• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 1061/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa

Tải về Quyết định 1061/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1061/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1059/TTr-SGTVT ngày 15/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải được công bố tại Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (VBĐT)
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Cổng TTĐT CCHC tỉnh;
- Trung tâm CNTT&DVHCCTT tỉnh;
- Lưu: VT, LH, ĐL.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa)

1. Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn (Mã số TTHC: 1.003135, có 05 quy trình)

1.1 Cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (Mã số quy trình: 1.003135-1)

Cơ quan đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thc hiện

Biểu mẫu/ Kết quả

Thời gian (ngày)

Ghi chú

Sở GTVT

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa (BPMC)

Xem xét kiểm tra thành phần hồ sơ.

1.1/ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định: hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ theo Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, kết thúc quy trình.

1.2/ Trường hợp hồ sơ không phù hợp quy định: Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ, kết thúc quy trình.

1.3/ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, chuyên viên BPMC tiếp nhận hồ sơ, thực hiện:

+ Nhập hồ sơ vào phần mềm Một cửa, quét và lưu hồ sơ điện tử theo quy định.

+ In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho người nộp hồ sơ.

+ Chuyển tiếp hồ sơ lên chuyên viên phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực.

- Hồ sơ của tổ chức, cá nhân

- Trường hợp 1.1: Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (mẫu số 02 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP)

- Trường hợp 1.2: Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (mẫu số 3 - Phụ lục kèm theo Thồng tư 01/2018/TT-VPCP)

- Trường hợp 1.3: Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 1 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP)

0,5 ngày

 

Sở GTVT

Bước 2

Xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng chuyên môn

Kiểm tra tính hợp lệ theo quy định của hồ sơ và thực hiện một trong các bước 2.1 hoặc 2.2

 

 

 

Sở GTVT

Bước 2.1

Thẩm định hồ sơ không hợp lệ (TH1)

 

Dự thảo văn bản thông báo cho tổ chức, công dân biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ.

+ Hồ sơ của tổ chức, cá nhân

+ Dự thảo Phiếu Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc Phiếu Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (mẫu số 02 hoặc 03 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP) (TH1)

1 ngày

 

Sở GTVT

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ hợp lệ (TH2)

 

Tham mưu Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn.

+ Hồ sơ của tổ chức, cá nhân

+ Dự thảo Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn mẫu Phụ lục I Thông tư 40/2019/TT-BGTVT (TH2)

4 ngày

 

Sở GTVT

Bước 3

Kiểm tra kết quả thẩm định, xét duyệt, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét và có ý kiến về văn bản dự thảo của chuyên viên, ký nháy xác nhận nội dung văn bản dự thảo để chuyển trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

+ Dự thảo Phiếu Thông báo (TH1).

+ Dự thảo Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn mẫu Phụ lục I Thông tư 40/2019/TT-BGTVT (TH2)

0,25 ngày

 

Sở GTVT

Bước 4

Ký duyệt các văn bản, chuyển Văn thư vào số, đóng dấu

Lãnh đạo Sở

Ký phê duyệt văn bản kết quả.

+ Phiếu Thông báo (TH1).

+ Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn mẫu Phụ lục I Thông tư 40/2019/TT-BGTVT (TH2)

0,25 ngày

 

Sở GTVT

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả cho tổ chức, công dân, vào sổ theo dõi.

Sổ theo dõi kết quả thực hiện TTHC

 

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

- TH 1: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- TH 2: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái, thời gian lưu trữ theo các quy định hiện hành.

 

Thành phần hồ sơ lưu: theo quy định tại Thông tư 40/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Phiếu Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc Phiếu Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có).

- Sổ cấp, cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn.

1.2 Cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn bị hỏng (Mã số quy trình: 1.003135-2)

Cơ quan đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/ Kết quả

Thời gian (ngày)

Ghi chú

Sở GTVT

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa (BPMC)

Xem xét kiểm tra thành phần hồ sơ.

1.1/ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định: hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ theo Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, kết thúc quy trình.

1.2/ Trường hợp hồ sơ không phù hợp quy định: Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ, kết thúc quy trình.

1.3/ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, chuyên viên BPMC tiếp nhận hồ sơ, thực hiện:

+ Nhập hồ sơ vào phần mềm Một cửa, quét và lưu hồ sơ điện tử theo quy định.

+ In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho người nộp hồ sơ.

+ Chuyển tiếp hồ sơ lên chuyên viên phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực.

