• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Quyết định 111/QĐ-UBND năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 111/QĐ-UBND

Bc Giang, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 CỦA HUYỆN YÊN THẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án được phép thu hồi đất; các công trình, dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bc Giang;

Xét đề nghị của UBND huyện Yên Thế tại Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 18/01/2018; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 57/TTr-TNMT ngày 24/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Thế, cụ thể như sau:

1. Diện tích 0,6 ha (trong đó đất trồng lúa 0,4 ha, đất trồng cây hàng năm khác 0,2 ha) sang đất thương mại dịch vụ.

do điều chỉnh: Căn cứ Công văn số 2348/UBND-ĐT ngày 14/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh cho phép thực hiện dự án đầu tư Bãi tập kết và trung chuyển vật liệu xây dựng của hộ kinh doanh Phan Văn Bổng.

2. Diện tích 0,3 ha (trong đó đất trồng lúa 0,2 ha, đất trồng cây hàng năm khác 0,1 ha) sang đất thương mại dịch vụ.

Địa điểm: tại thôn Đồng Quán, xã Bố Hạ, huyện Yên Thế.

Lý do điều chỉnh: Căn cứ Công văn số 2756/UBND-ĐT ngày 14/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh cho phép thực hiện dự án đầu tư Khu dịch vụ, nhà hàng sinh thái Bố Hạ của hộ kinh doanh Vũ Văn Tiếp.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND huyện Yên Thế có trách nhiệm: công bố công khai quy hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Yên Thế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PC
T, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TN.Thắng.

Bản điện t:
- VP UBND tỉnh:
+ CVP, PVPTN;
+ Trung tâm Thông tin.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 111/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Lại Thanh Sơn
Ngày ban hành: 05/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 111/QĐ-UBND

76

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376804