• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1071/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội

Tải về Quyết định 1071/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1071/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRUNG TÂM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đi, bsung một số điều của Luật Tchức Chính phvà Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

n cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 ca Chính phvề vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định s 28/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 ca UBND Thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức ca SNông nghiệp và Phát trin nông thôn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 ca UBND Thành phthành lập Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sn xuất nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới Hà Nội trên cơ sở tchức lại Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Nội và Bộ phận giúp việc Văn phòng Điều phi nông thôn mới Thành ph;

Căn cứ Quyết định số 5568/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND Thành phố về việc giao ch tiêu kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2021 của Thành phố Hà Nội;

Theo đnghị ca Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn tại Tờ trình số 42/TTr-SNN ngày 22/01/2021 và đề nghị của Giám đốc SNội vụ tại Tờ trình số 275/TTr-SNV ngày 02/02/2021 về việc phê duyệt Đán vị trí việc làm ca Trung tâm Bo vệ môi trường trong sn xuất nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có Phụ lục kèm theo) với các nội dung sau:

1. Danh mục vị trí việc làm.

2. Khung năng lực của từng vị trí việc làm.

3. Cơ cấu theo số lượng người làm việc được giao.

Điều 2. Căn cứ Danh mục vị trí việc làm, khung năng lực từng vị trí việc làm, cơ cấu theo số lượng người làm việc được giao, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội:

1. Quy định cụ thsản phẩm đầu ra, kết quả sản phẩm đầu ra ca từng vị trí việc làm để làm cơ sở đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng... đối với viên chức và người lao động của đơn vị hàng năm.

2. Tuyển dụng, sdụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm và tiêu chun chức danh nghề nghiệp viên chức tối thiểu tương ứng.

3. Bố trí biên chế phù hợp với từng vị trí việc làm, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- PCT TT UBND TP;
- VPUBTP: PCVP V.T.Anh, TKBT, KT, NC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

DANH MỤC

VỊ TRÍ VIỆC LÀM, KHUNG NĂNG LỰC VÀ CƠ CẤU THEO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC ĐƯỢC GIAO CỦA TRUNG TÂM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND Thành phố)

I. DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM

TT

TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM

MÃ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

CHỨC DANH NGHNGHIỆP TỐI THIỂU

THUỘC ĐƠN VỊ

I

Nhóm lãnh đạo, quản lý: 04 vị trí

1

Giám đốc

LĐQL 09/SNN-TTMT

Chuyên viên

 

1

Phó Giám đốc

LĐQL 10/SNN-TTMT

Chuyên viên

 

3

Trưởng phòng

LĐQL 11/SNN-TTMT

Chuyên viên (P. Kthuật môi trường là Kỹ sư)

 

4

Phó Trưởng phòng

LĐQL 12/SNN-TTMT

Chuyên viên (P. Kthuật môi trường là Kỹ sư)

 

II

Nhóm hoạt động nghnghiệp chuyên ngành: 03 vị trí

1

Truyền thông

HĐNN 01/SNN-TTMT

Chuyên viên

P. Truyền thông

2

Kỹ thuật môi trường

HĐNN 02/SNN-TTMT

Kỹ sư

P. Kthuật môi trường

3

Nghiệp vụ xây dựng nông thôn mới

HĐNN 03/SNN-TTMT

Chuyên viên

P. Nghiệp v

III

Nhóm hoạt động nghề nghiệp chuyên môn dùng chung: 08 vị trí

1

Tổ chức nhân sự

CMDC 01/SNN-TTMT

Chuyên viên

Phòng Tổ chức - Hành chính

2

Hành chính-tổng hợp

CMDC 02/SNN-TTMT

Chuyên viên

3

Công nghệ thông tin

CMDC 03/SNN-TTMT

Quản trị viên hệ thống hạng III

4

Lưu trữ và văn thư

CMDC 04/SNN-TTMT

Lưu trữ viên trung cấp

5

Kế toán trưởng

CMDC 05/SNN-TTMT

Kế toán viên

Phòng Kế hoạch-tổng hợp

6

Kế toán

CMDC 06/SNN-TTMT

Kế toán viên

7

Kế hoạch

CMDC 07/SNN-TTMT

Chuyên viên

8

Thủ kho kiêm Thủ quỹ

CMDC 08/SNN-TTMT

Cán sự

IV

Nhóm hỗ trphục vụ: 03 vị trí

1

Lái xe

HTPV-LX/SNN-TTMT

Lái xe cơ quan

Phòng Tổ chức - Hành chính

2

Phục vụ

HTPV-PV/SNN-TTMT

Nhân viên phục vụ

3

Bảo vệ

HTPV-BV/SNN-TTMT

Nhân viên bảo vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

II. KHUNG NĂNG LỰC TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

TT

Năng lực, kỹ năng

Ghi chú

1

VTVL: Giám đốc

 

