• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Tổ chức và hoạt động thừa phát lại


 

Quyết định 1117/QĐ-UBND năm 2020 Kế hoạch thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 1117/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1117/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2020/NĐ-CP , NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ, về Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

Căn cứ Công văn số 875/BTP-BTTP, ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

Theo Tờ trình số 351/TTr-STP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện đúng nội dung Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tựu

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2020/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1117/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 875/BTP-BTTP ngày 13 tháng 3 năm 2020, về triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ, về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (sau đây, gọi tắt là Nghị định số 08/2020/NĐ-CP). Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai, quán triệt Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền sâu rộng các văn bản pháp luật về Thừa phát lại nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức về chế định Thừa phát lại; nâng cao hiểu biết và tiếp cận của người dân đối với công việc của Thừa phát lại.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai, thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổ chức triển khai, quán triệt nội dung Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

a) Đối với cấp tỉnh: Tổ chức triển khai, quán triệt Nghị định số 08/2020/NĐ-CP và các văn bản có liên quan

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục thi hành án dân sự tỉnh.

- Thành phần tham dự: Các thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan báo, đài; đại diện lãnh đạo UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi Cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố; Các Thừa phát lại và Thư ký nghiệp vụ các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Tháng 5 năm 2020.

b) Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh: Tổ chức triển khai trong nội bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý về Nghị định số 08/2020/NĐ-CP và các văn bản liên quan.

Hoàn thành trong tháng 6 năm 2020.

c) Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức tuyên truyền cho Thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện và chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 08/2020/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

Hoàn thành trong tháng 7 năm 2020.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

- Xây dựng Đề cương; tài liệu tuyên truyền, phổ biến về Nghị định số 08/2020/NĐ-CP trên báo, đài phát thanh truyền hình, trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, bản tin Tư pháp hàng tháng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo.

3. Công bố thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tư pháp

- Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố TTHC trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tư pháp theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6 năm 2020

4. Xây dựng Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh

- Sở Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh theo điểm b, khoản 1, Điều 68, Nghị định số 08/2020/NĐ-CP .

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

5. Xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan về việc thực hiện chế định Thừa phát lại

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và các cơ quan, ban, ngành có liên quan để hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cần chú trọng việc tổ chức họp giao ban liên ngành, để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ Thừa phát lại thực hiện công việc của mình.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 8 năm 2020.

6. Xây dựng cơ sở dữ liệu về Vi bằng; thực hiện đăng ký và quản lý cơ sở dự liệu về vi bằng

Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về Vi bằng của tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Công bố vận hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin - Truyền thông và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

7. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, nhằm kịp thời xử lý chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất.

8. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ - CP trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành hành án dân sự tỉnh, các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Trung ương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

- Giao Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đúng theo tiến độ đề ra.

- Các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm chủ trì thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch. Chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về chế định Thừa phát lại cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức triển khai, tuyên truyền Kế hoạch này đạt hiệu quả.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP , ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh. Giao Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1117/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Trần Hoàng Tựu
Ngày ban hành: 08/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1117/QĐ-UBND

312

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445052