• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản


 

Quyết định 1101/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 1101/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1101/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ ĐẤU GIÁ VIÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-BTP ngày 10/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Đề án Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 453/TTr-STP ngày 28/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ ĐẤU GIÁ VIÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-BTP ngày 10/5/2013 của Bộ Tư pháp ban hành Đề án Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Xây dựng, phát triển đội ngũ đấu giá viên đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, thành thạo về kỹ năng hành nghề đấu giá, am hiểu pháp luật và có đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển nghề đấu giá trong thời gian tới, góp phần tạo sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu đến năm 2015 có ít nhất 18 đấu giá viên, định hướng đến năm 2020 có khoảng 25 đấu giá viên hành nghề trong các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

Đề xuất hoàn thiện thể chế pháp lý về bán đấu giá tài sản; tăng cường quản lý nghề nghiệp, đổi mới quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản.

Nâng cao nhận thức của các cá nhân có liên quan về vị trí, vai trò của nghề đấu giá và đấu giá viên.

2. Yêu cầu:

Xây dựng và phát triển kế hoạch nâng cao năng lực đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xuất phát từ thực trạng đội ngũ đấu giá viên và yêu cầu về cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sản của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Củng cố, kiện toàn và phát triển các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp nhằm cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sản có chất lượng và hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Giai đoạn 2014 - 2015:

a) Hoàn thiện thể chế pháp lý, tạo điều kiện cho sự phát triển của đội ngũ đấu giá viên.

Rà soát, đánh giá hệ thống pháp luật hiện hành về bán đấu giá tài sản, đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản theo hướng nâng cao tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề của đấu giá viên, đổi mới công tác quản lý nghề đấu giá.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thi hành án dân sự và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý III-IV/2014.

b) Rà soát, củng cố đội ngũ đấu giá viên, phát triển hợp lý đội ngũ đấu giá viên; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ đấu giá viên.

- Thống kê, rà soát, phân loại đội ngũ đấu giá viên, đánh giá nguồn nhân lực đấu giá. Xử lý thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP. Tổ chức khảo sát, điều tra toàn bộ đội ngũ đấu giá viên, các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên phạm vi tỉnh để thống kê, đánh giá chính xác về số lượng, chất lượng, nhu cầu đào tạo, dự báo nhu cầu về bán đấu giá trong thời gian tới, tham mưu cho UBND tỉnh có chính sách phù hợp, nhằm phát triển đội ngũ đấu giá viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng nhu cầu về bán đấu giá tài sản.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh).

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2014.

- Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức pháp lý, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng cần thiết trong hoạt động bán đấu giá tài sản cho đấu giá viên chưa qua lớp đào tạo nghề đấu giá; các lớp tập huấn theo chuyên đề pháp luật liên quan đến bán đấu giá (quyền sử dụng đất, tài sản thi hành án và một số loại tài sản khác).

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng quản lý, nghiệp vụ tài chính, pháp luật về bán đấu giá cho cán bộ của Sở Tư pháp làm công tác quản lý về bán đấu giá tài sản và cán bộ các sở, ban ngành liên quan.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật của đấu giá viên.

- Tăng cường kiểm tra định kỳ hàng năm hoặc đột xuất về tổ chức, hoạt động của các tổ chức bán đấu giá, kiểm tra việc hành nghề của đội ngũ đấu giá viên tại các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Tăng cường thanh tra về tổ chức, hoạt động của tổ chức bán đấu giá, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật của đội ngũ đấu giá viên.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm.

d) Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có liên quan về vị trí, vai trò của nghề đấu giá và đấu giá viên:

- Phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông tổ chức các chương trình tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản, hỏi đáp nghiệp vụ, tình huống vụ việc về bán đấu giá tài sản.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long.

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2. Giai đoạn 2016 - 2020:

a) Triển khai Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Đấu giá tài sản (nếu có).

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

b) Tiếp tục phát triển đội ngũ đấu giá viên trung bình từ 02 đến 05 đấu giá viên/tổ chức bán đấu giá.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

c) Xây dựng Đề án chuyển đổi Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh sang mô hình doanh nghiệp.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2018.

d) Thu hút người có năng lực, trình độ tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản tại địa phương, phát triển hợp lý đội ngũ đấu giá viên trung bình từ 05 đến 10 đấu giá viên.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

e) Thành lập Hội đấu giá của tỉnh (khi có văn bản hướng dẫn).

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2018.

f) Tăng cường công tác quản lý nhà nước, phát huy vai trò tự quản của tổ chức Hội đấu giá tài sản.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Tư pháp:

a) Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-BTP ngày 10/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020”.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và các tổ chức có liên quan thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Mục 2 của Kế hoạch này.

c) Chủ trì việc kiểm tra, theo dõi, đôn đốc đánh giá kết quả thực hiện; đề xuất biện pháp, kiến nghị Bộ Tư pháp và UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai kế hoạch.

d) Định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh theo đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Phối hợp với Sở Tư pháp rà soát các doanh nghiệp, chi nhánh bán đấu giá tài sản và đội ngũ đấu giá viên hiện có.

b) Phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung khác trong kế hoạch.

3. Sở Nội vụ:

Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch chi tiết, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu giá viên, hướng dẫn thành lập Hội đấu giá của tỉnh.

4. Sở Tài chính:

a) Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quy định tại Mục 2 Kế hoạch này.

b) Tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp theo lộ trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

5. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản và các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp:

a) Thực hiện quản lý trực tiếp, chặt chẽ đội ngũ đấu giá viên; tạo điều kiện cho đội ngũ đấu giá viên trong quá trình hoạt động nghề nghiệp, cử đấu giá viên tham gia đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên góp phần phát triển đội ngũ đấu giá viên chuyên nghiệp.

b) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

6. Trách nhiệm của sở, ban ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Trong phạm vi nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc thực hiện Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ ngân sách nhà nước và sự đóng góp, hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác.

Quá trình thực hiện gặp khó khăn vướng mắc, các sở, ban ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) nắm chỉ đạo./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1101/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Nguyễn Văn Thanh
Ngày ban hành: 24/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1101/QĐ-UBND

167

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250190