 

1. Năng lực

Năng lực cốt lõi:

- Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về lĩnh vực chuyên môn;

- Có khả năng tổ chức xây dựng nghiệp vụ thống nhất thông tin quản lý

- thông tin thống kê, hồ sơ lưu trữ; chế độ báo cáo và những thủ tục hành chính nghiệp vụ, theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị;

- Có khả năng tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình và đề xuất phương hướng, mục tiêu biện pháp quản lý mới trên lĩnh vực được giao. Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài thuộc lĩnh vực được phân công;

- Có khả năng quy tụ, đoàn kết tập hợp quần chúng;

- Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ từ ngạch chuyên viên trở lên, tốt nghiệp Đại học phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được phân công. Có thời gian công tác ở lĩnh vực chuyên ngành ít nhất là 05 năm. Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ 03 năm liên tục trước khi đề nghị bổ nhiệm.

Năng lực quản lý:

- Có năng lực chủ trì, đề xuất, chđạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về lĩnh vực được giao;

- Có khả năng tổ chức phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan và đồng chí, đồng nghiệp trong công tác lãnh đạo, quản lý và thực hiện chức trách được giao;

- Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế- xã hội của đất nước và của ngành, của địa phương;

- Nm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về lĩnh vực chuyên môn;

Năng lực chuyên môn:

- Nm vững các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao và các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành;

- Hiu biết sâu về nghiệp vụ quản lý của lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao, có kinh nghiệm tổ chức, quản lý, điều hành.

2. Kỹ Năng:

Kỹ năng quản lý lãnh đạo; Xử lý tình huống; Khả năng phân tích; Knăng giao tiếp; Kỹ năng phối hợp; Sử dụng ngoại ngữ; Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng tin học, máy tính.

3. Yêu cầu trình độ:

Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành: Môi trường, Nông nghiệp, kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị Trung cấp trở lên;

- Ngoại ngữ trình độ B;

- Đã được bồi dưỡng kiến thức về quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chng chtin học văn phòng;

- Bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ.

 

2

VTVL: Phó Giám đốc

 

 

1. Năng Lc

Năng lực cốt lõi:

- Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về lĩnh vực chuyên môn được giao;

- Có khả năng đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch, đề án, phương án, chủ trương, quyết định... trong lĩnh vực được phân công. Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kim tra, đề xuất các biện pháp điều chỉnh, b sung đthực hiện có hiệu quả các lĩnh vực công tác được giao;

- Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ từ ngạch chuyên viên trở lên, tốt nghiệp Đại học phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành của phòng được phân công.

Năng lực quản lý:

- Có khả năng tổ chức phối hợp với cán bộ viên chức, các cơ quan đơn vị có liên quan trong thực hiện và triển khai công việc theo đúng chức trách.

- Có khả năng tchức xây dựng nề nếp quản lý chuyên môn nghiệp vụ (thông tin quản lý - thông tin thống kê, hồ sơ lưu trữ; chế độ báo cáo và nhng thủ tục hành chính nghiệp vụ ... ) theo yêu cầu của đơn vị.

- Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước và của ngành, của địa phương.

- Có năng lực tổ chức, điều hành cán bộ, viên chức và người lao động trong phòng và phối hợp với các phòng chuyên môn, các cơ quan có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Có khả năng quy tụ, đoàn kết tập hợp quần chúng.

Năng lực chuyên môn:

- Có khả năng tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình trên lĩnh vực được giao và có phương án giải quyết, báo cáo cấp có thm quyền. Tham gia nghiên cứu các đề tài thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Nm vững các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao và các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành.

- Hiu biết sâu về nghiệp vụ quản lý của lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao, có kinh nghiệm tổ chức, quản lý, điều hành.

- Có năng lực tham mưu, tchức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về lĩnh vực được giao.

- Có khả năng nghiên cứu xây dựng các văn bản, đề xuất các giải pháp về lĩnh vực được giao, phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước đơn vị, của sở, ngành.

- Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về lĩnh vực chuyên môn.

- Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao và các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành.

- Hiu biết sâu về nghiệp vụ quản lý của lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành của phòng được giao, có kinh nghiệm tổ chức, quản lý, điều hành.

