• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình xúc tiến thương mại


 

Quyết định 1115/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến thương mại địa phương năm 2019 do tỉnh Kon Tum ban hành

Tải về Quyết định 1115/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1115/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 22 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 94/TTr-SCT ngày 05 tháng 10 năm 2018 về việc phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến thương mại địa phương năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến thương mại địa phương năm 2019 với các nội dung chủ yếu sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Quảng bá, giới thiệu thành tựu và tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Kon Tum. Thu hút các đối tác, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trong nước và ngoài nước quan tâm, hợp tác, đầu tư tại Kon Tum.

- Giúp các đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại: Quảng bá, giới thiệu thương hiệu, sản phẩm, doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm, hàng hóa của địa phương.

- Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn”, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới phân phối tại thị trường nông thôn, xây dựng niềm tin vào sản phẩm nội địa của người tiêu dùng, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

- Phát triển thị trường, mặt hàng xuất khẩu, tăng thị phần kim ngạch tại những thị trường xuất khẩu truyền thống. Củng cố, phát triển và xây dựng hệ thống phân phối bán lẻ.

- Xây dựng thương hiệu để nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường sản phẩm, hợp tác, giao lưu thương mại trong và ngoài nước, đồng thời tạo chỗ đứng cho sản phẩm của các doanh nghiệp tỉnh Kon Tum.

2. Yêu cầu

- Xây dựng Kế hoạch xúc tiến thương mại xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp, phù hợp với khả năng tham gia và năng lực sản xuất, kinh doanh, đáp ứng thị trường của doanh nghiệp.

- Xác định rõ cơ cấu, quy mô chương trình xúc tiến thương mại, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, đảm bảo nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác quảng bá, tuyên truyền, tìm kiếm bạn hàng để ký kết hợp đồng. Huy động tối đa các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức trong tỉnh tham gia bằng các nguồn lực của tỉnh, của huyện, thành phố và của doanh nghiệp.

- Thu hút được sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của các Bộ, ngành, các tỉnh.

- Giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

- Các chương trình xúc tiến thương mại phải đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội cao, tiết kiệm chi phí.

II. Nội dung Kế hoạch xúc tiến thương mại địa phương năm 2019: Có phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch xúc tiến thương mại địa phương năm 2019 theo đúng quy định, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu đề ra.

Điều 3. Giám đốc: Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Kon Tum;
- PVP UBND tỉnh phụ trách;
- Lưu: VT, HTKT7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tháp

 

PHỤ LỤC:

KẾ HOẠCH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của UBND tnh Kon Tum)

STT

Tên Chương trình

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

I. Chương trình xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu

1

Tham gia hội chợ trong nước

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Tư vấn công nghiệp tỉnh Kon Tum

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Trong năm 2019

Các tnh trong nước

 

II. Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước và đưa hàng Việt về nông thôn

1

Tổ chức chương trình đưa hàng Vit về nông thôn địa bàn huyện Đăk Glei

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Tư vấn công nghiệp tỉnh Kon Tum

UBND huyn Đăk Glei

Tháng 1

Tháng 6

Xã Đắk Môn, Xã Mường Hoong

 

2

Tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn địa bàn huyện Sa Thầy

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Tư vấn công nghiệp tỉnh Kon Tum

UBND huyện Sa Thầy

Tháng 4

Hơ Moong

 

3

Tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn địa bàn huyện Ngọc Hồi

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Tư vấn công nghiệp tỉnh Kon Tum

UBND huyện Ngọc Hi

Tháng 4

Xã Đăk Dục

 

4

Tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn địa bàn huyện Kon Plông

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Tư vấn công nghiệp tỉnh Kon Tum

UBND huyện Kon Plông

Tháng 4

Tháng 12

Xã Đăk Ring, Xã Đăk Nên

 

5

Tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn địa bàn huyện Đăk Tô

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Tư vấn công nghiệp tỉnh Kon Tum

UBND huyện Đăk Tô

Tháng 5

Xã Văn Lem

 

6

Tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Tư vấn công nghiệp tỉnh Kon Tum

UBND huyện Tu Mơ Rông

Tháng 10

Tháng 11

Xã Ngọc Yêu, Xã Măng Ri

 

7

Tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn địa bàn huyện Ia H'Drai

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Tư vấn công nghiệp tỉnh Kon Tum

UBND huyện Ia H'Drai

Tháng 11

Ia Tơi

 

8

Hỗ trợ xây dựng thương hiệu

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Tư vấn công nghiệp tỉnh Kon Tum

(1) HTX rau hoa và du lịch Thanh Niên. (2) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nữ Hạnh (Cơ sở cà phê Ngọc Nguyên). (3) Hộ kinh doanh Linh Kwa. (4) HTX đầu tư và phát triển dược liệu Tu Mơ Rông. (5) HTX nông nghiệp công bằng Pô Kô.

Năm 2019

Trong tnh

 

III. Chương trình xúc tiến thương mại miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới

1

Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt đến khu vực biên giới huyện Đăk Glei - tỉnh Kon Tum

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Tư vấn công nghiệp tỉnh Kon Tum

UBND huyện Đăk Glei

Tháng 5

Tại huyện Đăk Glei

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1115/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Hữu Tháp
Ngày ban hành: 22/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1115/QĐ-UBND

209

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407440