• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1075/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Điều 5 Quyết định 1289/2002/QĐ-UB, 1674/QĐ-UBND về chế độ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên do tỉnh Phú Yên ban hành

Tải về Quyết định 1075/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1075/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 10 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ ĐIỀU 5 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1289/2002/QĐ-UB NGÀY 15/3/2002 CỦA UBND TỈNH VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1674/QĐ-UBND NGÀY 09/9/2009 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1531/STC-HCSN và số 1532/STC-HCSN ngày 01/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ mức trợ cấp tiền ăn cho học sinh Trường Niềm vui trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Điều 5 của Quy định về các chế độ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và một số chế độ tài chính áp dụng tại các trường học trong tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1289/2002/QĐ-UB ngày 15/3/2002 của UBND Tỉnh và bãi bỏ Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 09/9/2009 của UBND Tỉnh về điều chỉnh mức trợ cấp tiền ăn cho học sinh Trường Niềm vui trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Lý do: Trước đây Trung ương chưa có ban hành chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật, nay Trung ương đã ban hành chính sách tại Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC nêu trên.

Điều 2. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để hỗ trợ về giáo dục đối với người khuyết tật theo đúng quy định.

Giao Sở Tài chính phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn và kiểm tra trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Tuy Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Đình Cự

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1075/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Phạm Đình Cự
Ngày ban hành: 10/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1075/QĐ-UBND

146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240696