2. Kỹ Năng:

Kỹ năng quản lý lãnh đạo; Xử lý tình huống; Khả năng phân tích; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng phối hợp; Sử dụng ngoại ngữ; Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng tin học, máy tính.

3. Yêu cu trình đ:

Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành: Môi trường, Nông nghiệp, Xây dựng, kinh tế, tài chính.... phù hợp với từng vị trí.

- Đạt tiêu chun nghiệp vụ từ ngạch chuyên viên trở lên, tốt nghiệp Đại học phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được phân công. Có thời gian công tác ở lĩnh vực chuyên ngành ít nhất là 03 năm. Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ 03 năm liên tục trước khi đề nghị bnhiệm;

- Trình độ lý luận chính trị Trung cấp trở lên;

- Ngoại ngữ trình độ B;

- Đã được bồi dưỡng kiến thức về quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ tin học văn phòng;

- Bnhiệm lần đầu không quá 45 tui đối vi cnam và nữ.

 

3

VTVL: Trưởng phòng

 

 

1. Năng Lực

Năng lực cốt lõi:

- Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ từ ngạch chuyên viên trở lên, tốt nghiệp Đại học phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành của phòng được phân công.

Năng lực quản lý:

- Có năng lực tchức, điều hành cán bộ, viên chức và người lao động trong phòng và phối hợp với các phòng chuyên môn, các cơ quan có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Có khả năng quy tụ, đoàn kết tập hợp quần chúng.

- Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế- xã hội của đất nước và ca ngành, của địa phương.

Năng lực chuyên môn:

- Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về lĩnh vực được giao.

- Có khả năng nghiên cứu xây dựng các văn bản, đề xuất các giải pháp về lĩnh vực được giao, phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước đơn vị, của sở, ngành.

- Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật ca nhà nước về lĩnh vực chuyên môn.

- Nắm vng các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vc chuyên môn, chuyên ngành được giao và các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành.

- Hiu biết sâu về nghiệp vụ quản lý của lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành của phòng được giao, có kinh nghiệm tổ chức, quản lý, điều hành.

2. Kỹ Năng:

Kỹ năng quản lý lãnh đạo; Xử lý tình huống; Khả năng phân tích; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng phối hợp; Sử dụng ngoại ngữ; Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng tin học, máy tính.

3. Yêu cầu trình độ:

- Có trình độ Đại học trở lên; ngành;

+ Trưởng phòng Tchức hành chính: Kinh tế, Luật, quản trị nhân Lực, Quản trị văn phòng, Hành chính

+ Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp: Môi trường, Nông nghiệp, Xây dựng, kinh tế, tài chính, kế toán

+ Trưởng phòng Truyền thông; Môi trường, Nông nghiệp, Xây dựng, kinh tế, Công nghệ thực phẩm.

- Trưởng phòng Kỹ thuật môi trường: Môi trường, Nông nghiệp, Xây dựng, Công nghệ thực phẩm, Hóa học

- Trưởng phòng Nghiệp vụ: Môi trường, Nông nghiệp, Xây dựng, kinh tế, tài chính.

 

4

VTVL: Phó Trưởng phòng

 

 

1. Năng Lực

Năng lực cốt lõi:

- Đạt tiêu chun nghiệp vụ từ ngạch chuyên viên trở lên, tốt nghiệp Đại học phù hp với lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành của phòng được phân công.

Năng lực quản lý:

- Có năng lực tchức, điều hành cán bộ, viên chức và người lao động trong phòng và phối hợp với các phòng chuyên môn, các cơ quan có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Có khả năng quy tụ, đoàn kết tập hợp quần chúng.

- Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế- xã hội của đất nước và của ngành, của địa phương.

Năng lc chuyên môn:

- Có năng lực tham mưu, tchức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về lĩnh vực được giao.

- Có khả năng nghiên cứu xây dựng các văn bản, đề xuất các giải pháp về lĩnh vực được giao, phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước đơn vị, của sở, ngành.

- Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về lĩnh vực chuyên môn.

- Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao và các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành.

- Hiểu biết sâu về nghiệp vụ quản lý của lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành của phòng được giao, có kinh nghiệm tchức, quản lý, điều hành.

2. Kỹ Năng:

Kỹ năng quản lý lãnh đạo; Xử lý tình huống; Khả năng phân tích; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng phối hợp; Sử dụng ngoại ngữ; Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng tin học, máy tính.