- Hồ sơ của tổ chức, cá nhân

- Trường hợp 1.1: Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (mẫu số 02 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP)

- Trường hợp 1.2: Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (mẫu số 3 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP)

- Trường hợp 1.3: Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 1 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP)

0,5 ngày

 

Sở GTVT

Bước 2

Xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng chuyên môn

Kiểm tra tính hợp lệ theo quy định của hồ sơ và thực hiện một trong các bước 2.1 hoặc 2.2

 

 

 

Sở GTVT

Bước 2.1

Thẩm định hồ sơ không hợp lệ (TH1)

 

Dự thảo văn bản thông báo cho tổ chức, công dân biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ.

+ Hồ sơ của tổ chức, cá nhân

+ Dự thảo Phiếu Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc Phiếu Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (mẫu số 02 hoặc 03 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP) (TH1)

1 ngày

 

Sở GTVT

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ hợp lệ (TH2)

 

Tham mưu Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn.

+ Hồ sơ của tổ chức, cá nhân

+ Dự thảo Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn mẫu Phụ lục I Thông tư 40/2019/TT-BGTVT (TH2)

4 ngày

 

Sở GTVT

Bước 3

Kiểm tra kết quả thẩm định, xét duyệt, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét và có ý kiến về văn bản dự thảo của chuyên viên, ký nháy xác nhận nội dung văn bản dự thảo để chuyển trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

+ Dự thảo Phiếu Thông báo (TH1).

+ Dự thảo Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn mẫu Phụ lục I Thông tư 40/2019/TT-BGTVT (TH2)

0,25 ngày

 

Sở GTVT

Bước 4

Ký duyệt các văn bản, chuyển Văn thư vào số, đóng dấu

Lãnh đạo Sở

Ký phê duyệt văn bản kết quả.

+ Phiếu Thông báo (TH1).

+ Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn mẫu Phụ lục I Thông tư 40/2019/TT-BGTVT (TH2)

0,25 ngày

 

Sở GTVT

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả cho tổ chức, công dân, vào sổ theo dõi.

Sổ theo dõi kết quả thực hiện TTHC

 

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

- TH 1: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- TH 2: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái, thời gian lưu trữ theo các quy định hiện hành

 

Thành phần hồ sơ lưu: theo quy định tại Thông tư 40/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Phiếu Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc Phiếu Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có).

- Sổ cấp, cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn.

1.3 Cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn đối với: bằng thuyền trưởng, máy trưởng; GCNKNCM quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên; GCNKNCM quá hạn sử dụng bị mất (Mã số quy trình: 1.003135-3)

Cơ quan đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/ Kết quả

Thời gian (ngày)

Ghi chú

Sở GTVT

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa (BPMC)

Xem xét kiểm tra thành phần hồ sơ.

1.1/ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định: hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ theo Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, kết thúc quy trình.

1.2/ Trường hợp hồ sơ không phù hợp quy định: Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ, kết thúc quy trình.

1.3/ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, chuyên viên BPMC tiếp nhận hồ sơ, thực hiện:

+ Nhập hồ sơ vào phần mềm Một cửa, quét và lưu hồ sơ điện tử theo quy định.

+ In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho người nộp hồ sơ.

+ Chuyển tiếp hồ sơ lên chuyên viên phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực.

- Hồ sơ của tổ chức, cá nhân

- Trường hợp 1.1: Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (mẫu số 02 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP)

- Trường hợp 1.2: Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (mẫu số 3 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP)

- Trường hợp 1.3: Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 1 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP)

0,5 ngày

 

Sở GTVT

Bước 2

Thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo Phòng

Chuyên viên phòng chuyên môn

Kiểm tra tính hợp lệ theo quy định của hồ sơ và thực hiện một trong các bước 2.1 hoặc 2.2.

 

 

 

 

Bước 2.1

Thẩm định hồ sơ không hợp lệ (TH1)

 

Dự thảo văn bản thông báo cho tổ chức, công dân biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ, chuyển sang bước 5.

+ Hồ sơ của tổ chức, cá nhân

+ Dự thảo Phiếu Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc Phiếu Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (mẫu số 02 hoặc 03 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP) (TH1)

1 ngày

 

 

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ hợp lệ (TH2)

 

- Đưa vào danh sách thi cấp GCNKNCM.

- Bấm dừng tính trên phần mềm một cửa hành chính công và chuyển đến bước 3.

- Hồ sơ của tổ chức, cá nhân

1 ngày

 

Sở GTVT

Bước 3

Tổ chức kỳ thi cấp GCNKNCM

Hội đồng thi

Tổ chức kỳ thi cấp GCNKNCM.

Các văn bản liên quan đến kỳ thi (Thông tư 40/2019/TT-BGTVT).

