• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 1094/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu

Tải về Quyết định 1094/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH BẠC LI�U

-------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 1094/QĐ-UBND

Bạc Li�u, ng�y 14 th�ng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC C�NG BỐ THỦ TỤC H�NH CH�NH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH V� ĐẦU TƯ TR�N ĐỊA B�N TỈNH BẠC LI�U

CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TỈNH BẠC LI�U

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nh�n d�n v� Ủy ban nh�n d�n ng�y 26 th�ng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ng�y 08 th�ng 6 năm 2010 của Ch�nh phủ về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ng�y 14 th�ng 5 năm 2013 của Ch�nh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của c�c nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

X�t đề nghị của Gi�m đốc Sở Tư ph�p tại Tờ tr�nh số 158/TTr-STP ng�y 24 th�ng 6 năm 2014 v� Gi�m đốc Sở Kế hoạch v� Đầu tư tại C�ng văn số 428/SKH-HTĐT ng�y 19 th�ng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. C�ng bố k�m theo Quyết định n�y 15 (mười lăm) thủ tục h�nh ch�nh sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch v� Đầu tư.

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch v� Đầu tư tổ chức thực hiện theo thẩm quyền; th�ng b�o 15 thủ tục h�nh ch�nh sửa đổi, bổ sung đến sở, ng�nh c� li�n quan v� Ủy ban nh�n d�n cấp huyện.

Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n tỉnh, Gi�m đốc Sở Kế hoạch v� Đầu tư, Gi�m đốc Sở Tư ph�p v� c�c đơn vị li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y.

Quyết định n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y k�./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PH� CHỦ TỊCH
L� Minh Chiến

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1094/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu   Người ký: Lê Minh Chiến
Ngày ban hành: 14/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1094/QĐ-UBND

271

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243068