3. Yêu cầu trình độ:

Có mình độ đại học trở lên, ngành:

- Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính: Kinh tế, Luật, qun trị nhân Lực, Quản trị văn phòng, Hành chính

- Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tng hợp: Môi trường, Nông nghiệp, Xây dựng, kinh tế, tài chính, kế toán

- Phó Trưởng phòng Truyền thông: Môi trường, Nông nghiệp, Xây dựng, kinh tế, Công nghệ thực phẩm.

- Phó Trưởng phòng Kỹ thuật môi trường: Môi trường, Nông nghiệp, Xây dựng, Công nghệ thực phẩm, Hóa học

- Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ: Môi trường, Nông nghiệp, Xây dựng, kinh tế, tài chính.

 

5

VTVL: Truyền thông

 

 

1. Năng Lực

Năng lực cốt lõi:

- Có năng lực tổ chức công tác, điều phối, thực hiện đề tài, dự án

- Có kỹ năng báo cáo, tng hợp; kỹ năng tng hợp tài liệu và viết báo cáo, kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng tchức công việc và phân tích - xử lý thông tin; kỹ năng thuyết trình, đào tạo, tập huấn.

Năng lực chuyên môn:

- Lập kế hoạch, làm việc độc lập và theo nhóm.

- Có năng lực tchức thực hiện

- Năng lực phối hợp hoạt động.

- Chủ động, sáng tạo trong thực hiện công việc được giao.

- Có năng lực hiểu biết pháp luật nói chung, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công nói riêng

- Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vc chuyên môn, chuyên ngành được giao và các văn bản quy phạm pháp luật ban hành.

2. Kỹ Năng:

Xử lý tình huống; Khả năng phân tích; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng phối hợp; Sử dụng ngoại ngữ; Kỹ năng soạn thảo văn bn; Kỹ năng tin học, máy tính.

3. Yêu cầu trình độ

Đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: Thủy lợi; môi trường, nông nghiệp, xây dựng, kinh tế

 

6

VTVL: Kỹ thuật môi trường

 

 

1. Năng Lực

Năng lực cốt lõi:

- Có năng lực tổ chức công tác, điều phối, thực hiện kế hoạch, dự án

- Có kỹ năng báo cáo, tổng hợp; kỹ năng tng hp tài liệu và viết báo cáo, kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng tchức công việc và phân tích - Xử lý thông tin; kỹ năng thuyết trình, đào tạo, tập huấn.

Năng lực chuyên môn:

- Lập kế hoạch, làm việc độc lập và theo nhóm.

- Có năng lực tchức thực hiện

- Năng lực phối hợp hoạt động.

- Chủ động, sáng tạo trong thực hiện công việc được giao.

- Có năng lực hiu biết pháp luật nói chung, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công nói riêng

- Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vc chuyên môn, chuyên ngành được giao và các văn bản quy phạm pháp luật ban hành.

2. Kỹ Năng:

Xử lý tình huống; Khả năng phân tích; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng phối hợp; Sử dụng ngoại ngữ; Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng tin học, máy tính.

3. Yêu cầu trình độ:

Đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: Thủy lợi; công nghệ thực phẩm, hóa học, xây dng, môi trường

 

7

VTVL: Nghiệp vụ xây dựng nông thôn mi

 

 

1. Năng Lực

Năng lực cốt lõi:

- Có năng lực tchức công tác, điều phối, thực hiện đề tài, dự án

- Có kỹ năng báo cáo, tổng hợp; kỹ năng tổng hợp tài liệu và viết báo cáo, kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng tổ chức công việc và phân tích - xử lý thông tin; kỹ năng thuyết trình, đào tạo, tập huấn.

Năng lực chuyên môn:

- Hiu biết về chính sách và chế độ của nhà nước, của ngành về lĩnh vực được giao; Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phm pháp luật về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao và các văn bản quy phạm pháp luật ban hành.

- Có kỹ năng làm việc độc lập, xử lý tình huống, giao tiếp, phối hợp, sử dụng ngoại ngữ, soạn thảo văn bản.

2. Kỹ Năng:

Xử lý tình huống; Khả năng phân tích; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng phối hợp; Sử dụng ngoại ngữ; Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng tin học, máy tính.

3. Yêu cầu trình độ:

Đại học trở lên Ngành/chuyên ngành: Môi trường, Nông nghiệp, Xây dựng, kinh tế, tài chính

 

8

VTVL: Tổ chức nhân sự

 

 

1. Năng Lực

Năng lực cốt lõi:

- Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chtrương, chính sách của Đảng và nhà nước về lĩnh vực được giao.

