• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật viên chức

 

Quyết định 1092/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, giai đoạn 2015-2020” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 1092/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1092/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020” NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-BTP ngày 28/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015 - 2020”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 305/TTr-STP ngày 16/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, giai đoạn 2015 - 2020” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh có liên quan và Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2015-2020” NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 364/QĐ-BTP ngày 28/02/2020 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, giai đoạn 2015 - 2020” năm 2020 (gọi tắt là Đề án). Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi tắt là Công ước ICCPR), quy định quan trọng của pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hiện các quyền dân sự, chính trị;

- Nâng cao kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị; kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, nhất là giáo viên dạy môn pháp luật, giáo dục công dân trong các nhà trường;

- Tổng kết việc thực hiện Đề án, đánh giá kết quả hoạt động và rút ra bài học kinh nghiệm. Từ đó, làm tiền đề cho việc xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh[1].

2. Yêu cầu

- Trên cơ sở bám sát Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2020 của Bộ Tư pháp, nội dung hoạt động phải đảm bảo mục đích của kế hoạch, yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đối tượng, địa bàn. Đồng thời, phải hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian quy định và đạt chất lượng, hiệu quả;

- Kết hợp, lồng ghép hoạt động của Đề án với các hoạt động Chương trình, Đề án, Kế hoạch PBGDPL khác đang được triển khai, thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm sử dụng tiết kiệm các nguồn lực và mang lại hiệu quả thiết thực;

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời và phân công rõ trách nhiệm trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Hoạt động chỉ đạo, điều hành

a) Xây dựng, ban hành kế hoạch

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2020.

- Kết quả thực hiện: Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2020 được ban hành.

b) Xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn tổng kết việc thực hiện Đề án

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

UBND cấp huyện thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020 (sau khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp).

- Kết quả thực hiện: Công văn hướng dẫn tổng kết được ban hành.

2. Cấp phát tài liệu cho thành viên Hội đồng, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật phục vụ cho công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

UBND cấp huyện thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2020.

- Kết quả thực hiện: Tài liệu được cấp phát.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng

a) Tổ chức phổ biến nội dung cơ bản của Công ước ICCPR, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và tình hình thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long; Báo Vĩnh Long;

UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Kết quả thực hiện: Các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tin, bài, video... được đăng, phát sóng.

b) Thực hiện đăng tải nội dung Tờ gấp pháp luật, Sổ tay hỏi đáp pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương và Trang thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Trung tâm Tin học - Công báo UBND tỉnh.

UBND cấp huyện thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 (sau khi Bộ Tư pháp đăng tải).

- Kết quả thực hiện: Nội dung tờ gấp pháp luật, Sổ tay hỏi đáp pháp luật về quyền dân sự, chính trị được đăng tải.

c) Phát động, tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến về các quyền dân sự, chính trị trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

UBND cấp huyện thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Kết quả thực hiện: Văn bản phát động tham gia cuộc thi được ban hành; Số lượt người tham gia cuộc thi.

d) Tổng kết thực hiện Đề án (giai đoạn 2015-2020)

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Kết quả thực hiện: Báo cáo Tổng kết thực hiện Đề án đựơc ban hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Giám đốc Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương tổ chức triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Tư pháp kết quả thực hiện cùng với Báo cáo Tổng kết thực hiện Đề án theo quy định.

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh chỉ đạo tổ chức pháp chế hoặc bộ phận được giao phụ trách công tác PBGDPL; Chủ tịch UBND cấp huyện xây dựng, ban hành kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện cùng với Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tư pháp đúng thời gian quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị trong hệ thống tổ chức, ngành và ra ngoài nhân dân bằng những hình thức, hoạt động thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn và tình hình thực tế của cơ quan, tổ chức.

4. Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn kinh phí tuyên truyền, PBGDPL của các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2020 từ nguồn ngân sách Nhà nước hoặc các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương phản ảnh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo./.[1] Quyết định số 3007/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành Quyết định 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1092/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 06/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân sự, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1092/QĐ-UBND

257

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445023