• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1116/QĐ-TCT năm 2014 bổ sung mẫu biểu của Quy trình thanh tra do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Quyết định 1116/QĐ-TCT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1116/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG MẪU BIỂU CỦA QUY TRÌNH THANH TRA

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính và các văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-TCT ngày 27/01/2014 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình thanh tra thuế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Thanh tra Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung mẫu biểu số 16/QTTTr “Quyết định về việc ủy quyền công bố công khai kết luận thanh tra thuế” của Quy trình thanh tra ban hành kèm theo Quyết định số 74/QĐ-TCT ngày 27/01/2014 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các Vụ và đơn vị tương đương thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c)
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
- Thanh tra Tài chính;
- Lưu: VT, TTr (10b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

 

Mẫu số: 16/QTTTr
(Ban hành kèm theo Quyết định số 74/QĐ-TCT ngày 27 tháng 1 năm 2014 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../QĐ-

…, ngày .. tháng .. năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền công bố công khai kết luận thanh tra thuế

CHỨC DANH CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số…….ngày….../…./…...của……..quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/ Cục Thuế/ Chi cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-TCT ngày 27/1/2014 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình thanh tra thuế;

Căn cứ Quyết định thanh tra số………./QĐ-....ngày..../..../...của………về việc thanh tra chấp hành pháp luật thuế tại………..(tên người nộp thuế),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Trưởng đoàn Thanh tra thuế được thành lập theo Quyết định số………./QĐ-....ngày..../..../...của………thực hiện việc:

- Công bố công khai kết luận thanh tra

- Lập biên bản công bố kết luận thanh tra thuế tại ……..(tên người nộp thuế).

Điều 2. Trưởng đoàn thanh tra thuế chịu trách nhiệm trước ....(người ký quyết định ủy quyền) và trước pháp luật về những nội dung được ủy quyền.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra được ủy quyền thực hiện việc công bố công khai kết luận thanh tra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng đoàn thanh tra Thuế theo Quyết định số ……./QĐ-....ngày..../..../.....chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- …………..;
- Lưu: Văn thư, bộ phận thanh tra.

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THUẾ
(Người ký quyết định thanh tra)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1116/QĐ-TCT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 24/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/07/2014, TCT đã ban hành Quyết định 1116/QĐ-TCT bổ sung mẫu biểu của Quy trình thanh tra.

Bổ sung mẫu biểu số 16/QTTTr “Quyết định về việc ủy quyền công bố công khai kết luận thanh tra thuế” của Quy trình thanh tra ban hành kèm theo Quyết định số 74/QĐ-TCT.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/07/2014.

 

Từ khóa: Quyết định 1116/QĐ-TCT

514

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286268