• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1094/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Tải về Quyết định 1094/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1094/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 10/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 quy định xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước; số 2868/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2020; số 558/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 về việc phê duyệt danh mục đặt hàng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Hưng Yên năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 18/TTr-SKHCN ngày 29/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020, gồm các nội dung sau:

Tổng kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2020 là: 26.967.000.000đ (Hai mươi sáu tỷ chín trăm sáu mươi bảy triệu đồng), trong đó:

1. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tổng số 50 nhiệm vụ.

Tổng kinh phí: 21.290.000.000đ (Hai mươi mốt tỷ hai trăm chín mươi triệu đồng).

2. Hoạt động tập huấn, tuyên truyền phổ biến tiến bộ kỹ thuật; hỗ trợ, ứng dụng, chuyển giao thành tựu khoa học và công nghệ.

Tổng kinh phí: 2.610.000.000đ (Hai tỷ sáu trăm mười triệu đồng).

3. Hoạt động nghiệp vụ về khoa học và công nghệ, tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ.

Tổng kinh phí: 3.067.000.000đ (Ba tỷ không trăm sáu mươi bảy triệu đồng).

(chi tiết Kế hoạch kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Sở Khoa học và Công nghệ:

- Thông báo công khai Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020 trên cổng thông tin điện tử của Sở hoặc phương tiện thông tin đại chúng khác;

- Triển khai, hướng dẫn, giám sát và đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đảm bảo tiến độ, hiệu quả;

- Ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các hoạt động hỗ trợ tập huấn, tuyên truyền phố biến, ứng dụng chuyển giao thành tựu khoa học và công nghệ;

- Tổ chức tổng kết, đánh giá, nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định;

- Quản lý, sử dụng, thanh quyết toán và điều chỉnh kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc nhà nước Hưng Yên; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tinh; Thủ trưởng các đơn vị chủ trì và Chủ nhiệm các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên HĐ KH&CN tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh:
- Lưu: VT, KT2Trần Tuấn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Phần I

CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

I. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

1. Đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm khắc phục hiện tượng ra quả cách năm góp phần tăng năng suất của giống vải lai trứng tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Rau quả.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2021 (36 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng).

2. Đề tài: Ứng dụng công nghệ nhân và phát triển giống hoa lan huệ lai cánh đơn, kép tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2020 (30 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng).

3. Đề tài: Nghiên cứu duy trì và phát triển một số giống hoa trà ở Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hoa, cây cảnh- Viện Nghiên cứu Rau quả.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2021 (36 tháng).

- Kinh phí thực hiện năm 2020:450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng).

4. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng, phương pháp sơ chế và bảo quản Đương quy và Ngưu tất tại tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2021 (24 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng).

5. Đề tài: Ứng dụng công nghệ nông hóa hoàn thiện các biện pháp kỹ thuật tổng hợp nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất chuối tây tại tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm tư vấn Khoa học công nghệ Tài nguyên Môi trường - Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2021 (24 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 320.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi triệu đồng).

6. Đề tài: Tuyển chọn và phát triển một số giống hoa hồng Bungaria tạo nguồn giống mới cho vùng trồng hoa cây cảnh huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Viện Di truyền Nông nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2021 (24 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

7. Đề tài: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật để đẩy sớm thời vụ và cải vụ thu hoạch trên giống vải lai tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2022 (36 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 310.000.000 đồng (Ba trăm mười triệu đồng).

8. Đề tài: Ứng dụng khoa học và công nghệ để xây dựng mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất Cúc hoa vàng làm nguồn dược liệu tại tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thực nghiệm Sinh học Nông nghiệp Công nghệ cao - Viện Di truyền Nông nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2021 (24 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng).

9. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình hữu cơ theo chuỗi đối với một số nông sản chủ lực trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2021 (24 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

10. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật gây động dục đồng loạt kết hợp với thụ tinh nhân tạo nhằm tăng khả năng sinh sản và chăn nuôi theo hướng hàng hoá đối với đàn bò của tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Viện Công nghệ Sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2022 (36 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

11. Đề tài: Nghiên cứu, xây dựng quy trình tưới nước hợp lý kết hợp với bón phân cho cây cam tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2023 (33 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng).

