• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh


 

Quyết định 1068/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh Quyết định 809/QĐ-UBND về chế độ hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải về Quyết định 1068/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1068/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 08 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 809/QĐ-UBND NGÀY 27/5/2014 CỦA UBND TỈNH VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ MỘT PHẦN CHI PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO, NGƯỜI GẶP KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT DO MẮC BỆNH NẶNG, BỆNH HIỂM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009; Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế ngày 14/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo; Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 33/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 18/10/2013 của liên Bộ: Y tế - Tài chính hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 27/5/2014 của UBND Tỉnh về ban hành một số chế độ hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 733/SYT-KHTC ngày 25/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 27/5/2014 của UBND Tỉnh về ban hành một số chế độ hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh, gồm nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Điều

Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 27/5/2014

Nay điều chỉnh

3

Chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký

Chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày 01/10/2014

2. Lý do điều chỉnh: Khi ban hành Quyết định số 809/QĐ-UBND nêu trên, Sở Y tế chưa lập các thủ tục như: thành lập Quỹ, khắc con dấu riêng, lập dự toán Quỹ.... nên chưa thực hiện được.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 27/5/2014 của UBND Tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội; Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc Tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Nhất

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1068/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Trần Quang Nhất
Ngày ban hành: 08/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1068/QĐ-UBND

197

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240694