• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Quyết định 1060/QĐ-UBND năm 2013 kiện toàn cơ cấu tổ chức đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam

Tải về Quyết định 1060/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1060/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 16 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn các Phòng chuyên môn trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam như sau:

1. Thành lập Phòng Kế hoạch Kinh tế ngành trên cơ sở sáp nhập Phòng Kế hoạch Công nghiệp- Giao thông và Phòng Kế hoạch Nông lâm nghiệp.

2. Thành lập Phòng Hợp tác đầu tư: là Phòng chuyên môn tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý nhà nước về lĩnh vực: Xây dựng kế hoạch và thực hiện các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Điều 2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể các Phòng chuyên môn; sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này nay bãi bỏ;

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐVP, NC, KTTH;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1060/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 16/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1060/QĐ-UBND

100

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207400