• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1072/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học công nghệ triển khai đợt 1 năm 2014

Tải về Quyết định 1072/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1072/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRIỂN KHAI ĐỢT 01 NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;

Căn cứ Nghị định số: 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ quyết định số: 885/2009/QĐ-UBND ngày 28/4/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Công văn số: 159/BKHCN-KHTC ngày 18/01/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách Khoa học và Công nghệ năm 2014;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số: 30/TTr-SKHCN ngày 09/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học công nghệ triển khai đợt 01 năm 2014, như biểu danh mục chi tiết đính kèm.

Điều 2. Giao cho Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đề tài, dự án triển khai xây dựng đề cương chi tiết; tổ chức hội nghị xét duyệt, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị chủ trì, Chủ nhiệm đề tài, dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí

 

DANH MỤC

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHCN DO HỘI ĐỒNG KHCN TỈNH ĐỀ NGHỊ TRIỂN KHAI ĐỢT 1 NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số: 1072/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Tên đề tài dự án

CN, Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

Mục tiêu

Dự kiến sản phẩm

Kinh phí dự kiến

Nguồn KP

Kinh phí Năm 2014

SN Khoa học

Khác

I. LĨNH VỰC: NÔNG SINH Y

 

 

 

 

 

 

1

Nghiên cứu giải pháp tổng hợp cho việc phát triển giống lúa Khẩu nua Lếch.

TS. Lưu Ngọc Quyến - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc.

01/2014 - 12/2015

Tổ chức nông dân xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa giống lúa Khẩu nua Lếch đạt năng suất, chất lượng cao; Xây dựng nhãn hiệu hàng hóa và phát triển thị trường tiêu thụ giống lúa trên.

Mô hình tổ chức nông dân sản xuất hàng hóa; mô hình sản xuất 20ha/xã/năm x 03 xã; Nhãn hiệu tập thể hàng hóa; Báo cáo đánh giá thị trường tiêu thụ sản phẩm; Báo cáo khoa học thực hiện đề tài.

1000

1000

 

600

2

Chọn lọc giống thuốc lá vàng sấy thích ứng với điều kiện khí hậu, đất đai tại tỉnh Bắc Kạn cho năng suất, chất lượng cao.

TS. Vũ Thị Bản - Công ty Cổ phần Hoàng Liên Sơn.

01/2014 - 12/2016

Chọn lọc được 01-02 giống thuốc lá vàng sấy thích ứng với điều kiện đất đai tại tỉnh Bắc Kạn, cho năng suất, chất lượng cao.

01-02 giống thuốc lá vàng sấy phù hợp điều kiện hạn, rét, sinh trưởng tốt, đạt số lá bình quân trên 24 lá/cây, năng suất trên 22tạ/ha, kháng bệnh tốt; Mô hình thử nghiệm.

425

425

 

300

3

Xây dựng vườn thuốc nam đạt chuẩn tại các trạm y tế của tỉnh Bắc Kạn

TS. Nguyễn Đình Học - Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn.

1/2014 - 12/2015

Xác định thực trạng vườn thuốc nam tại các trạm y tế xã của tỉnh Bắc Kạn; Xây dựng mô hình điểm vườn thuốc nam đạt chuẩn theo bộ tiêu chí Trạm y tế xã.

Báo cáo số liệu về thực trạng vườn thuốc nam tại Trạm Y tế xã, phường; Giải pháp khoa học xây dựng vườn thuốc nam đạt chuẩn; Mô hình điểm; Chuyển giao công nghệ cho Ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn.

250

250

 

150

 

Đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ứng dụng công nghệ ghép cải tạo vườn hồng không hạt già cỗi tại tỉnh Bắc Kạn

 

01/2014 - 12/2016

Ghép cải tạo thành công các vườn hồng già cỗi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

- Các vườn hồng già cỗi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được ghép cải tạo

- Tạo chất lượng hồng đồng đều, tốt.

2.500

2.500

 

1.500

5

Nghiên cứu bảo quản tinh bột dong riềng

 

01/2014 - 12/2015

Nghiên cứu thành công biện pháp bảo quản dong riềng tại tỉnh Bắc Kạn

- Xác định được 02 phương pháp bảo quản:

+ Phương pháp bảo quản ướt

+ Phương pháp bảo quản khô

- Tinh bột giữ được chất lượng và giảm tỉ lệ hao hụt tinh bột trong quá trình bảo quản.

1.200

1.200

 

800,0

II. LĨNH VỰC: VĂN HÓA - XÃ HỘI

 

 

 

 

 

 

III. LĨNH VỰC: KINH TẾ KỸ THUẬT

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

5.375

5.375

 

3.350

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1072/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Nông Văn Chí
Ngày ban hành: 15/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1072/QĐ-UBND

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237371