• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao

Văn bản pháp luật về Kinh doanh đặt cược đua ngựa đua chó và bóng đá

Quyết định 1063/QĐ-BVHTTDL năm 2018 về Quy chế công bố danh mục trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Quyết định 1063/QĐ-BVHTTDL
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, TH THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1063/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC TRẬN ĐẤU, GIẢI THI ĐẤU BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ ĐƯỢC LỰA CHỌN LÀM CĂN CỨ KINH DOANH ĐẶT CƯỢC BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công bố danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở VHTTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCTDTT, HL (250b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Khánh Hải

 

QUY CHẾ

CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC TRẬN ĐẤU, GIẢI THI ĐẤU BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ ĐƯỢC LỰA CHỌN LÀM CĂN CỨ KINH DOANH ĐẶT CƯỢC BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ
(Ban hành theo Quyết định số 1063/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về trình tự, thủ tục công bố danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế (sau đây gọi là các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc công bố danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế.

Điều 3. Nguyên tắc công bố

1. Các trận đấu, giải đấu bóng đá quốc tế được công bố phải là các trận đấu, giải đấu do FIFA công bố, phê chuẩn.

2. Các trận, giải thi đấu được công bố phải là các trận đấu, giải thi đấu có uy tín, minh bạch và được nhiều cổ động viên yêu thích.

3. Bảo đảm kịp thời, đầy đủ, công khai, đúng trình tự, thủ tục.

Chương 2

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Thông tin về trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế

Thông tin về các trận đấu và giải thi đấu bóng đá quốc tế được tổng hợp từ các nguồn sau đây:

1. Thông tin được đăng tải chính thức trên Cổng thông tin điện tử của FIFA, địa chỉ: www.fifa.com.

2. Thông tin do FIFA, Liên đoàn bóng đá châu lục, khu vực, Liên đoàn bóng đá các quốc gia gửi về Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

3. Thông tin do các doanh nghiệp tổ chức đặt cược, các tổ chức, cá nhân khác cung cấp.

Điều 5. Hình thức công bố

1. Các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế phải được công bố bằng hình thức quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế đã công bố phải được gửi bằng văn bản đến các tổ chức, cá nhân có liên quan và được công khai đầy đủ, chính xác, kịp thời trên cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: www.bvhttdl.gov.vn.

Điều 6. Nội dung công bố

Nội dung công bố bao gồm:

1. Tên trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức giải thi đấu bóng đá quốc tế.

Điều 7. Công bố các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế

1. Trên cơ sở thông tin về các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế, Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổng hợp trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công bố danh mục các trận đấu bóng đá quốc tế và danh mục các giải thi đấu bóng đá quốc tế hằng năm.

2. Trường hợp có thông tin mới về các trận đấu, giải thi đấu bóng đá do FIFA công bố, phê chuẩn thì trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin, Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định.

Chương 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm thực hiện

1. Tổng cục Thể dục thể thao chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm đăng tải danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để kịp thời nghiên cứu, xem xét, giải quyết./.

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1063/QĐ-BVHTTDL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Lê Khánh Hải
Ngày ban hành: 28/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1063/QĐ-BVHTTDL

237

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
384041