• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật

Quyết định 1105/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ văn bản pháp luật liên quan đến các ngành nghề, dự án hạn chế thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tải về Quyết định 1105/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1105/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 28 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÁC NGÀNH NGHỀ, DỰ ÁN HẠN CHẾ THU HÚT ĐẦU TƯ, THU HÚT ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 107/TTr-SKHĐT ngày 21/02/2018, ý kiến của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 108/BTP-VĐCXDPL ngày 10/01/2018 và của Sở Tư pháp tại Văn bản số 293/STP-XDKTVB ngày 01/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản pháp luật liên quan đến các ngành nghề, dự án hạn chế thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, bao gồm:

1. Quyết định 2163/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Danh mục dự án thuộc ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện và tạm dừng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh;

2. Văn bản số 3678/UBND-KT ngày 14/5/2008 của UBND tỉnh về việc xem xét cấp phép đối với một số loại hình đầu tư trên địa bàn tỉnh,

3. Văn bản số 8599/UBND-CNN ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh về việc tạm thời không cấp phép đầu tư và hạn chế đầu tư các loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông Thị Vải.

Điều 2. Các quy định về xem xét, giải quyết đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1105/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Trần Văn Vĩnh
Ngày ban hành: 28/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1105/QĐ-UBND

69

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
384165