- Am hiu tình hình chính trị, kinh tế-xã hội ca đất nước và của ngành. Năng lực quản lý:

- Có năng lực tchức và phối hợp với các phòng chuyên môn, các cơ quan có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Năng lực chuyên môn:

- Lập kế hoạch, làm việc độc lập và theo nhóm.

- Có năng lực tổng hợp, phân tích giải quyết công việc, xử lý thông tin, quản lý hành chính.

- Năng lực phối hợp hoạt động.

- Hiu biết về cơ cấu, tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của đơn vị

- Hiểu biết các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của đơn vị.

- Chủ động, sáng tạo trong thực hiện công việc được giao.

- Có khả năng tng hợp, sắp xếp hồ sơ, văn bản một cách khoa học. Giải quyết vấn đề nhanh, gọn, chính xác.

2. Kỹ Năng:

Xử lý tình huống; Khả năng phân tích; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng phối hợp; Sử dụng ngoại ngữ; Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng tin học, máy tính.

3. Yêu cầu trình độ

Đại học trở lên các ngành: Kinh tế, quản trị nhân lực, luật, hành chính, quản trị văn phòng.

 

9

VTVL: Hành chính - tổng hp

 

 

1. Năng Lực

Năng lực cốt lõi:

- Có năng lực tham mưu, tchức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về lĩnh vực được giao.

- Am hiu tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước và của ngành.

Năng lực quản lý:

- Có năng lực tchức và phối hợp với các phòng chuyên môn, các cơ quan có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Năng lực chuyên môn:

- Lập kế hoạch, làm việc độc lập và theo nhóm.

- Có năng lực tổng hợp, phân tích giải quyết công việc, xử lý thông tin, quản lý hành chính.

- Năng lực phối hợp hoạt động.

- Hiu biết về cơ cấu, tchức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của đơn vị

- Hiu biết các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của đơn vị.

- Chủ động, sáng tạo trong thc hiện công việc được giao.

- Có khả năng tổng hợp, sắp xếp hồ sơ, văn bản một cách khoa học. Giải quyết vấn đề nhanh, gọn, chính xác.

2. Kỹ Năng:

Xử tình huống; Khả năng phân tích; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng phối hợp; Sử dụng ngoại ng; Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng tin học, máy tính.

3. Yêu cầu trình độ:

Đại học trở lên các ngành: Kinh tế, quản trị nhân lực, luật, hành chính, quản trị văn phòng.

 

10

VTVL: Công nghệ thông tin

 

 

1. Năng Lực

Năng lực cốt lõi:

Am hiu quy trình giải quyết công việc, nhanh nhẹn cập nhập thông tin, đầy đủ, chính xác và kịp thời. Có phương pháp làm việc hiệu quả, khoa học. Nm được các kiến thức cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ công nghệ thông tin. Nắm bắt được quy chế bảo mật.

Năng lực chuyên môn:

- Nắm được chế độ, chính sách của ngành, của đơn vị

- Nắm đưc quy trình nghiệp về công nghệ thông tin.

- Lp kế hoạch, làm việc độc lập và theo nhóm.

- Có năng lực tng hợp, phân tích giải quyết công việc, xử lý thông tin, quản lý hành chính.

- Năng lực phối hợp hoạt động.

- Chủ động, sáng tạo trong thực hiện công việc được giao.

- Có khả năng tng hợp, sắp xếp hồ sơ, văn bản một cách khoa học. Giải quyết vấn đề nhanh, gọn, chính xác.

2. Kỹ Năng:

Xử lý tình huống; Khả năng phân tích; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng phối hợp; Sử dụng ngoại ngữ; Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng tin học, máy tính.

3. Yêu cầu trình độ:

Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông.

 

11

Lưu trữ và Văn thư

 

 

1. Năng Lực

Năng lực cốt lõi:

- Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về lĩnh vực được giao.

- Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước và của ngành.

Năng lực chuyên môn:

- Có khả năng nghiên cứu xây dựng các văn bản, đề xuất các giải pháp về lĩnh vực được giao, phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước đơn vị, của sở, ngành.

- Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vc chuyên môn, chuyên ngành được giao và các văn bản quy phạm pháp luật

- Có khả năng tiếp nhận, chuyển giao văn bản đi, đến kịp thời, chính xác.

- Có khả năng tng hợp, sắp xếp hồ sơ, văn bản một cách khoa học. Giải quyết vấn đề nhanh, gọn, chính xác.