12. Đề tài: Nghiên cứu tác nhân và đề xuất giải pháp kĩ thuật quản lý hiện tượng vàng lá, thối rễ trên cây cam tại tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Viện Bảo vệ thực vật.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2023 (36 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

13. Đề tài: Nghiên cứu sản xuất đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên.

- Đơn vị thực hiện: Viện Bảo vệ thực vật.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022 (24 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng).

14. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình ghép cải tạo giống vải trứng Hưng Yên trên gốc vải lai chín sớm Phù Cừ

- Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu rau quả.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2023 (36 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng).

15. Đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm ốc nhồi (Piia polita) tại tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022 (20 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng).

16. Dự án: Xây dựng mô hình áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa nhằm giảm chi phí sản xuất nâng cao giá trị thu nhập tại tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến nông tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022 (20 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng).

II. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống pin năng lượng mặt trời cấp điện cho các toà nhà công sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2021 (24 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 560.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi triệu đồng).

III. Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

1. Đề tài: Xây dựng hệ thống học liệu nhằm khắc phục căn bản tình trạng phát âm và viết chính tả nhầm lẫn hai phụ âm đầu L và N của học sinh, người dân tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hưng Yên.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2021 (36 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 650.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi triệu đồng).

2. Đề tài: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã trong thúc đẩy sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2021 (24 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng).

3. Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của đầu tư nước ngoài đến phát triển kinh tế của tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2021 (24 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng).

4. Đề tài: Xây dựng mô hình liên kết đào tạo giữa nhà trường với các doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề tại tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020 (18 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).

5. Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THCS của tỉnh Hưng Yên trước yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

- Đơn vị thực hiện: Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021 (18 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

6. Đề tài: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên trong tham gia xây dựng chính quyền

- Đơn vị thực hiện: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021 (12 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

7. Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Viện Khoa học phát triển nông thôn.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021 (18 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

8. Đề tài: Nghiên cứu, biên soạn lịch sử và số hóa di tích cây đa và đền La Tiến phục vụ hoạt động quản lý di tích lịch sử cách mạng tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Viện Quốc tế Pháp ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021 (18 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

9. Đề tài: Chuyển đổi số Bảo tàng tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021(10 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng).

10. Đề tài: Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, đảng viên và tổ chức đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân ở tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021 (18 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 340.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi triệu đồng).

11. Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay

- Đơn vị thực hiện: Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021 (12 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 320.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi triệu đồng).

12. Đề tài: Nghiên cứu phát triển dịch vụ công cộng nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021 (18 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

13. Đề tài: Tổng kết, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 - 2020 và đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021- 2030

- Đơn vị thực hiện: Viện Kinh tế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021 (12 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 850.000.000 đồng (Tám trăm năm mươi triệu đồng).

IV. Lĩnh vực sở hữu trí tuệ

1. Dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Cam Hưng Yên” cho sản phẩm cam của tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2021 (20 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng).

2. Dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Long nhãn Hưng Yên” của tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2021 (20 tháng).

- Kinh phí năm 2019: 460.000.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi triệu đồng).

3. Dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Bánh tẻ Phụng Công - Văn Giang” dùng cho sản phẩm bánh tẻ của xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2021 (20 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng).

4. Dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Vải trứng Hưng Yên” cho sản phẩm Vải trứng của tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020 (12 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng).

5. Dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Mộc Hòa Phong” dùng cho các sản phẩm nghề mộc của huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Nghiên cứu, ứng dụng và quản lý KHCN Trí tuệ Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2021 (24 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 420.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi triệu đồng).

6. Dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhân “Nếp thơm Hưng Yên” cho sản phẩm lúa nếp thơm của tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2021 (24 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng).

7. Dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Mộc Thụy Lân” dùng cho các sản phẩm nghề mộc của huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Âu Mỹ.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022 (24 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng).

8. Dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Mộc Đại Tập” dùng cho các sản phẩm nghề mộc của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Âu Mỹ.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022 (24 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng).

9. Đề án: Xây dựng chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 (06 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng).

V. Lĩnh vực Y tế, Môi trường, Công nghệ thông tin

1. Đề tài: Đánh giá thực trạng mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm nông sản và xác định ảnh hưởng của đất, nước tưới đến mức độ an toàn nông sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2021 (36 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 550.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi triệu đồng).

2. Đề tài: Xây dựng hệ thống thiết bị kiểm soát vi khí hậu để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và chất lượng nông sản

- Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần Công nghệ phát triển nông nghiệp Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022 (20 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng).

3. Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng hàm lượng Arsen (As) trong tầng chứa nước Pleistocene trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocene hợp lý, an toàn, hiệu quả

- Đơn vị thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022 (24 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

4. Đề tài: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp xử lý phân bùn tự hoại tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021 (12 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng).

5. Đề tài: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm tại bếp ăn tập thể trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế Hưng Yên.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021 (12 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

VI. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực khác

1. Dự án: Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hưng Yên.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

- Nội dung: Thực hiện Quyết định số 2474/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh phê duyệt dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020.

- Kinh phí năm 2020: 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng).

2. Nhiệm vụ: Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hưng Yên.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

- Nội dung: Thực hiện Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

- Kinh phí năm 2020: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

3. Nhiệm vụ: Xây dựng, chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hưng Yên.

- Nội dung, thời gian thực hiện theo Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh về việc xây dựng, chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quân lý chất lượng theo tiêu chuẩn quổc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020- 2021.

- Kinh phí năm 2020: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).

4. Chương trình phát triển đàn bò lai hướng thịt chất lượng cao của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019 - 2023

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên.

- Nội dung, thời gian thực hiện theo Quyết định số 3001/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển đàn bò lai hướng thịt chất lượng cao của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019 - 2023.

- Kinh phí năm 2020: 800.000.000 đồng (Tám trăm triệu đồng).

5. Nhiệm vụ: Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hưng Yên.

- Nội dung, thời gian thực hiện: theo Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

- Kinh phí năm 2020: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

6. Nhiệm vụ: Hỗ trợ phụ nữ tỉnh Hưng Yên khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025

- Đơn vị thực hiện: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên.

- Nội dung, thời gian thực hiện: theo Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018 - 2025.

- Kinh phí năm 2020: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

Tổng kinh phí phần I: 21.290.000.000 đồng (Hai mươi mốt tỷ hai trăm chín mươi triệu đồng).

Phần II

HOẠT ĐỘNG TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN TIẾN BỘ KỸ THUẬT; HỖ TRỢ, ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO THÀNH TỰU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

I. Nhiệm vụ ứng dụng các thành tựu KH&CN phục vụ sản xuất

1. Xây dựng mô hình nhân giống và sản xuất cây hoa Đỗ Quyên bản địa tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020 (18 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

2. Mở rộng mô hình trồng và chăm sóc giống cam ít, không hạt chất lưọng tại tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Rau quả.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2021 (20 tháng).

- Kinh phí năm 2020: 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng).

II. Hoạt động hỗ trợ, tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xây dựng các mô hình ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ

1. Hỗ trợ các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội: Tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật khoa học và công nghệ vào sản xuất

- Tổng kinh phí: 960.000.000 đồng (Chín trăm sáu mươi triệu đồng).

