• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1122/QĐ-BXD năm 2020 về thành lập Tổ điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025 do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Quyết định 1122/QĐ-BXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1122/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ ĐIỀU PHỐI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 2020-2025 CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tổ điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025 của Bộ Xây dựng (gọi tắt là Tổ điều phối) theo danh sách sau đây:

1. Bà Trần Thu Hằng, Vụ trưng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Tổ trưởng;

2. Ông Trịnh Quốc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổ phó;

3. Bà Mai Thị Liên Hương, Cục trưng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Ủy viên;

4. Bà Trần Thị Lan Anh, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Ủy viên;

5. Ông Vũ Anh Tú, Phó Vụ trưng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy viên;

6. Ông Dương Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý, Phát triển nhà ở xã hội, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Ủy viên;

7. Ông Hoàng Vĩnh Hưng, Trưởng phòng Quản lý phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Ủy viên;

8. Ông Lương Văn Hùng, Chuyên viên chính Vụ Vật liệu xây dựng, Ủy viên;

9. Bà Nguyễn Lý Hồng, Chuyên viên chính Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy viên.

10. Bà Dương Thanh Hà, Chuyên viên chính Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Thư ký;

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Tổ điều phối

1. Tổ điều phối là tổ chức giúp việc cho Bộ, có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

- Nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng các cơ chế, chính sách thuộc ngành, lĩnh vực trong phạm vi quản lý của bộ đáp ứng yêu cầu phát triển các vùng đồng bằng sông Cửu Long; các giải pháp nâng cao hiệu quả điều phối phát triển các vùng;

- Giúp Bộ trưởng điều phối các tổ chức, đơn vị thuộc bộ thực hiện các nhiệm vụ trong việc điều phối phát triển các vùng đồng bằng sông Cửu Long; phối hợp với Tổ điều phối cấp tỉnh kịp thời giải quyết các vấn để liên kết trong vùng thuộc phạm vi quản lý của bộ;

- Cung cấp thông tin liên quan tới chủ trương phát triển ngành, tác động của các cơ chế, chính sách của ngành đối với phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long;

- Theo dõi, đôn đốc và giúp Bộ trưng giải quyết các vấn đề điều phối trong vùng đồng bằng sông Cửu Long thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng; tổng hợp, báo cáo Văn phòng Hội đồng điều phối vùng, Bộ trưởng theo định kỳ 6 tháng, hàng năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ điều phối phát triển vùng đồng bàng sông Cửu Long.

2. Kinh phí hoạt động của Tổ điều phối được tổng hợp trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Xây dựng và được quản lý, thanh toán, quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan. Tổ điều phối được phép sử dụng tài khoản và bộ máy tài vụ của Văn phòng Bộ. Các thành viên của Tổ điều phối làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Ông, Bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- BXD: PTĐT, HTKT, QLN, KHTC, VLXD;
- Lưu VT, Vụ QHKT.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1122/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 24/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1122/QĐ-BXD

190

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
451192