• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND về phân cấp, ủy quyền nội dung quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Quyết định 11/2017/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2017/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 07 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 03/TTr-SXD ngày 10 tháng 01 năm 2017 dự thảo Quyết định phân cấp, ủy quyền một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này phân cấp, ủy quyền một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Đối tượng áp dụng:

Quyết định này áp dụng đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Ban Quản lý các khu công nghiệp; phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; các chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Nội dung phân cấp

1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì giải quyết đối với sự cố công trình xây dựng cp III trên địa bàn, có trách nhiệm thực hiện các công việc quy định tại các điểm a, b, c, d, Khoản 2 và Khoản 3, Điều 48 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ.

2. Phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế, dự toán công trình, quản lý chất lượng công trình giao thông đô thị cho Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải như sau:

a) Sở Xây dựng đối với công trình giao thông đô thị thuộc khu vực nội thành của thành phố; nội thị của thị xã; thị trấn trừ công trình đường sắt đô thị, cầu vượt sông, đường quốc lộ qua đô thị. Ranh giới nội thành, nội thị được xác định theo quy hoạch được duyệt hoặc theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Sở Giao thông vận tải đối với công trình giao thông đô thị trừ công trình do Sở Xây dựng thẩm định;

c) Đối với công trình giao thông theo tuyến nằm trên cả hai khu vực nói trên thì trách nhiệm chủ trì thực hiện nhiệm vụ nêu trên đối với toàn bộ công trình do một cơ quan thực hiện khi chiều dài đoạn tuyến nằm trên khu vực đó chiếm tỷ trọng lớn hơn.

3. Phân cấp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Côn Đảo; Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thẩm định dự án, thiết kế, dự toán các công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành như sau:

a) Chủ trì thẩm định dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vn ngân sách nhà nước công trình từ cấp III trở xuống do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư;

b) Chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (trừ phần thiết kế công nghệ), dự toán xây dựng công trình đối với dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vn nhà nước ngoài ngân sách công trình cấp III do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

4. Phân cấp cho Ban Quản lý các khu công nghiệp thẩm định dự án, thiết kế, dự toán các công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành được đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp, cụ thể như sau:

a) Chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng nhóm C; thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình cấp III sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách;

c) Chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cng đồng đối với công trình cấp III sử dụng vốn khác.

5. Quyền hạn, trách nhiệm và nội dung thẩm định:

a) Cơ quan quy định tại các Khoản 3, 4 Điều này thực hiện quyền hạn và trách nhiệm về thẩm định dự án đầu tư, thiết kế, dự toán theo quy định tại Điều 71 và Điều 87 Luật Xây dựng;

b) Nội dung thẩm định dự án đầu tư, thiết kế, dự toán theo quy định tại Khoản 4, Điều 58 và Điều 83 Luật Xây dựng.

Điều 3. Nội dung ủy quyền

1. y quyền cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Côn Đảo; Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình cấp IV thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn (trừ các công trình đầu tư xây dựng trên hai địa bàn huyện trở lên), bao gồm những nội dung sau:

a) Phạm vi ủy quyền:

Công trình cấp IV sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

b) Thời gian thực hiện: 05 (năm) kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

2. y quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trong các khu công nghiệp, bao gồm những nội dung sau:

a) Phạm vi ủy quyền:

Hướng dẫn các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong khu công nghiệp thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình xây dựng được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cấp giấy phép xây dựng trong khu công nghiệp.

b) Thời gian thực hiện: 05 (năm) kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ban Quản lý các khu công nghiệp; các phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo đủ năng lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền; hướng dẫn và công khai trình tự, thủ tục hành chính giải quyết các công việc được phân cấp, ủy quyền.

2. Giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan thực hiện đúng các quy định của Nhà nước đối với các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đnh kỳ hằng năm hoặc đột xuất kết quả thực hiện; tổng hợp ý kiến phản ánh của các tổ chức, cá nhân và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh nội dung phân cấp, ủy quyền cho phù hợp.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2017 và thay thế Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ; Website Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- TTr. Tỉnh ủy, TTr. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các ủy viên UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh;
- Đài PTTH t
nh, Báo BR-VT;
- Trung tâm Công báo
- Tin học tỉnh;
- Sở Tư pháp (để theo dõi);
- Lưu VT, SXD(4).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trình

 

 

- Khoản này được đính chính bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 2174/QĐ-UBND năm 2017

Điều 1. Đính chính Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phân cấp, ủy quyền một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (gọi tắt là Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND) như sau:
...
2. Tại Khoản 4 Điều 2: đính chính thứ tự của các điểm a), c) thành các điểm a), b).

Xem nội dung VB
- Khoản này được đính chính bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 2174/QĐ-UBND năm 2017

Điều 1. Đính chính Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phân cấp, ủy quyền một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (gọi tắt là Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND) như sau:
...
2. Tại Khoản 4 Điều 2: đính chính thứ tự của các điểm a), c) thành các điểm a), b).

Xem nội dung VB
Khoản này được đính chính bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 2174/QĐ-UBND năm 2017
Khoản này được đính chính bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 2174/QĐ-UBND năm 2017
- Nội dung này được đính chính bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 2174/QĐ-UBND năm 2017

Điều 1. Đính chính Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phân cấp, ủy quyền một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (gọi tắt là Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND) như sau:

1. Tại căn cứ pháp lý cuối cùng: đính chính dấu phẩy (,) thành dấu chấm (.).

Xem nội dung VB
Nội dung này được đính chính bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 2174/QĐ-UBND năm 2017
- Nội dung này được đính chính bởi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 2174/QĐ-UBND năm 2017

Điều 1. Đính chính Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phân cấp, ủy quyền một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (gọi tắt là Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND) như sau:
...
3. Tại Khoản 1 Điều 5: đính chính nội dung “Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2017” thành Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17 tháng 4 năm 2017.

Xem nội dung VB
Nội dung này được đính chính bởi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 2174/QĐ-UBND năm 2017
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/2017/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Văn Trình
Ngày ban hành: 07/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 11/2017/QĐ-UBND

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362062