- Có khả năng soạn thảo văn bản và ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Kỹ Năng:

Xử lý tình hung; Khả năng phân tích; K năng giao tiếp; Kỹ năng phi hp; Sử dụng ngoại ngữ; K năng soạn thảo văn bản; K năng tin học, máy tính. K năng báo cáo, tng hợp; kỹ năng làm việc độc lập; K năng làm việc độc lập, xử lý tình huống, giao tiếp, phối hợp

3. Yêu cầu trình độ:

Trung cấp trở lên các ngành văn thư lưu trữ.

 

12

VTVL: Kế toán trưởng

 

 

1. Năng Lực

Năng lực cốt lõi:

- Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về lĩnh vực được giao.

- Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước và của ngành.

Năng lực quản lý:

- Có năng lực tchức và phối hợp với các phòng chuyên môn, các cơ quan có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Năng lực chuyên môn:

- Nắm được chế độ, chính sách của ngành, của đơn vị về lĩnh vực nghiệp vụ kế toán; nguyên tắc về tổ chức bộ máy kế toán; hiểu rõ và tuân thcác quy định của pháp luật, chun mực về kế toán; am hiểu về tình hình kinh tế;

- Nắm được quy trình nghiệp vụ luân chuyển chứng từ kế toán trong đơn vị.

- Lập kế hoạch, làm việc độc lập và theo nhóm.

- Có năng lực tổng hợp, phân tích giải quyết công việc, xử lý thông tin, quản lý hành chính.

- Năng lực phối hợp hoạt động.

- Chủ động, sáng tạo trong thực hiện công việc được giao.

- Có khả năng tng hợp, sắp xếp hồ sơ, văn bản một cách khoa học. Giải quyết vấn đề nhanh, gọn, chính xác.

2. Kỹ Năng:

Kỹ năng quản lý lãnh đạo; Xử lý tình huống; Khả năng phân tích; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng phối hợp; Sử dụng ngoại ngữ; Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng tin học, máy tính.

3. Yêu cầu trình độ:

Đại học trở lên chuyên ngành kế toán; Tài chính

 

13

VTVL: Kế toán

 

 

1. Năng Lực

Năng lực cốt lõi:

- Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về lĩnh vực được giao.

- Am hiu tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước và của ngành.

Năng lc quản lý:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện

Năng lực chuyên môn:

- Nắm được chế độ, chính sách của ngành, của đơn vị về lĩnh vực nghiệp vụ kế toán; nguyên tắc về tổ chức bộ máy kế toán; hiểu rõ và tuân thủ các quy định của pháp luật, chuẩn mực về kế toán; am hiểu về tình hình kinh tế;

- Nm được quy trình nghiệp vụ luân chuyển chứng từ kế toán trong đơn vị.

- Chủ động, sáng tạo trong thực hiện công việc được giao.

- Có khả năng tng hợp, sắp xếp hồ sơ, văn bản một cách khoa học. Giải quyết vấn đề nhanh, gọn, chính xác.

2. Kỹ Năng:

Xử lý tình huống; Khả năng phân tích; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng phối hợp; Sử dụng ngoại ngữ; Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng tin học, máy tính.

3. Yêu cầu trình độ:

Đại học trở lên chuyên ngành kế toán; Tài chính

 

14

VTVL: Kế hoạch

 

 

1. Năng Lực

Năng lực cốt lõi:

- Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về lĩnh vực được giao.

- Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước và của ngành.

Năng lực quản lý:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chc thực hiện

Năng lực chuyên môn:

- Có khả năng nghiên cứu xây dựng các văn bản, đề xuất các giải pháp về lĩnh vực được giao, phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước đơn vị, của sở, ngành.

- Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao và các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành.

- Hiu biết sâu về nghiệp vụ quản lý của lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành của phòng được giao, có kinh nghiệm tổ chức.

- Có khả năng tổng hợp, sắp xếp hồ sơ, văn bản một cách khoa học. Giải quyết vấn đề nhanh, gọn, chính xác.

2. Kỹ Năng:

Xử lý tình huống; Khả năng phân tích; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng phối hợp; Sử dụng ngoại ngữ; Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng tin học, máy tính.

3. Yêu cầu trình độ:

Đại học trở lên các ngành: Kinh tế; môi trường, xây dựng, nông nghiệp.

 

15

VTVL: Thủ Kho kiêm Thủ quỹ

 

 

1. Năng Lực

Năng lực cốt lõi:

- Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về lĩnh vực được giao.

- Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước và của ngành.