- Thời gian thực hiện: 2020 - 2021 (12 tháng), cụ thể:

ĐVT: Triệu đồng

STT

Đơn vị

Kinh phí

1

Hội đồng Khoa học và Công nghệ - UBND thành phố Hưng Yên

80

2

Hội đồng Khoa học và Công nghệ - UBND thị xã Mỹ Hào

80

3

Hội đồng Khoa học và Công nghệ - UBND huyện Kim Động

80

4

Hội đồng Khoa học và Công nghệ - UBND huyện Ân Thi

80

5

Hội đồng Khoa học và Công nghệ - UBND huyện Khoái Châu

80

6

Hội đồng Khoa học và Công nghệ - UBND huyện Yên Mỹ

80

7

Hội đồng Khoa học và Công nghệ - UBND huyện Tiên Lữ

80

8

Hội đồng Khoa học và Công nghệ - UBND huyện Phù Cừ

80

9

Hội đồng Khoa học và Công nghệ - UBND huyện Văn Lâm

80

10

Hội đồng Khoa học và Công nghệ - UBND huyện Văn Giang

80

11

Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên

80

12

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên

80

2. Hỗ trợ công tác tập huấn, tuyên truyền quảng bá các sản phẩm chủ lực của tỉnh; các sản phẩm được bảo hộ sở hữu công nghiệp; kết quả nghiên cứu đề tài, dự án đã hoàn thành: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

3. Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021 (12 tháng).

- Nội dung: theo Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017 - 2020.

- Kinh phí thực hiện năm 2020: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

4. Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hưng Yên

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021 (12 tháng).

- Nội dung: theo Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017-2020.

- Kính phí thực hiện năm 2020: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

Tổng kinh phí phần II: 2.610.000.000 đồng (Hai tỷ sáu trăm mười triệu đồng).

(Căn cứ tình hình thực tế, Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt nội dung chi tiết thực hiện đối với từng nhiệm vụ).

Phần III

HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ; TĂNG CƯỜNG TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

I. Mua sắm trang thiết bị tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu, quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ và phục vụ công tác chuyên môn.

Tổng kinh phí: 780.000.000 đồng (Bảy trăm tám mươi triệu đồng), trong đó:

1. Mua sắm hệ thống thiết bị kiểm định đồng hồ đo nước lạnh cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hưng Yên.

- Kinh phí dự kiến: 480 triệu đồng (Bốn trăm tám mươi triệu đồng).

2. Mua sắm thiết bị sấy đông khô; trang thiết bị phòng nuôi cấy mô, nhà trưng bày sản phẩm,.... cho Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên.

- Kinh phí dự kiến: 300 triệu đồng (Ba trăm triệu đồng).

II. Hoạt động nghiệp vụ về khoa học và công nghệ:

Tổng kinh phí: 2.278.000.000 đồng (Hai tỷ hai trăm bảy mươi tám triệu đồng), bao gồm các hoạt động:

1. Quản lý nhà nước về đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ và hoạt động chuyển giao công nghệ; các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển khoa học và công nghệ;

2. Quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân;

3. Quản lý nhà nước về thông tin, thống kê khoa học công nghệ;

4. Quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

5. Thanh tra khoa học và công nghệ;

6. Quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;

7. Tư vấn, đào tạo, học tập kinh nghiệm; hợp tác quốc tế, nghiên cứu ngoài nước vê hoạt động khoa học và công nghệ;

8. Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo;

9. Hô trợ chuyên giao công nghệ là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

10. Hoạt động quản lý của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh; các Hội đồng tư vấn về khoa học và công nghệ tỉnh; hoạt động xây dựng và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

11. Các nhiệm vụ khác: Xây dựng văn bản phục vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; hội thảo khoa học, hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.

Tổng kinh phí phần III: 3.067.000.000 đồng (Ba tỷ không trăm sáu mươi bảy triệu đồng).

(Căn cứ tình hình thực tế, Sở Khoa học và Công nghệ quyết định mức chi cụ thể đối với từng nội dung).

Tổng cộng kinh phí (phần I + phần II + phần III) là: 26.967.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ chín trăm sáu mươi bảy triệu đồng)

(Căn cứ tình hình thực tế, Sở Khoa học và Công nghệ điều chỉnh kinh phí giữa các mục chi đảm bảo đúng quy định)./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1094/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên   Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 29/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1094/QĐ-UBND

49

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452673