• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chính phủ điện tử


 

Quyết định 1124/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1124/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1124/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÀNH VIÊN ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ VÀ LÃNH ĐẠO TỔ CÔNG TÁC GIÚP VIỆC CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử theo Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Ủy ban), gồm:

1. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban;

2. Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Ủy ban;

3. Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, y viên thường trực kiêm Tổng thư ký Ủy ban;

4. Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, y viên;

5. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, y viên;

6. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, y viên;

7. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, y viên;

8. Ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, y viên;

9. Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, y viên;

10. Ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, y viên;

11. Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, y viên;

12. Trung tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Quốc phòng, y viên;

13. Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, phụ trách Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, y viên;

14. Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, y viên;

15. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, y viên;

16. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FPT, y viên.

Điều 2. Phê duyệt Danh sách lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, gồm:

1. Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ phó;

3. Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, Tổ phó.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bổ sung, thay thế thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo T Công tác giúp việc.

2. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác, thành lập các nhóm thuộc Tổ Công tác, trưng tập thành viên và huy động chuyên gia theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 và Khoản 4 Điều 9 Quyết định số 336/QĐ-UBQGCPĐT ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các thành viên Ủy ban và Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban có tên tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 1 và Điều 2;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KSTT (3b).Trung.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Điều 5. Ủy viên thường trực, Tổng thư ký Ủy ban, Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban
...
5. Thành lập và phân công nhiệm vụ cho các nhóm công tác của Tổ công tác; chỉ đạo Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ được giao.
...
Điều 9. Chế độ làm việc và cơ chế phối hợp
...
4. Tổ trưởng Tổ công tác được trưng tập các thành viên của Tổ công tác và huy động chuyên gia trong nước và quốc tế làm việc tập trung tại Văn phòng Chính phủ trong thời gian nhất định để nghiên cứu, biên tập các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1124/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 08/09/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/09/2018   Số công báo: Từ số 937 đến số 938
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1124/QĐ-TTg

580

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393846