• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1073/QĐ-UBND-HC năm 2016 về Nội quy làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp

Tải về Quyết định 1073/QĐ-UBND-HC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1073/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC BAN HÀNH NI QUY LÀM VIC TI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TNH ĐNG THÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Lut Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 ;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (Nội quy kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- Các PCT/UBND Tỉnh;
- Đài PT&TH ĐT; Báo ĐT;
- Cổng TTĐT Tỉnh;
- Lưu: VT, T (HC).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

NỘI QUY LÀM VIỆC

TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1073/QĐ-UBND-HC ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

I. THỜI GIAN LÀM VIỆC:

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần và buổi sáng thứ Bảy hàng tuần đối với một số thủ tục theo quy định (trừ các ngày nghỉ theo quy định):

- Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

II. ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC:

1. Chấp hành nghiêm thời giờ làm việc theo quy định.

2. Mặc đồng phục; đeo thẻ công chức; tác phong gọn gàng, lịch sự; thái độ giao tiếp đúng mực, không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực.

3. Hướng dẫn, giải thích đầy đủ, rõ ràng, chính xác ; không yêu cầu những giấy tờ, hồ sơ, thủ tục ngoài quy định.

4. Tạo thuận lợi và hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thành các thủ tục hành chính nhanh chóng, đúng quy định pháp luật.

5. Chấp hành các quy định khác của pháp luật có liên quan.

III. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC

1. Chấp hành Nội quy và thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công.

2. Ăn mặc gọn gàng, lịch sự, giao tiếp đúng mực, giữ trật tự và vệ sinh chung.

3. Tìm hiểu, chuẩn bị và nộp đầy đủ, chính xác các giấy tờ, hồ sơ về thủ tục hành chính theo quy định và cung cấp các thông tin cần thiết có liên quan.

4. Không hối lộ hoặc dùng các hành vi tiêu cực khác khi thực hiện thủ tục hành chính. Mạnh dạn tố cáo các việc làm tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công đến cơ quan có thẩm quyền.

5. Tích cực phản ánh, kiến nghị, góp ý trực tiếp về những bất hợp lý của thủ tục hành chính đến Giám đốc Trung tâm Hành chính công hoặc thông qua số điện thoại: 0673.851.149./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1073/QĐ-UBND-HC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 21/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1073/QĐ-UBND-HC

198

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329640