• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật người cao tuổi


 

Quyết định 1087/QĐ-LĐTBXH năm 2014 về biểu mẫu báo cáo số liệu hàng năm về công tác người cao tuổi các cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Quyết định 1087/QĐ-LĐTBXH
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1087/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BIỂU MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU HÀNG NĂM VỀ CÔNG TÁC NGƯỜI CAO TUỔI CÁC CẤP

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật người cao tuổi;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định s 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các biểu mẫu báo cáo số liệu hàng năm về công tác người cao tuổi các cấp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, Ban công tác người cao tuổi các cấp, Thủ trưởng các cơ quan có thành viên tham gia Ủy ban quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Phó Th tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UB (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX);
- Các thành viên Ủy ban Quốc gia về NCT VN;
- Ban công tác NCT các t
nh/Tp trực thuộc TƯ;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Website Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, VPUB (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1087/QĐ-LĐTBXH   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 26/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1087/QĐ-LĐTBXH
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
428702