• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thanh tra


 

Quyết định 108/QĐ-VKSTC năm 2020 về Hệ thống mẫu trong hoạt động của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Tải về Quyết định 108/QĐ-VKSTC
Bản Tiếng Việt

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH HỆ THỐNG MẪU TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

VIỆN TRƯNG VIỆN KIM SÁT NHÂN DÂN TI CAO

Căn cứ Luật T chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2018;

Căn cứ Quy chế t chức và hoạt động ca Thanh tra Viện kim sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 192/QĐ-VKSTC ngày 15/5/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Viện kim sát nhân dân tối cao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành H thống mẫu dùng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ca Thanh tra Viện kim sát nhân dân.

Điều 2. Hệ thống mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 358/QĐ-VKSTC-T1 ngày 18/8/2016 ca Viện kim sát nhân dân tối cao hết hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực k từ ngày ký. Thanh tra Viện kim sát nhân dân các cp căn cứ Quyết định thi hành.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT, T1.

VIỆN TRƯỞNG
Lê Minh Trí

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 108/QĐ-VKSTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao   Người ký: Lê Minh Trí
Ngày ban hành: 16/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 108/QĐ-VKSTC

509

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440480