Dừng tính thời gian

 

Sở GTVT

Bước 4

Công nhận trúng tuyn và cấp GCNKNCM

Chuyên viên phòng chuyên môn

- Nếu người trúng tuyển kỳ thi cấp GCNKNCM, bấm tiếp tục xử lý trên phần mềm một cửa hành chính công.

- Chuyên viên dự thảo Quyết định công nhận kết quả thi và GCNKNCM.

Dự thảo Quyết định công nhận kết quả thi và GCNKNCM (theo mẫu tại Thông tư 40/2019/TT-BGTVT)

8 ngày

 

Sở GTVT

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, xét duyệt, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét và có ý kiến về văn bản dự thảo của chuyên viên, ký nháy xác nhận nội dung văn bản dự thảo để chuyển trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

+ Dthảo Phiếu Thông báo (TH1).

+ Dự thảo Quyết định công nhận kết quả thi và GCNKNCM (theo mẫu tại Thông tư 40/2019/TT-BGTVT) (TH2)

0,25 ngày

 

Sở GTVT

Bước 6

Ký duyệt các văn bản, chuyển Văn thư vào số, đóng dấu

Lãnh đạo Sở

Ký phê duyệt văn bản kết quả.

+ Phiếu Thông báo (TH1).

+ Quyết định công nhận kết quả thi và GCNKNCM (theo mẫu tại Thông tư 40/2019/TT-BGTVT) (TH2)

0,25 ngày

 

Sở GTVT

Bước 7

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả cho tổ chức, công dân, vào sổ theo dõi.

Sổ theo dõi kết quả thực hiện TTHC

 

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

- TH 1: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- TH 2: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái, thời gian lưu trữ theo các quy định hiện hành

 

Thành phần hồ sơ lưu: theo quy định tại Thông tư 40/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Phiếu Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc Phiếu Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có).

- Sổ cấp, cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn.

1.4 Cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn còn hạn sử dụng bị mất (Mã số quy trình: 1.003135-4)

Cơ quan đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/ Kết quả

Thời gian (ngày)

Ghi chú

Sở GTVT

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa (BPMC)

Xem xét kiểm tra thành phần hồ sơ.

1.1/ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định: hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ theo Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, kết thúc quy trình.

1.2/ Trường hợp hồ sơ không phù hợp quy định: Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ, kết thúc quy trình.

1.3/ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, chuyên viên BPMC tiếp nhận hồ sơ, thực hiện:

+ Nhập hồ sơ vào phần mềm Một cửa, quét và lưu hồ sơ điện tử theo quy định.

+ In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho người nộp hồ sơ.

+ Chuyển tiếp hồ sơ lên chuyên viên phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực.

- Hồ sơ của tổ chức, cá nhân

- Trường hợp 1.1: Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (mẫu số 02 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP)

- Trường hợp 1.2: Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (mẫu số 3 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP)

- Trường hợp 1.3: Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 1 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP)

0,5 ngày

 

Sở GTVT

Bước 2

Xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng chuyên môn

Kiểm tra tính hợp lệ theo quy định của hồ sơ và thực hiện một trong các bước 2.1 hoặc 2.2.

 

 

 

Sở GTVT

Bước 2.1

Thẩm định hồ sơ không hợp lệ (TH1)

 

Dự thảo văn bản thông báo cho tổ chức, công dân biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ.

+ Hồ sơ của tổ chức, cá nhân

+ Dự thảo Phiếu Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc Phiếu Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (mẫu số 02 hoặc 03 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP) (TH1)

1 ngày

 

Sở GTVT

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ hợp lệ (TH2)

 

Tham mưu Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn.

+ Hồ sơ của tổ chức, cá nhân

+ Dự thảo Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn mẫu Phụ lục I Thông tư 40/2019/TT-BGTVT (TH2)

29 ngày

 

Sở GTVT

Bước 3

Kiểm tra kết quả thẩm định, xét duyệt, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét và có ý kiến về văn bản dự thảo của chuyên viên, ký nháy xác nhận nội dung văn bản dự thảo để chuyển trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

+ Dự thảo Phiếu Thông báo (TH1).

+ Dự thảo Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn mẫu Phụ lục I Thông tư 40/2019/TT-BGTVT (TH2)

0,25 ngày

 

Sở GTVT

Bước 4

Ký duyệt các văn bản, chuyển Văn thư vào số, đóng dấu

Lãnh đạo Sở

Ký phê duyệt văn bản kết quả.

+ Phiếu Thông báo (TH1).

+ Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn mẫu Phụ lục I Thông tư 40/2019/TT-BGTVT (TH2)

0,25 ngày

 

Sở GTVT

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả cho tổ chức, công dân, vào sổ theo dõi.

Sổ theo dõi kết quả thực hiện TTHC

 

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

- TH 1: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- TH 2: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái, thời gian lưu trữ theo các quy định hiện hành

 

Thành phần hồ sơ lưu: theo quy định tại Thông tư 40/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Phiếu Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc Phiếu Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có).

- Sổ cấp, cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn.

1.5 Chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (Mã số quy trình: 1.003135-5)

Cơ quan đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/ Kết quả

Thời gian (ngày)

Ghi chú

Sở GTVT

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa (BPMC)

Xem xét kiểm tra thành phần hồ sơ.

1.1/ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định: hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ theo Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, kết thúc quy trình.

1.2/ Trường hợp hồ sơ không phù hợp quy định: Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ, kết thúc quy trình.

1.3/ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, chuyên viên BPMC tiếp nhận hồ sơ, thực hiện:

+ Nhập hồ sơ vào phần mềm Một cửa, quét và lưu hồ sơ điện tử theo quy định.

+ In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho người nộp hồ sơ.

+ Chuyển tiếp hồ sơ lên chuyên viên phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực.

- Hồ sơ của tổ chức, cá nhân

- Trường hợp 1.1: Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (mẫu số 02 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP)

- Trường hợp 1.2: Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (mẫu số 3 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP)

- Trường hợp 1.3: Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 1 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP)

0,5 ngày

 

Sở GTVT

Bước 2

Xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng chuyên môn

Kiểm tra tính hợp lệ theo quy định của hồ sơ và thực hiện một trong các bước 2.1 hoặc 2.2.

 

 

 

Sở GTVT

Bước 2.1

Thẩm định hồ sơ không hợp lệ (TH1)

 

Dự thảo văn bản thông báo cho tổ chức, công dân biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ.

+ Hồ sơ của tổ chức, cá nhân

+ Dự thảo Phiếu Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc Phiếu Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (mẫu số 02 hoặc 03 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP) (TH1)

1 ngày

 

Sở GTVT

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ hợp lệ (TH2)

 

Tham mưu Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn.

+ Hồ sơ của tổ chức, cá nhân

+ Dự thảo Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn mẫu Phụ lục I Thông tư 40/2019/TT-BGTVT (TH2)

4 ngày

 

Sở GTVT

Bước 3

Kiểm tra kết quả thẩm định, xét duyệt, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét và có ý kiến về văn bản dự thảo của chuyên viên, ký nháy xác nhận nội dung văn bản dự thảo để chuyển trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

+ Dự thảo Phiếu Thông báo (TH1)

+ Dự thảo Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn mẫu Phụ lục I Thông tư 40/2019/TT-BGTVT (TH2)

0,25 ngày

 

Sở GTVT

Bước 4

Ký duyệt các văn bản, chuyển Văn thư vào số, đóng dấu

Lãnh đạo Sở

Ký phê duyệt văn bản kết quả.

+ Phiếu Thông báo (TH1).

+ Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn mẫu Phụ lục I Thông tư 40/2019/TT-BGTVT (TH2)

0,25 ngày

 

Sở GTVT

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả cho tổ chức, công dân, vào sổ theo dõi.

Sổ theo dõi kết quả thực hiện TTHC

 

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

- TH 1: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- TH 2: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái, thời gian lưu trữ theo các quy định hiện hành

 

Thành phần hồ sơ lưu: theo quy định tại Thông tư 40/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Phiếu Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc Phiếu Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có).

- Sổ cấp, cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn.

2. Dự học, thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn (Mã số TTHC: 1.003168, có 01 quy trình)

Cơ quan đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/ Kết quả

Thời gian (ngày)

Ghi chú

Cơ sở đào tạo

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký và tổ chức đào tạo

Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Nha Trang

Xem xét kiểm tra thành phần hồ sơ.

1.1/ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không phù hợp: hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ theo Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, kết thúc quy trình.

1.2/ Trường hợp hồ sơ không phù hợp quy định: Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ, kết thúc quy trình.

1.3/ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, Cơ sở đào tạo tiếp nhận hồ sơ, thực hiện: gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn đào tạo trao cho người nộp hồ sơ.

Cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo theo chương trình quy định; nộp hồ sơ và báo cáo danh sách đề nghị thi với Sở Giao thông vận tải.

