• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 1118/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết liên thông nhóm thủ tục hành chính cấp phép xây dựng công trình quảng cáo-tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Tải về Quyết định 1118/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1118/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT LIÊN THÔNG NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO-TIẾP NHẬN THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO TRÊN BẢNG QUẢNG CÁO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 761/TTr-SVHTT ngày 24/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết liên thông nhóm thủ tục hành chính cấp phép xây dựng công trình quảng cáo-tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo được công bố tại Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các quy trình giải quyết liên thông thủ tục cấp phép xây dựng công trình quảng cáo-chấp thuận thi công công trình quảng cáo-tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo ngoài trời ban hành kèm theo Quyết định số 3351/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (VBĐT);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Cổng TTĐT CCHC tỉnh;
- Trung tâm CNTT&DVHCCTT tỉnh;
- Lưu: VT, LH, ĐL.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT NHÓM THỦ TỤC LIÊN THÔNG VỀ CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO VÀ TIẾP NHẬN THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO TRÊN BẢNG QUẢNG CÁO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

- Nhóm thủ tục liên thông về cấp phép xây dựng công trình quảng cáo và tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo (Mã số TTHC: 1.008165, có 01 quy trình)

- Thời gian giải quyết: 18 ngày làm việc.

Cơ quan, đơn v

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thc hin

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Văn hóa và Thể thao

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cấp phép xây dựng công trình quảng cáo đến Sở Xây dựng

01 ngày

 

1.1

Tiếp nhận hồ sơ liên thông

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận và in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định thì hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung và in phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thì in phiếu từ chối giải quyết hồ sơ.

- Chuyển bước 1.2.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo Mẫu 01 Phụ lục Thông tư số 01/2018/TT-VPCP).

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (theo Mẫu 02 Phụ lục Thông tư số 01/2018/TT-VPCP).

- Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ (theo Mẫu 03 Phụ lục Thông tư số 01/2018/TT-VPCP).

- Hồ sơ TTHC của tổ chức/công dân được cập nhật trên hệ thống.

0,1 ngày

 

1.2

Tham mưu văn bản chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng

Trưởng phòng

Phân công chuyên viên

 

0,2 ngày

 

1.3

Chuyên viên

Tham mưu dự thảo văn bản chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng

Dự thảo văn bản chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng

0,2 ngày

 

1.4

Trưởng phòng

Nếu đồng ý: phê duyệt, ký nháy vào dự thảo văn bản. Chuyển bước 1.5

Dự thảo Văn bản chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng

0,2 ngày

 

1. 5

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

- Nếu đồng ý: Ký duyệt văn bản chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng. Chuyển bước 1.6.

- Văn bản chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng

0,1 ngày

 

1.6

Chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Chuyển hồ sơ cấp giấy phép xây dựng đến Sở Xây dựng;

- Chuyển bước 2

- Văn bản chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng (kèm theo toàn bộ hồ sơ cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo).

0,2 ngày

 

Sở Xây dựng

Bước 2

Xem xét, cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

14 ngày

 

Bước 2.1

Tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo từ Sở Văn hóa và Thể thao

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

 

0,5 ngày

 

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ

Phòng chuyên môn

 

 

11,5 ngày

 

c 2.2.1

Phân công giải quyết

Lãnh đạo phòng

Tiếp nhận hồ sơ, giao chuyên viên xử lý hồ sơ

 

0,5 ngày

 

Bước 2.2.2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên

Kiểm tra, tham mưu xử lý trình lãnh đạo phòng.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác, chưa chính xác theo quy định: Trong vòng 03 ngày dự thảo thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Chuyển bước 2.2.3

- Trường hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định: Trong vòng 10 ngày

+ Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa.

+ Dự thảo giấy phép xây dựng công trình quảng cáo/hoặc văn bản thông báo chưa đủ cơ sở để cấp phép qua quá trình định hồ sơ, kiểm tra thực địa; bổ sung hoàn thiện hồ sơ chưa đáp ứng được các nội dung theo thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trước đó.

Chuyển bước 2.2.3

- Dự thảo thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018)/hoặc Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

- Dự thảo giấy phép xây dựng công trình quảng cáo (Mẫu 1, 3, 6 - Phụ lục 4, Mẫu 10 Phụ lục 8 ban hành theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016)

- Hoặc văn bản thông báo chưa đủ cơ sở để cấp phép qua quá trình thẩm tra hồ sơ, kiểm tra thực địa; bổ sung hoàn thiện hồ sơ chưa đáp ứng được các nội dung theo thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trước đó.

10 ngày

 

Bước 2.2.3

Kiểm tra văn bản, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng

Kiểm tra nội dung, xem xét ký nháy/tắt

- Dự thảo thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ /hoặc dự thảo thông báo từ chối giải quyết hồ sơ đã được ký nháy/tắt.

