• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1094/QĐ-UBND năm 2014 công nhận Trường Mầm non Hướng Dương đạt chuẩn quốc gia do tỉnh Quảng Trị ban hành

Tải về Quyết định 1094/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1094/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 04 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;

Xét đề nghị của Hội đồng Kiểm tra, thẩm định và xét đề nghị công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia tỉnh (Tờ trình số 863/TTr-SGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2014),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Trường Mầm non Hướng Dương, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ đạt chuẩn quốc gia, mức độ 1.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ và Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1094/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị   Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 04/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1094/QĐ-UBND

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235651