• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 1072/QĐ-UBND-HC năm 2016 phê duyệt danh mục lĩnh vực về thủ tục hành chính được thực thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp

Tải về Quyết định 1072/QĐ-UBND-HC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1072/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC PHÊ DUYT DANH MC CÁC LĨNH VC V TH TC HÀNH CHÍNH ĐƯC THC HIN TI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TNH ĐNG THÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Lut Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các lĩnh vực về thủ tục hành chính được thực thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp như sau:

1. Lĩnh vực Tư pháp;

2. Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội;

3. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường;

4. Lĩnh vực Xây dựng;

5. Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư;

6. Lĩnh vực Y tế;

7. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo;

8. Lĩnh vực Giao thông vn tải;

9. Lĩnh vực Nội vụ;

10. Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

11. Lĩnh vực Tài chính;

12. Lĩnh vực công Thương;

13. Lĩnh vực Ngoại vụ;

14. Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

15. Lĩnh vực Khoa học và công nghệ;

16. Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực nêu tại Điều 1 Quyết định này được tiếp nhn hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp kể từ ngày 03 tháng 10 năm 2016 (thay cho việc nộp hồ sơ và trả kết quả tại 16 Sở thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh như trước đây).

Điều 3. Các Sở thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh có trách nhiệm niêm yết, công khai nội dung các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công theo đúng quy định hiện hành; thường xuyên rà soát, cp nht thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh công bố và đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- Các PCT/UBND Tỉnh;
- Đài PT&TH ĐT; Báo ĐT;
- Cổng TTĐT Tỉnh;
- Lưu: VT, T (HC).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1072/QĐ-UBND-HC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 21/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1072/QĐ-UBND-HC

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329639