- Dự thảo giấy phép xây dựng công trình quảng cáo/hoặc dự thảo văn bản thông báo chưa đủ cơ sở để cấp phép qua quá trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa; bổ sung hoàn thiện hồ sơ không đáp ứng được các nội dung theo thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trước đó đã được ký nháy/tắt.

01 ngày

 

Bước 2.3

Ký duyệt văn bản

Lãnh đạo Sở

Xem xét, ký duyệt văn bản

- Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/hoặc Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ được duyệt.

- Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo/hoặc văn bản thông báo chưa đủ cơ sở để cấp phép được duyệt.

01 ngày

 

Bước 2.4

Hoàn thiện kết quả

Chuyên viên

Hoàn thiện kết quả chuyển đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/hoặc Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ được đóng dấu + hồ sơ.

- Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo được ký, đóng dấu + bản vẽ xin phép xây dựng/hoặc văn bản thông báo chưa đủ cơ sở để cấp phép được đóng dấu + hồ sơ

0,5 ngày

 

Bước 2.5

Chuyển kết quả cho Sở Văn hóa và Thể thao

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Chuyển trả kết quả cho Sở Văn hóa và Thể thao để chuyển đến cho chủ đầu tư.

- Chuyn bước 3

- Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/hoặc Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ được đóng dấu + hồ sơ.

- Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo được đóng dấu + bản vẽ xin phép xây dựng/ hoặc văn bản thông báo chưa đủ cơ sở để cấp phép được đóng dấu + hồ sơ

0,5 ngày

 

Sở Văn hóa và Thể thao

Bước 3

Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo

03 ngày

 

Bước 3.1

Tiếp nhận kết quả giải quyết cấp Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo từ Sở Xây dựng

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo được đóng dấu + bản vẽ xin phép xây dựng/ hoặc văn bản thông báo chưa đủ cơ sở để cấp phép được đóng dấu + hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

 

0,2 ngày

 

Bước 3.2

Thẩm định hồ sơ

Phòng chuyên môn

Thẩm định hồ sơ

 

02 ngày

 

Bước 3.2.1

Phân công giải quyết hồ sơ

Lãnh đạo phòng

Phân công công việc chuyên viên xử lý

 

0,2 ngày

 

Bước 3.2.2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ phù hợp: Dự thảo Văn bản tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo.

+ Trường hợp hồ sơ phù hợp: Dự thảo thông báo từ chối giải quyết hồ sơ, nêu rõ lý do.

+ Trường hợp hồ sơ không phù hợp: Dự thảo thông báo từ chối giải quyết, nêu rõ lý do.

- Trình lãnh đạo phòng xem xét

- Dự thảo Văn bản tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo.

- Dự thảo thông báo từ chối giải quyết hồ sơ, nêu rõ lý do.

1,5 ngày

 

Bước 3.2.3

Kiểm tra văn bản, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng

Xem xét dự thảo văn bản liên quan.

- Dự thảo Văn bản tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo.

- Dự thảo thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

0,3 ngày

 

Bước 3.3

Xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt văn bản liên quan. Chuyển bước 3.4.

- Văn bản tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

0,5 ngày

 

Bước 3.4

Vào sổ, đóng dấu

Văn thư

Thực hiện cho số, ký số cơ quan trên Giấy phép/Công văn trả lời (có chữ ký điện tử của lãnh đạo) và gắn kết quả trên phần mềm Một cửa điện tử; Đồng thời, thực hiện cho số; in, trình ký và đóng dấu Giấy phép/Công văn trả lời; Chuyển bước 3.5

- Văn bản tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

0,3 ngày

 

Bước 3.5

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Vào Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

- Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân; Thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng và chuyển trả cho Sở Xây dựng.

- Trả hồ sơ cho tổ chức/ cá nhân và thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có).

- Chuyển phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình lưu hồ sơ.

- Kết thúc quy trình.

- Văn bản tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo và Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ và hồ sơ đã nộp.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được in từ phần mềm.

- Sổ theo dõi hồ sơ (Mẫu 06 - Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TTVPCP ngày 23/11/2018).3/11/2018) và hồ sơ

0 ngày

 

I. Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Văn hóa và Thể thao, gồm:

1. Trường hợp hồ sơ phù hợp:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Thông báo bổ sung hồ sơ (nếu có).

- Văn bản tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo.

- Toàn bộ hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo của tổ chức, công dân đã nộp.

2. Trường hợp từ chối giải quyết hồ sơ:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

II. Hồ sơ lưu trữ tại Sở Xây dựng gồm:

1. Trường hợp hồ sơ phù hợp:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Thông báo bổ sung hồ sơ (nếu có).

- Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo;

- Toàn bộ hồ sơ cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

2. Trường hợp từ chối giải quyết hồ sơ:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1118/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Nguyễn Tấn Tuân
Ngày ban hành: 15/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Thông tin báo chí, xuất bản, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1118/QĐ-UBND

473

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445278