Năng lực chuyên môn:

- Nắm bắt được các kiến thức cơ bản thuộc lĩnh vực tài chính kế toán và ứng dụng công nghệ thông tin;

- Nắm rõ các nguyên tắc về thu chi và quản lý tiền mặt đúng qui định.

2. Kỹ Năng:

Xử lý tình huống; Khả năng phân tích; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng phối hợp; Sử dụng ngoại ngữ; Kỹ năng soạn thảo văn bản; Knăng tin học, máy tính. K năng báo cáo, tng hợp; kỹ năng làm việc độc lập; Knăng làm việc độc lập, xử lý tình huống, giao tiếp, phối hợp

3. Yêu cầu trình độ:

Cao đng kinh tế

 

16

VTVL: Lái xe

 

 

1. Năng Lc

Năng lực cốt lõi:

- Hiểu rõ và nắm vững các quy định ca pháp luật về an toàn giao thông.

- Am hiểu tính năng kỹ thuật của phương tiện và trang thiết bị liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Năng lực chuyên môn:

- Nắm vững các quy định và nội quy của cơ quan, đơn vị, có ý thức tổ chức kỷ luật. Chấp hành nghiêm sự phân công công việc của tổ chức.

- Hiểu rõ và nắm vững nhiệm vụ công tác được phân công.

2. Kỹ Năng:

Xử lý tình huống; Khả năng phân tích; Kỹ năng giao tiếp;

3. Yêu cầu trình độ:

Giấy phép lái xe hạng B2 trở lên

 

17

VTVL: Phục vụ

 

 

1. Năng Lực

Năng lực cốt lõi:

- Hiu được hệ thống tổ chức cơ quan.

Năng lực chuyên môn:

- Nm vững các quy định và nội quy của cơ quan, đơn vị, có ý thức tổ chức kỷ luật. Chấp hành nghiêm sự phân công công việc của tổ chức.

- Hiu rõ và nắm vững nhiệm vụ công tác được phân công.

2. Kỹ Năng:

Xử lý tình huống; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng phối hợp;

3. Yêu cầu trình độ:

Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

 

18

VTVL: Bo vệ

 

 

1. Năng Lực

Năng lực cốt lõi:

- Biết phối hợp công việc với với các cơ quan hữu quan để giữ trật tự, an toàn trong khu vực cơ quan.

- Nm vững những quy định về thủ tục, cách xử lý các đối tượng vi phạm trật tự an toàn trong khu vực cơ quan.

- Nm vững những quy định về phòng gian, bảo mật, phòng cháy chữa cháy.

Năng lực chuyên môn:

- Nắm vững các quy định và nội quy của cơ quan, đơn vị, có ý thức tổ chức kỷ luật. Chấp hành nghiêm sự phân công công việc của tổ chức.

- Nắm vng các quy định và nội quy về công tác bảo vệ của Nhà nước và cơ quan.

- Biết sử dụng thành thạo các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và các trang thiết bị khác được trang bị trong phạm vi được phân công.

- Hiu rõ và nắm vững nhiệm vụ công tác được phân công.

2. Kỹ Năng:

Xử lý tình huống; Khả năng phân tích; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng phối hợp;

3. Yêu cầu trình độ:

Tốt nghiệp PTTH trở lên hoặc có nghiệp vụ về an ninh, bảo vệ

 

 

 

 

 

III. CƠ CẤU THEO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC ĐƯỢC GIAO

STT

VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số lượng vị trí vic làm

Chc danh nghnghiệp

Số lượng người làm việc

Ghi chú

Tối thiu

Tối đa

Viên chức

HĐ 68

I

Nhóm lãnh đạo, qun lý, điều hành

4

 

 

13

 

 

1

Giám đốc

1

CV

CVC

1

 

Đại học trở lên ngành: Môi trường, Nông nghiệp, Kinh tế.

2

Phó Giám đốc

1

CV

CVC

2

 

Đại học trở lên ngành: Môi trường, Nông nghiệp, Xây dựng, kinh tế, tài chính.

3

Trưởng phòng

1

 

 

5

 

 

3.1

Trưởng phòng Tổ chức hành chính

 

Chuyên viên

Chuyên viên

1

 

Đại học trở lên ngành: Kinh tế, Luật, Quản trị nhân lực, quản trị văn phòng, Hành chính

3.2

Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp

 

Chuyên viên

Chuyên viên

1

 

Đại học trở lên ngành: Môi trường, Nông nghiệp, kinh tế, kế toán, tài chính, xây dựng

3.3

Trưởng phòng truyền thông

 

Chuyên viên

Chuyên viên

1

 

Đại học trở lên ngành: Môi trường, Nông nghiệp, Công nghệ thực phẩm, Kinh tế, Xây dựng.

