• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1106/QĐ-UBND năm 2013 chấm dứt hoạt động của Phòng Ngoại vụ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Tải về Quyết định 1106/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1106/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 27 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG NGOẠI VỤ THUỘC VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 362/TTr-SNV ngày 21/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hoạt động của Phòng Ngoại vụ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái kể từ ngày 01/9/2013.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị:

1. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác điều động, sắp xếp về tổ chức nhân sự, biên chế giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Ngoại vụ.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc kiểm kê, bàn giao tài liệu, chức năng nhiệm vụ và các nội dung liên quan từ Phòng Ngoại vụ về Sở Ngoại vụ theo qui định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở: Nội vụ; Ngoại vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các P
Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh Ủy;
- Như Điều 3;
- Phó chánh VPUBND tỉnh (TH, NC);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT
, NC.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1106/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Phạm Duy Cường
Ngày ban hành: 27/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1106/QĐ-UBND

86

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205618