL Server 2012

c) Tên miền

Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật dự kiến sẽ sử dụng tên miền trên mạng Internet như sau: https://pbgdpl.vinhlong.gov.vn

d) Vị trí Hosting

Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật được lưu trữ (hosting) và đưa lên mạng Internet đồng bộ với Hosting của Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long.

III. KHẢ NĂNG MỞ RỘNG

1. Nội dung

Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ thực hiện khai báo, cập nhật bổ sung thêm các chức năng mới phục vụ theo yêu cầu nhiệm vụ mới về phổ biến, giáo dục pháp luật mà không cần phải nâng cấp hay xây dựng mới lại hệ thống.

2. Vận hành

Mở rộng cập nhật thông tin cho Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật cho các huyện, thị xã và thành phố.

IV. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Thời gian: Trong quý II/2020.

2. Tiến độ thực hiện

Công việc

Chịu trách nhiệm thực hiện

Phối hợp

Kết quả dự kiến

Thời gian

Xây dựng Trang thông tin điện tử PBGDPL

Đơn vị thi công

Sở Tư pháp, Trung tâm Tin học - Công báo

Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật

Quý I/2020

Demo và tiếp nhận ý kiến đóng góp và hiệu chỉnh hoàn thiện

Đơn vị thi công

Sở Tư pháp, Trung tâm Tin học - Công báo

Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật hoàn chỉnh

Tháng 4

(Tuần 1)

Đào tạo và hướng dẫn sử dụng

Đơn vị thi công

Sở Tư pháp, Trung tâm Tin học - Công báo

Sử dụng thành thạo việc quản trị và cập nhật nội dung

Tháng 4

(Tuần 2)

Cài đặt, kiểm tra vận hành thử và điểu chỉnh.

Đơn vị thi công

Sở Tư pháp, Trung tâm Tin học - Công báo

Trang thông tin điện tử PBGDPL được cài đặt, vận hành ổn định.

Tháng 4

(Tuần 3)

Cài đặt cấu hình chính thức vận hành trên mạng Internet

Đơn vị thi công

Sở Tư pháp, Trung tâm Tin học - Công báo

Hoàn chỉnh và vận hành trên mạng Internet

Tháng 4

(Tuần 4)

Hỗ trở sử dụng Trang thông tin điện tử PBGDPL

Đơn vị thi công

Sở Tư pháp, Trung tâm Tin học - Công báo

Vận hành thông suốt trên mạng Internet

12 tháng, sau khi nghiệm thu hệ thống

Bảo hành hệ thống Trang thông tin điện tử PBGDPL

Đơn vị thi công

Trung tâm Tin học - Công báo

 

bảo hành 12 tháng, sau khi chính thức nghiệm thu hệ thống

V. CÔNG BỐ CHÍNH THỨC

Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Vĩnh Long dự kiến được công bố chính thức trong tháng Quý II năm 2020.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo bộ phận chuyên môn cung cấp thông tin, tài liệu, văn bản, v..v...để cập nhật thông tin ban đầu vào Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Vĩnh Long;

2. Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh Vĩnh Long chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp triển khai xây dựng Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Vĩnh Long và đảm bảo hạ tầng kỹ thuật cần thiết phục vụ triển khai, cài đặt, vận hành đúng theo lộ trình Đề án quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Vĩnh Long, phối hợp Sở Tư pháp, Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh Vĩnh Long thực hiện khai báo tên miền pbgdpl.vinhlong.gov.vn để đưa Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Vĩnh Long vào vận hành chính thức trong quý II/2020 trên mạng Internet./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1052/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Lê Quang Trung
Ngày ban hành: 29/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1052/QĐ-UBND

171

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445022