• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chính phủ điện tử


 

Quyết định 1072/QĐ-TTg năm 2018 về thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1072/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1072/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (sau đây gọi tắt là Ủy ban) trên cơ sở kiện toàn Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin, gồm:

1. Chủ tịch Ủy ban: Thủ tướng Chính phủ.

2. Phó Chủ tịch Ủy ban: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

3. Ủy viên Thường trực kiêm Tổng thư ký Ủy ban: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

4. Các Ủy viên:

- Bộ trưởng Bộ Công an;

- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ;

- Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội;

- Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

- Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FPT.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban

1. Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Việt Nam.

2. Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hưởng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

3. Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử.

4. Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

5. Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ủy ban

1. Chủ tịch Ủy ban ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban.

2. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các thành viên khác của Ủy ban sử dụng con dấu của cơ quan mình.

3. Thành lập Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban (sau đây gọi tắt là Tổ công tác) đặt tại Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng thư ký Ủy ban làm Tổ trưởng; Tổ phó là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ.

Tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo cấp Vụ của các Bộ, cơ quan: Công an, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ, lãnh đạo và chuyên gia Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty Cổ phần FPT và một số chuyên gia về Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trong nước và quốc tế. Trong trường hợp cần thiết, Tổ công tác được huy động các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ làm nhiệm vụ thường trực của Tổ công tác.

4. Các thành viên của Ủy ban và Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

5. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban, lãnh đạo Tổ công tác; phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác.

6. Văn phòng Chính phủ là cơ quan đầu mối, giúp Ủy ban Điều phối công tác xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; bảo đảm các Điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ủy ban.

7. Kinh phí hoạt động của Ủy ban và Tổ công tác được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Văn phòng Chính phủ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 4. Điều Khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin và Quyết định số 1075/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2014 về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Căn cứ Quyết định này, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử của Bộ, ngành, địa phương trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm Trưởng ban.

3. Các thành viên Ủy ban và Tổ công tác, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KSTT(3).Trung

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

- Điều này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 1201/QĐ-TTg năm 2019 (VB hết hiệu lực: 26/05/2020)

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử:

1. Điều 1 được sửa đổi như sau:

“1. Chủ tịch Ủy ban: Thủ tướng Chính phủ.

2. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trực tiếp chỉ đạo các công việc thường xuyên của Ủy ban.

3. Phó Chủ tịch Ủy ban: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử.

4. Các Ủy viên:

- Bộ trưởng Bộ Công an;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ;

- Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội;

- Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

- Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FPT”.

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 1201/QĐ-TTg năm 2019 (VB hết hiệu lực: 26/05/2020)
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 1201/QĐ-TTg năm 2019 (VB hết hiệu lực: 26/05/2020)

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử:
...
2. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi như sau: “Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban sử dụng con dấu của cơ quan mình”.

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 1201/QĐ-TTg năm 2019 (VB hết hiệu lực: 26/05/2020)
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 3 Quyết định 1201/QĐ-TTg năm 2019 (VB hết hiệu lực: 26/05/2020)

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử:
...
3. Khoản 3 Điều 3 được sửa đổi như sau: “Thành lập Tổ công tác giúp việc Ủy ban (sau đây gọi tắt là Tổ công tác) đặt tại Bộ Thông tin và Truyền thông do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng.

Tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo cấp Vụ của các Bộ, cơ quan: Công an, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Ban Cơ yếu Chính phủ, lãnh đạo và chuyên gia Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty cổ phần FPT và một số chuyên gia về Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trong nước và quốc tế. Trong trường hợp cần thiết, Tổ công tác được huy động các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bộ Thông tin và Truyền thông làm nhiệm vụ thường trực của Tổ công tác”.

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 3 Quyết định 1201/QĐ-TTg năm 2019 (VB hết hiệu lực: 26/05/2020)
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Quyết định 1201/QĐ-TTg năm 2019 (VB hết hiệu lực: 26/05/2020)

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử:
...
4. Khoản 5 Điều 3 được sửa đổi như sau: “Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban; phê duyệt danh sách thành viên, chuyên gia Tổ công tác”.

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Quyết định 1201/QĐ-TTg năm 2019 (VB hết hiệu lực: 26/05/2020)
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Quyết định 1201/QĐ-TTg năm 2019 (VB hết hiệu lực: 26/05/2020)

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử:
...
5. Khoản 6 Điều 3 được sửa đổi như sau: “Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối, giúp Ủy ban điều phối công tác xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ủy ban và Tổ công tác”.

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Quyết định 1201/QĐ-TTg năm 2019 (VB hết hiệu lực: 26/05/2020)
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Quyết định 1201/QĐ-TTg năm 2019 (VB hết hiệu lực: 26/05/2020)

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử:
...
6. Khoản 7 Điều 3 được sửa đổi như sau: “Kinh phí hoạt động của Ủy ban và Tổ công tác được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Thông tin và Truyền thông và các nguồn kinh phí hợp pháp khác”.

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Quyết định 1201/QĐ-TTg năm 2019 (VB hết hiệu lực: 26/05/2020)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1072/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 28/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1072/QĐ-TTg

723

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
392423