3.4

Trưởng phòng kỹ thuật môi trường

 

Kỹ sư

Kỹ sư

1

 

Đại học trở lên ngành: Môi trường, Nông nghiệp, Xây dựng, Công nghệ thực phẩm, Hóa học

3.5

Trưởng phòng Nghiệp vụ

 

Chuyên viên

Chuyên viên

1

 

Đại học trở lên ngành: Môi trường, Nông nghiệp, Xây dựng, kinh tế, tài chính

4

Phó Trưởng phòng

1

 

 

5

 

 

4.1

Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính

 

Chuyên viên

Chuyên viên

1

 

Đại học trở lên ngành: Kinh tế; Quản trị nhân lực; Quản trị văn phòng; Luật; Hành chính

4.2

Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hp

 

Chuyên viên

Chuyên viên

1

 

Đại học trở lên ngành: Môi trường, Nông nghiệp, Xây dựng, kinh tế, Tài chính, Kế toán

4.3

Phó Trưởng phòng truyền thông

 

Chuyên viên

Chuyên viên

1

 

Đại học trở lên ngành: Môi trường, Nông nghiệp, Xây dựng, Công nghệ thực phẩm, Kinh tế.

4.4

Phó Trưởng phòng kỹ thuật môi trường

 

K

Kỹ sư

1

 

Đại học trở lên ngành: Môi trường, Nông nghiệp, Xây dựng, Công nghệ thực phm, Hóa học

4.5

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ

 

Chuyên viên

Chuyên viên

1

 

Đại học trở lên ngành: Môi trường, Nông nghiệp, Xây dựng, Kinh tế, Tài chính

II

Nhóm hoạt động nghề nghiệp chuyên ngành

3

 

 

26

 

 

1

Truyền thông

1

Chuyên viên

Chuyên viên

6

 

Đại học trở lên ngành: Thủy lợi, Môi trường, Nông nghiệp, Xây dựng, Kinh tế

2

Kthuật môi trường

1

Kỹ sư

Kỹ sư

10

 

Đại học trở lên ngành: Thủy lợi, Công nghệ thực phẩm, Hóa học, Xây dựng, Môi trường

3

Nghiệp vụ xây dựng nông thôn mới

1

Chuyên viên

Chuyên viên

10

 

Đại học trở lên ngành: Môi trường, Nông nghiệp, Xây dng, kinh tế, tài chính

III

Nhóm hoạt động nghề nghiệp chuyên môn dùng chung

8

 

 

10

 

 

1

Tchức nhân sự

1

Chuyên viên

Chuyên viên

2

 

Đại học trở lên ngành: Kinh tế, Quản trị nhân lực, Luật, Hành chính, Quản trị văn phòng.

2

Hành chính - tổng hợp

1

Chuyên viên

Chuyên viên

1

 

Đại học trở lên ngành: Kinh tế, Quản trị nhân lực, Luật, Hành chính, Quản trị văn phòng.

3

Công nghệ thông tin

1

Quản trị viên hệ thống hạng III

Quản trị viên hệ thống hạng III

1

 

Đại học trở lên ngành: công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông

4

Lưu trữ và Văn thư

1

Lưu trữ viên trung cp

Lưu trữ viên

1

 

Trung cấp trở lên ngành: văn thư lưu trữ

5

Kế toán trưởng

1

Kế toán viên

Kế toán viên

1

 

Đại học tr lên ngành Kế toán, Tài chính

6

Kế toán

1

Kế toán viên

Kế toán viên

1

 

Đại học trở lên ngành Kế toán, Tài chính

7

Kế hoạch

1

Chuyên viên

Chuyên viên

2

 

Đại học trở lên ngành; Kinh tế; Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp.

8

Thủ kho kiêm thquỹ

1

Cán sự

Cán sự

1

 

Cao đẳng kinh tế

IV

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

3

 

 

 

4

 

1

Lái xe

1

Lái xe cơ quan

Lái xe cơ quan

 

1

Có giấy phép lái xe hạng B2 tr lên

2

Phục vụ

1

Phục vụ

Phục vụ

 

1

Tt nghiệp trung học ph thông tr lên

3

Bảo vệ

1

Bảo vệ

Bảo vệ

 

2

Tt nghiệp trung học phthông trở lên hoặc có nghiệp vụ về an ninh, bảo vệ

Tổng số

18

 

 

49

4

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1071/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 05/03/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1071/QĐ-UBND

374

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467215