- Hồ sơ của tổ chức, cá nhân

- Trường hợp 1.1: Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (mẫu số 02 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP)

- Trường hợp 1.2: Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (mẫu số 3 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP)

- Trường hợp 1.3: Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 1 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP)

- Trường hợp 1.1 và 1.2: 02 ngày làm việc.

- Trường hợp 1.3: 03 ngày làm việc

 

Sở GTVT

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ cơ sở đào tạo

Bộ phận Một cửa (BPMC)

Xem xét kiểm tra thành phần hồ sơ.

2.1/ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không phù hợp: cơ sở đào tạo hoàn thiện hồ sơ theo Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, kết thúc quy trình.

2.2/ Trường hợp hồ sơ không phù hợp quy định: hoặc Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ, kết thúc quy trình.

2.3/ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, thực hiện:

+ Nhập hồ sơ vào phần mềm Một cửa, quét và lưu hồ sơ điện tử theo quy định.

+ Chuyển tiếp hồ sơ lên chuyên viên phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực.

- Hồ sơ của tổ chức, cá nhân

- Trường hợp 2.1: Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (mẫu số 02 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP)

- Trường hợp 2.2: Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (mẫu số 3 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP)

- Trường hợp 2.3: Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 1 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP)

0,5 ngày

 

Sở GTVT

Bước 3

Thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo Phòng

Chuyên viên phòng chuyên môn

Kiểm tra tính hợp lệ theo quy định của hồ sơ và thực hiện một trong các bước 3.1 hoặc 3.2.

 

1 ngày

 

 

Bước 3.1

Thẩm định hồ sơ không hợp lệ (TH1)

 

Dự thảo văn bản thông báo cho tổ chức, công dân biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ, chuyển sang bước 5.

+ Hồ sơ của tổ chức, cá nhân

+ Dự thảo Phiếu Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc Phiếu Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (mẫu số 02 hoặc 03 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP) (TH1)

 

 

 

Bước 3.2

Thẩm định hồ sơ hợp lệ (TH2)

 

- Đưa vào danh sách Thi cấp GCNKNCM.

- Bấm dừng tính trên phần mềm một cửa hành chính công và chuyển đến bước 3.

- Hồ sơ của tổ chức, cá nhân

 

 

Sở GTVT

Bước 3

Tổ chức kỳ thi cấp GCNKNCM

Hội đồng thi

Tổ chức kỳ Thi cấp GCNKNCM

Các văn bản liên quan đến kỳ thi (Thông tư 40/2019/TT-BGTVT).

Dừng tính thời gian

 

Sở GTVT

Bước 4

Công nhận trúng tuyn và cấp GCNKNCM

Chuyên viên phòng chuyên môn

- Nếu người trúng tuyển kỳ thi cấp GCNKNCM, bấm tiếp tục xử lý trên phần mềm một cửa hành chính công.

- Chuyên viên dự thảo Quyết định trúng tuyển và GCNKNCM.

Dự thảo Quyết định công nhận kết quả thi và GCNKNCM (theo mẫu tại Thông tư 40/2019/TT-BGTVT)

8 ngày

 

Sở GTVT

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, xét duyệt, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét và có ý kiến về văn bản dự thảo của chuyên viên, ký nháy xác nhận nội dung văn bản dự thảo để chuyển trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

+ Dự thảo Phiếu Thông báo (TH1).

+ Dự thảo Quyết định công nhận kết quả thi và GCNKNCM (theo mẫu tại Thông tư 40/2019/TT-BGTVT) (TH2)

0,25 ngày

 

Sở GTVT

Bước 6

Ký duyệt các văn bản, chuyển Văn thư vào số, đóng dấu

Lãnh đạo Sở

Ký phê duyệt văn bản kết quả

+ Phiếu Thông báo (TH1).

+ Quyết định công nhận kết quả TH1 và GCNKNCM (theo mẫu tại Thông tư 40/2019/TT-BGTVT) (TH2)

0,25 ngày

 

Sở GTVT

Bước 7

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả cho tổ chức, công dân, vào sổ theo dõi

Sổ theo dõi kết quả thực hiện TTHC

 

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, cơ sở đào tạo gửi giấy hẹn làm thủ tục học, thi, kiểm tra

+ 8,5 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định trúng tuyển, Sở GTVT cấp GCNKNCM.

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái, thời gian lưu trữ theo các quy định hiện hành

 

Thành phần hồ sơ lưu: theo quy định tại Thông tư 40/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Phiếu Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc Phiếu Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có)

- Sổ cấp, cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn.

- Các văn bản liên quan đến kỳ thi cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1061/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Nguyễn Tấn Tuân
Ngày ban hành: 11/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1061/QĐ-UBND

370

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445227