• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Xúc tiến đầu tư

 

Quyết định 1079/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền quảng bá, xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2016

Tải về Quyết định 1079/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1079/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 13 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH LONG NĂM 2016

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016;

Xét Tờ trình số 658/TTr-SKHĐT-XTĐT ngày 04/5/2016 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch tuyên truyền quảng bá, xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền quảng bá, xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

(Kế hoạch cụ thể kèm theo Tờ trình số 658/TTr-SKHĐT-XTĐT ngày 04/5/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Tổng kinh phí thực hiện: 604.000.000 đồng (sáu trăm lẻ bốn triệu đồng).

Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước năm 2016.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Sở, ban ngành triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền quảng bá, xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2016 đúng theo quy định của Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, đề xuất trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tựu

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/KH-TTXTĐT&HTDN

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Kế hoạch nhằm cụ thể hoá chương trình xúc tiến đầu tư bằng các hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh, môi trường kinh doanh, đầu tư của tinh Vĩnh Long với những lợi thế về tài nguyên, đất đai, con người, các giá trị văn hoá... tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và ngoài nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, các diễn đàn Hội nghị, Hội thảo trong nước và quốc tế để tăng cường thu hút đầu tư, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

2. Yêu cầu:

- Xây dựng video clip, ấn phẩm, pano quảng cáo trực quan chứa đựng những thông tin cần thiết giới thiệu đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và ngoài nước về tiềm năng, danh mục các dự án trọng điểm mời gọi đầu tư và chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thành lập chuyên trang Vĩnh Long hàng quý cập nhật những thông tin về hoạt động kinh doanh, đầu tư, xúc tiến đầu tư, công tác cải cách thủ tục hành chính... của cơ quan công quyền để phục vụ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư ngày càng tốt hơn.

II. NỘI DUNG:

1. Xây dựng mới Video clip giới thiệu về tỉnh Vĩnh Long:

- Thời lượng: 6 - 8 phút.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp lựa chọn đơn vị tư vấn có uy tín, kinh nghiệm thực hiện đảm bảo chất lượng của Video clip giới thiệu về tỉnh Vĩnh Long.

- Kinh phí thực hiện (dự kiến) khoảng 200.000.000 đồng.

2. Xây dựng mới ấn phẩm Vĩnh Long (Brochure):

- Số lượng: Dự kiến 3.000 quyển/năm.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp lựa chọn đơn vị tư vấn có uy tín, kinh nghiệm thực hiện đảm bảo chất lượng của Ấn phẩm Vĩnh Long “Hợp tác phát triển bền vững”.

- Kinh phí thực hiện (dự kiến): 70.000 đồng/quyển X 3.000 quyển = 210.000.000 đồng.

3. Chuyên trang trên phương tiện thông tin đại chúng:

- Thời lượng: Mỗi quý sẽ thực hiện trên 01 chuyên trang trên Báo Đầu tư.

- Hình thức: Mỗi chuyên trang trên Báo Đầu tư có kích cỡ trang giấy màu, khổ A3, dự kiến thực hiện trong quý III/2016 và quý IV/2016.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp.

- Kinh phí thực hiện (dự kiến): Mỗi kỳ khoảng 25.000.000 đồng tương đương 02 kỳ = 50.000.000 đồng.

4. Các biển pano quảng cáo trực quan:

- Số lượng: 03 biển pano quảng cáo trực quan theo các tuyến đường cửa ngõ vào TP. Vĩnh Long, cụ thể như sau:

+ Vòng xoay quốc lộ 1A hướng từ TP. HCM vào TP. Vĩnh Long;

+ Vòng xoay quốc lộ 1A hướng từ TP. Cần Thơ vào TP. Vĩnh Long;

+ Vòng xoay quốc lộ 53 hướng từ Trà Vinh vào TP. Vĩnh Long;

- Kích thước: Dự kiến lắp đặt pano kích thước 4mx8m = 32m2/biển pano để thuận lợi cho việc quan sát từ xa.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp lựa chọn đơn vị thực hiện có uy tín, đảm bảo chất lượng thiết kế, in ấn, vật tư và lắp đặt các biển pano quảng cáo trực quan.

- Kinh phí thực hiện (dự kiến): Bao gồm chi phí thiết kế, in ấn, vật tư và lắp đặt, dự kiến là 500.000 đồng/m2 X 32m2/pano X 03 pano = 144.000.000 đồng.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến đầu tư của tỉnh Vĩnh Long khoảng 604.000.000 đồng (sáu trăm lẻ bốn triệu đồng) được cấp bổ sung từ ngân sách nhà nước năm 2016.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền quảng bá, xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định./.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Minh Tân

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1079/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Trần Hoàng Tựu
Ngày ban hành: 13/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1079/QĐ-UBND

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329576