• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1071/QĐ-UBND kế hoạch gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2016

Tải về Quyết định 1071/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1071/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 28 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO TỈNH VỚI THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 267/TTr-SNV ngày 10/6/2016,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Bí thư Tỉnh đoàn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tnh (b/c);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- NC (Đ 07);
- Lưu: VT. Tr38/6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Thân Đức Hưởng

 

K HOẠCH

GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO TỈNH VỚI THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 1071/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2016, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Đối thoại là dịp để đoàn viên, thanh niên trong tỉnh gặp g, lắng nghe và nm bt những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên. Qua đó, tạo điều kiện đđoàn viên, thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến, hiến kế, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Thông qua đối thoại để lãnh đạo tỉnh lắng nghe, trao đổi những nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của thanh niên, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu

- Tổ chức đối thoại phải đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, nội dung sâu sắc, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ. Qua đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tui trẻ, ra sức thi đua trên mọi mặt trận, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc đối thoại với thanh niên có trách nhiệm trả lời những ý kiến của thanh niên đặt ra.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung

Nội dung Đối thoại tập trung xoay quanh các chủ đề, cụ thể như sau:

- Thanh niên trong việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội: Vấn đề việc làm và tự tạo việc làm; vấn đề khởi nghiệp của thanh niên...

- Thanh niên với nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng: Quyết tâm của đoàn viên, thanh niên về xây dựng biển đảo, phòng chống tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông...

- Thanh niên với nhiệm vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Ý thức, quyết tâm học tập; cống hiến tài năng, trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước; công tác đào tạo, bồi dưng cán bộ trẻ; chính sách thu hút nguồn nhân lực...

Đoàn viên, thanh niên chọn trình bày nội dung mà mình tâm huyết, những yêu cầu, nguyện vọng, cũng như nêu lên những kiến nghị, đề xuất, sáng kiến, hiến kế nội dung mà mình quan tâm. Qua đó, thể hiện được vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

2. Hình thức tổ chức

Đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan với thanh niên. Đoàn viên, thanh niên trình bày những kiến nghị, đề xuất, sáng kiến, những ý tưởng mới, vấn đề mình tâm huyết hoặc đặt câu hỏi xoay quanh những nội dung trong Kế hoạch.

III. THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIM

1. Lãnh đạo tỉnh trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với thanh niên

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Bí thư Tỉnh đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Lao động - Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ và đại diện lãnh đạo Công an tỉnh.

2. Thành phần đại biểu: Mời: Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân và đại diện lãnh đạo:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

- Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau;

- Phóng viên các báo, đài trên địa bàn tỉnh.

3. Thành phần, số lượng thanh niên tham dự: Khoảng 500 thanh niên.

- Cấp tỉnh: Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn.

- Đối với các Đoàn trực thuộc: Đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư các Huyện, Thành đoàn và tương đương; các đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tiêu biểu ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Số lượng phân bổ cụ thể như sau:

+ Thành đoàn Cà Mau: 100 học sinh thuộc các trường trung học phổ thông;

+ Đoàn khối Dân chính Đảng: 200 sinh viên thuộc các trường trung cấp nghề; trường cao đẳng; trường đại học trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

+ Các Huyện đoàn: Đầm Dơi, Cái Nước, Phú Tân, Năm Căn, U Minh, Thới Bình, Ngọc Hiển và Trần Văn Thời: Mỗi đơn vị 15 thanh niên;

+ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh: 10 đoàn viên;

+ Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Mỗi đơn vị 10 đoàn viên.

4. Thi gian: Dự kiến trong tháng 7 năm 2016 (có thông báo cụ thể sau).

5. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng chương trình chi tiết, hình thức, thời gian, địa điểm và các nội dung liên quan tổ chức buổi đối thoại.

- Mời lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành trực tiếp tham gia vào thành phần đối thoại với thanh niên; đại biu, cơ quan thông tin, báo chí tham dự và đưa tin.

- Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Tỉnh đoàn

- Lựa chọn, phân bổ số lượng và gửi thư mời thanh niên tham dự buổi đối thoại đúng theo nội dung Kế hoạch đã ban hành; tổng hợp những kiến nghị, đề xuất, sáng kiến, ý tưởng mới, câu hỏi của thanh niên gửi về Sở Nội vụ chậm nhất là 10 ngày trước khi tiến hành tổ chức đối thoại.

- Phối hp với Sở Nội vụ chuẩn bị các nội dung đảm bảo chương trình được tchức đúng theo nội dung Kế hoạch.

- Chỉ đạo Ban Thường vụ các Huyện đoàn, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc khi tham gia buổi đối thoại phải bám sát nội dung trong Kế hoạch.

3. Sở Tài chính

Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ trong việc cân đối bố trí kinh phí để tổ chức bui đi thoại với thanh niên. Hướng dn thủ tục lập dự toán và quyết toán kinh phí tổ chức theo quy định.

4. Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan trực tiếp đến nội dung đối thoại với thanh niên có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng nội dung chi tiết chương trình của buổi đối thoại; chuẩn bị nội dung và phân công lãnh đạo trao đổi nội dung thuộc ngành, lĩnh vực của đơn vị mình tại bui đối thoại.

- Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau cử đại diện đến dự buổi đối thoại với thanh niên theo thư mời.

Trên đây là Kế hoạch gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2016. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để kịp thời trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1071/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Thân Đức Hưởng
Ngày ban hành: 28/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1071/QĐ-UBND

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317549