• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 106/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh sách các xã tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2016-2020

Tải về Quyết định 106/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 14 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC XÃ TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, GIAI ĐOẠN 2016-2020

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 18/01/2011 của UBND tỉnh ban hành thang điểm lựa chọn xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2015;

Xét đề nghị của Văn phòng điều phối tại Tờ trình số 09 /TTr-VPĐP ngày 08/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách các xã tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020, cụ thể như sau:

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo 18/20 xã giai đoạn 2011-2015 chưa đạt chuẩn, bao gm:

+ Thị xã Đồng Xoài: Xã Tân Thành (đã đạt 15/19 tiêu chí).

+ Thị xã Phước Long 02 xã: Xã Phước Tín (đã đạt 13/19 tiêu chí) và xã Long Giang (đã đạt 16/19 tiêu chí).

+ Thị xã Bình Long 02 xã: Xã Thanh Phú (đã đạt 15/19 tiêu chí) và xã Thanh Lương (đã đạt 16/19 tiêu chí).

+ Huyện Đồng Phú 02 xã: Xã Tân Phước (đã đạt 13/19 tiêu chí) và xã Thuận Phú (đã đạt 17/19 tiêu chí).

+ Huyện Bù Đăng 02 xã: Xã Minh Hưng (đã đạt 17/19 tiêu chí) và xã Đức Liễu (đã đạt 16/19 tiêu chí).

+ Huyện Bù Gia Mập 02 xã: Xã Bù Gia Mập (đã đạt 13/19 tiêu chí) và xã Phú Nghĩa (đã đạt 15/19 tiêu chí).

+ Huyện Bù Đốp 02 xã: Xã Thiện Hưng (đã đạt 14/19 tiêu chí) và xã Tân Thành (đã đạt 14/19 tiêu chí).

+ Huyện Lộc Ninh 02 xã: Xã Lộc Hưng (đã đạt 16/19 tiêu chí) và xã Lộc Hiệp (đã đạt 13/19 tiêu chí).

+ Huyện Hớn Quản 02 xã: Xã Thanh Bình (đã đạt 17/19 tiêu chí) và xã An Khương (đã đạt 12/19 tiêu chí).

+ Huyện Chơn Thành: Xã Minh Hưng (đã đạt 16/19 tiêu chí).

- Bsung 34 xã cho giai đoạn 2016 - 2020 để đến năm 2020 có khoảng 50% sxã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới (được xác đnh trong Quyết định 800/QĐ-TTg và Kết luận số 97-KL/TW của Bộ Chính trị), bao gồm:

+ Thị xã Đồng Xoài: Xã Tiến Thành (đã đạt 12/19 tiêu chí).

+ Huyện Đồng Phú 03 xã: Xã Đồng Tiến (đã đạt 11/19 tiêu chí), xã Tân Tiến (đã đạt 12/19 tiêu chí) và xã Tân Lợi (đã đạt 10/19 tiêu chí).

+ Huyện Bù Gia Mập 02 xã: Xã Đa Kia (đã đạt 8/19 tiêu chí) và xã Đức Hạnh (đã đạt 10/19 tiêu chí).

+ Huyện Phú Riềng 05 xã: Xã Phú Riềng (đã đạt 8/19 tiêu chí), xã Bù Nho (đã đạt 10/19 tiêu chí), xã Long Tân (đã đạt 11/19 tiêu chí), xã Long Hưng (đã đạt 10/19 tiêu chí) và xã Phước Tân (đã đạt 12/19 tiêu chí).

+ Huyện Lộc Ninh 06 xã: Xã Lộc Thái (đã đạt 12/19 tiêu chí), xã Lộc Tấn (đã đạt 7/19 tiêu chí), xã Lộc Điền (đã đạt 8/19 tiêu chí), xã Lộc Thuận (đã đạt 8/19 tiêu chí), xã Lộc Phú (đã đạt 6/19 tiêu chí) và xã Lộc An (đã đạt 8/19 tiêu chí).

+ Huyện Bù Đốp 04 xã: Xã Tân Tiến(đã đạt 11/19 tiêu chí), xã Phước Thiện (đã đạt 6/19 tiêu chí), xã Thanh Hòa (đã đạt 10/19 tiêu chí) và xã Hưng Phước (đã đạt 7/19 tiêu chí).

+ Huyện Bù Đăng 06 xã: Xã Bom Bo (đã đạt 10/19 tiêu chí), xã Đồng Nai (đã đạt 10/19 tiêu chí), xã Thống Nhất (đã đạt 11/19 tiêu chí), xã Nghĩa Trung (đã đạt 12/19 tiêu chí), xã Bình Minh (đã đạt 11/19 tiêu chí) và xã Thọ Sơn (đã đạt 12/19 tiêu chí).

+ Huyện Hớn Quản 05 xã: Xã Đồng Nơ (đã đạt 10/19 tiêu chí), xã Tân Quan (đã đạt 10/19 tiêu chí), xã Tân Hiệp (đã đạt 10/19 tiêu chí), xã Tân Lợi (đã đạt 10/19 tiêu chí) và xã Phước An (đã đạt 8/19 tiêu chí).

+ Huyện Chơn Thành 02 xã: Xã Minh Long (đã đạt 13/19 tiêu chí) và Minh Lập (đã đạt 11/19 tiêu chí).

Danh sách này là cơ sở để tập trung chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước, lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình, dự án và các nguồn huy động khác để thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Trong quá trình triển khai thực hiện, có thể xem xét, điều chỉnh năm đạt chuẩn cho phù hợp với điều kiện nguồn lực.

Điều 2. Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và giúp các xã triển khai thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; chủ động làm việc với UBND các huyện, thị xã để đánh giá kết quả đạt các tiêu chí nông thôn mới, trên cơ sở đó xây dng kế hoạch thực hiện đối với các tiêu chí nông thôn mới do ngành mình phụ trách; tổ chức triển khai kế hoạch đến các địa phương (cấp huyện và từng xã); ưu tiên bố trí nguồn lực và lồng ghép các chương trình, dự án mà đơn vị đang quản lý để hỗ trợ, đầu tư xây dựng ở các xã nêu trên nhằm sớm đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới; định kỳ (hàng quý, hằng năm) báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở NN&PTNT, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng điu phối nông thôn mi tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo Chương trình MTQG XD NTM tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch 52 xã tại Điều 1 của Quyết định này; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, ktừ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT;
- Như điều 3;
- LĐVP, Phòng KTN;
- Lưu: VT (03-QĐ-NN).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 106/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 14/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 106/QĐ-UBND

2.432

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302584