• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


 

Quyết định 1052/QĐ-UBND năm 2015 về mức phụ cấp kiêm nhiệm cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn do Tỉnh Bình Định ban hành

Tải về Quyết định 1052/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1052/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 26 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 210/TTr-SNV ngày 24 tháng 3 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn như sau:

1. Về đối tượng áp dụng:

Cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng được bố trí theo chế độ kiêm nhiệm, gồm: Một cán bộ quản lý cấp xã kiêm Giám đốc Trung tâm, một cán bộ của Hội Khuyến học và một cán bộ lãnh đạo của trường tiểu học hoặc trung học cơ sở trên địa bàn kiêm Phó Giám đốc Trung tâm.

2. Mức phụ cấp kiêm nhiệm:

a. Giám đốc: 0,2 mức lương cơ sở;

b. Phó Giám đốc: 0,15 mức lương cơ sở.

3. Thời điểm áp dụng: Mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Hỗ trợ từ dự toán chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục của các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra việc chi hỗ trợ phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1052/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 26/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1052/QĐ-UBND

184

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272087