• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 1065/QĐ-BTNMT năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến hết ngày 31/12/2013

Tải về Quyết định 1065/QĐ-BTNMT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1065/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ng b kèm theo Quyết định này kết qu h thng hóa văn bn quy phạm pháp luật thuc phạm vi qun lý nhà nưc ca B Tài nguyên và Môi tng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013, bao gm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.

2. Danh mục tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật là đối tượng hệ thống hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của B Tài nguyên và Môi tng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiu lc toàn b hoặc mt phn thuộc phm vi quản lý nhà nưc ca B Tài nguyên và i tờng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.

5. Danh mục văn bn quy phạm pháp luật cn sa đi, b sung, thay thế, bãi b hoặc ban hành mi thuc phạm vi quản lý nhà nưc ca Bộ Tài nguyên và Môi trưng đến hết ny 31 tháng 12 năm 2013.

Điều 2. Căn cứ kết qu h thng hóa văn bn quy phạm pháp luật đưc công b ti Điều 1, các đơn v trách nhim:

1. V Pháp chế chtrì, phi hp với Văn phòng Bộ thc hiện việc đăng ti kết qu h thống hóa văn bn quy phạm pháp luật trên Cng thông tin điện t ca Bộ i nguyên và i trưng; gi đăng Công báo Danh mục văn bn hết hiệu lc toàn b hoặc mt phn thuc phạm vi quản lý nhà nưc ca B Tài nguyên và Môi trưng đến hết ny 31 tháng 12 năm 2013 theo quy định ca pháp luật.

2. Các đơn v thuc B:

a) Căn cứ Danh mục văn bn ti Khoản 5 Điều 1 Quyết đnh này khẩn trương son tho, trình cơ quan, ngưi có thẩm quyền ban hành văn bản sa đổi, b sung, thay thế, bãi b hoặc ban hành mi văn bn quy phạm pháp luật.

Trường hp c văn bn chưa đưc đưa vào chương trình xây dựng văn bn quy phạm pháp luật ca B hoặc cơ quan cấp trên thì khn trương đ xut đưa vào kế hoch, chương trình xây dựng văn bn.

b) Tiến hành rà soát ngay các văn bn quy phm pháp luật theo Hiến pháp năm 2013, xác đnh ni dung trái với Hiến pháp, trình quan, ngưi có thẩm quyền ban hành văn bn sa đi, b sung, thay thế, bãi b hoc ban hành mi để phù hp vi Hiến pháp.

Điều 3. Quyết đnh y có hiu lc thi hành k t ny ký.

Điều 4. Th trưng các đơn v thuc B, các quan có liên quan chu trách nhiệm thi nh Quyết đnh y./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Quang

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1065/QĐ-BTNMT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành: 10/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 13/07/2014   Số công báo: Từ số 667 đến số 668
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1065/QĐ-BTNMT

207

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240469